Rozdział 2 - Klasyfikacja procesów certyfikacji - Certyfikacja działalności w lotnictwie cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.146.1421

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2006 r.

Rozdział  2

Klasyfikacja procesów certyfikacji

§  5.
1.
Na certyfikację działalności w lotnictwie cywilnym, o której mowa w art. 160 ust. 3 ustawy, składa się:
1)
podstawowy proces certyfikacji, obejmujący szereg uporządkowanych, odpowiednio opisanych procedurami i udokumentowanych działań Urzędu, które mają na celu zbadanie zdolności podmiotu do trwałego spełniania wymagań ustalonych dla danego certyfikatu w odrębnych przepisach;
2)
procesy certyfikacji szczególnych rodzajów lub form działalności w lotnictwie cywilnym, które wymagają od podmiotu wykazania się w procesie certyfikacji kwalifikacjami innymi niż badane w podstawowym procesie certyfikacji, określonych w podręcznikach certyfikacji, a w szczególności wymagającymi:
a)
dostosowania podmiotu lub przedmiotu certyfikacji do spełnienia szczególnych wymagań organizacyjnych, sprzętowych albo technologicznych w celu uzyskania takiej zmiany ich charakterystyk, która zapewni bezpieczną realizację szczególnej formy lub rodzaju działalności w lotnictwie cywilnym,
b)
posiadania przez personel kierujący, nadzorujący lub wykonawczy, który uczestniczy w szczególnych rodzajach lub formach działalności w lotnictwie cywilnym, specjalistycznych kwalifikacji zawodowych lub lotniczych,
c)
zastosowania specjalistycznych procedur lub technik wykonawczych;
3)
procesy związane z utrzymaniem ważności posiadanego certyfikatu, obejmujące szereg uporządkowanych, odpowiednio opisanych procedurami i udokumentowanych działań Urzędu, które mają na celu okresowe i doraźne sprawdzanie, czy podmiot ciągle spełnia wymagania ustalone dla tego certyfikatu w odrębnych przepisach, w których zakres wchodzą:
a)
okresowe i doraźne kontrole, o których mowa w art. 162 ust. 1 ustawy,
b)
kontrole, o których mowa w art. 27 ustawy,
c)
czynności nadzoru, o których mowa w art. 157 ust. 1 ustawy.
2.
Procesy certyfikacji, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć odpowiednio:
1)
wydania certyfikatu po raz pierwszy;
2)
przedłużenia ważności certyfikatu;
3)
rozszerzenia zakresu uprawnień nadanych w certyfikacie;
4)
wznowienia ważności certyfikatu.