Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.18.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 kwietnia 1955 r.

DEKRET
z dnia 18 kwietnia 1955 r.
o Centralnym Urzędzie Naftowym.

Art.  1.

Tworzy się Centralny Urząd Naftowy podległy Prezesowi Rady Ministrów.

Art.  2.
1. Do Centralnego Urzędu Naftowego należą sprawy poszukiwania i wydobywania ropy naftowej i gazu ziemnego, przetwórstwa tych kopalin oraz rozdzielnictwa surowców i produktów pochodnych.
2. W szczególności do Centralnego Urzędu Naftowego należą następujące sprawy dotyczące ropy naftowej i gazu ziemnego:
1) eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
2) przeróbki i uszlachetniania tych kopalin,
3) prac geologicznych w granicach określonych przepisami o państwowej służbie geologicznej,
4) rozdzielnictwa surowców, półfabrykatów i wyrobów gotowych,
5) produkcji maszyn i urządzeń dla robót poszukiwawczych i eksploatacyjnych,
6) inwestycji i budownictwa górniczego,
7) postępu technicznego oraz prac naukowo-badawczych,
8) kadr, zatrudnienia i szkolenia zawodowego.
Art.  3.

Sprawy określone w art. 2 wyłącza się z zakresu działania Ministra Górnictwa.

Art.  4.
1. Na czele Centralnego Urzędu Naftowego stoi Prezes.
2. Prezesa i wiceprezesów Centralnego Urzędu Naftowego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.
Art.  5.

Prezes Rady Ministrów może przekazać Prezesowi Centralnego Urzędu Naftowego wykonywanie uprawnień ministra w stosunku do przedsiębiorstw i instytutów podległych Centralnemu Urzędowi Naftowemu.

Art.  6.

Prezes Centralnego Urzędu Naftowego wykonuje uprawnienia zastrzeżone w prawie górniczym właściwości ministrów, a dotyczące:

1) wydawania zezwoleń na wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego przez spółdzielnie i osoby nie będące wykonawcami narodowych planów gospodarczych,
2) tworzenia obszarów górniczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego,
3) ustalania sposobu i terminu sporządzania i uzupełniania mierniczych planów robót górniczych oraz składania ich okręgowym urzędom górniczym.
Art.  7.

Pracownicy Ministerstwa Górnictwa, zatrudnieni przy załatwianiu spraw określonych w art. 2, przechodzą do pracy w Centralnym Urzędzie Naftowym.

Art.  8.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.