Rozdział 7 - Instrukcje wykonawcze - Certyfikacja działalności w lotnictwie cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.146.1421

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2006 r.

Rozdział  7

Instrukcje wykonawcze

§  31.
Podmiot ubiegający się o wydanie certyfikatów określonych w § 3 opracowuje instrukcje wykonawcze, o których mowa w art. 69 ust. 1 i 3, art. 84 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 158 ust. 3 pkt 2 ustawy, a także instrukcje wymagane w przepisach międzynarodowych, o których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy, właściwe dla przedmiotu certyfikacji, zapewniające prawidłowe i bezpieczne wykonywanie wnioskowanej działalności w lotnictwie cywilnym.
§  32.
1.
Zakres i formę instrukcji wykonawczych ustala Prezes w podręcznikach certyfikacji, uwzględniając zasady określone w rozporządzeniu oraz przepisy międzynarodowe, o których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy.
2.
Instrukcje wykonawcze oraz każda ich zmiana podlegają obowiązkowi zatwierdzenia przez Prezesa.
3.
Prezes może nakazać podmiotowi wprowadzenie do instrukcji wykonawczych takich zmian, jakie uzna za konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa działalności w lotnictwie cywilnym.