Art. 13. - Czechosłowacja-Polska. Konwencja o małym ruchu granicznym. Praga.1959.07.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.27.153

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 lutego 1996 r.
Artykuł  13. 
1.
Osoby przekraczające granicę państwową na podstawie niniejszej Konwencji mogą zabierać ze sobą bez zezwolenia na wywóz lub przywóz oraz bez cła i innych opłat niezbędną ilość żywności, wyrobów tytoniowych i leków, a także - pod warunkiem zabrania ich z powrotem - przedmioty potrzebne do wykonywania swych czynności na terytorium drugiej Umawiającej się Strony.
2.
Osoby wymienione w ustępie 1 niniejszego artykułu mogą zabierać ze sobą na terytorium drugiej Umawiającej się Strony bez zezwolenia na wywóz lub przywóz oraz bez cła i innych opłat - rowery, samochody i inne pojazdy, pod warunkiem zabrania ich z powrotem, oraz niezbędne na czas pobytu na tym terytorium materiały pędne lub paszę dla zwierząt. Pojazdy podlegają zarejestrowaniu bez pobierania zabezpieczenia celnego.
3.
Od cła i wszelkich formalności celnych zwolnione są środki transportowe i sprzęt ratowniczy, przewiezione przez granicę państwową w myśl artykułu 12 niniejszej Konwencji, pod warunkiem zabrania ich z powrotem, a także potrzebne materiały pędne lub pasza dla zwierząt.
4.
Świadczenia w naturze wszelkiego rodzaju, które otrzymują mieszkańcy pasa małego ruchu granicznego w związku z zatrudnieniem w pasie małego ruchu granicznego drugiej Umawiającej się Strony, zwolnione są od zezwolenia na wywóz oraz od cła i innych opłat, pod warunkiem przedłożenia odpowiedniego zaświadczenia z miejsca pracy.
5.
Tryb rejestracji, o której mowa w ustępie 2 niniejszego artykułu oraz w ustępach 1 i 3 artykułu 10 niniejszej Konwencji, a także szczegółowe przepisy dotyczące ilości i rodzajów przedmiotów przenoszonych przez granicę na podstawie niniejszej Konwencji, ustalone zostaną w drodze wzajemnego porozumienia właściwych władz Umawiających się Stron.