Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.158

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 listopada 2012 r.

PROGRAM WYKONAWCZY
do Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o współpracy kulturalnej na lata 2013-2015,
podpisany w Brasilii dnia 26 listopada 2012 r.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej

oraz

Rząd Federacyjnej Republiki Brazylii

zwane dalej Stronami,

pragnąc rozwijać i zacieśniać współpracę w dziedzinie kultury i edukacji;

przekonane, że tego rodzaju współpraca umocni więzy przyjaźni łączące oba kraje;

działając zgodnie z postanowieniami Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacyjnej Republiki Brazylii o współpracy kulturalnej, podpisanej w Brasilii dnia 29 lipca 1991 r.,

uzgodniły następujący Program wykonawczy na lata 2013 - 2015:

Artykuł  1

Postanowienia ogólne

1. Strony będą wymieniały informacje i doświadczenia z dziedziny kultury i sztuki, uwzględniając różnorodność kulturową obu krajów.
2. Strony podejmą działania na rzecz promowania właściwych im form wyrazu kulturowego w dziedzinie sztuk wizualnych, muzyki, literatury, kinematografii, muzealnictwa, kultury ludowej, archiwistyki, telewizji oraz w dziedzinie współpracy oświatowej i nauczania języków.
3. W zakresie swych kompetencji oraz możliwości finansowych, Strony będą również wymieniały doświadczenia dotyczące promowania i ochrony swojego dziedzictwa kulturowego, zarówno materialnego jak i niematerialnego.
Artykuł  2

Sztuki wizualne

1. Strony będą wspierały współpracę i kontakty specjalistów w dziedzinie sztuk wizualnych, galerii i muzeów, jak również innych instytucji i organizacji zajmujących się promowaniem artystów i inicjatyw artystycznych z obu krajów,
2. Strony będą podejmowały starania na rzecz organizowania na terytorium drugiej Strony indywidualnych lub zbiorowych wystaw sztuki wizualnej. Strony będą popierały organizację wystawy współczesnej sztuki brazylijskiej w Narodowej Galerii Sztuki "ZACHĘTA" w Warszawie.
Artykuł  3

Muzyka

1. Strony będą popierały organizację kursów mistrzowskich oraz warsztatów muzyki klasycznej i współczesnej.
2. Strony będą popierały prezentację utworów kompozytorów obu krajów. Strona polska zachęca Stronę brazylijską do zorganizowania w roku 2013 uroczystości Roku Witolda Lutosławskiego.
Artykuł  4

Literatura

1. W celu zwiększenia wymiany literackiej pomiędzy obu krajami, Strony będą popierały współpracę instytucji zaangażowanych w promocję czytelnictwa i literatury.
2. Strony będą wspierały tłumaczenia i publikacje dzieł polskich autorów w Brazylii i brazylijskich autorów w Polsce. W ramach tych działań Strona brazylijska będzie zachęcała, za pośrednictwem Programu Wspierania Tłumaczeń i Wydawania Dzieł Brazylijskich Autorów za Granicą realizowanego przez Fundację Biblioteki Narodowej i Departament Kultury Ministerstwa Stosunków Zagranicznych, do szerszej obecności brazylijskich książek w Rzeczypospolitej Polskiej. Strona polska, za pośrednictwem Programu Translatorskiego ©POLAND zarządzanego przez Instytut Książki, będzie wspierała przekłady dzieł literatury polskiej na język portugalski, w celu publikowania ich w Federacyjnej Republice Brazylii.
Artykuł  5

Kinematografia

Strony, w miarę możliwości, będą wspierały udział swoich twórców filmowych i filmów w międzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych na terytorium państwa drugiej Strony, zgodnie z regulaminami tych festiwali.

Artykuł  6

Dziedzictwo kulturowe i muzealnictwo

1. Strony będą popierały współpracę w zakresie dziedzictwa kulturowego i muzealnictwa, ułatwiając wymianę informacji i doświadczeń dotyczących konserwacji i ochrony zabytków, renowacji miejsc historycznych i ochrony układów urbanistycznych, a także zarządzania muzeami.
2. Strony będą współpracowały w celu zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury stanowiących ich dziedzictwo kulturowe, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w każdym z państw oraz konwencjami międzynarodowymi, których oba państwa są stronami.
3. Strony będą sprzyjały wymianie specjalistów w celu dzielenia się doświadczeniami w zakresie identyfikacji, ochrony i zarządzania ich dziedzictwem kulturowym.
Artykuł  7

Kultura ludowa

Strony będą wspierały współpracę instytucji i organizacji zajmujących się kulturą ludową oraz wymianę artystów i zespołów ludowych poprzez promowanie ich udziału w międzynarodowych imprezach i festiwalach sztuki ludowej organizowanych w obu krajach.

Artykuł  8

Współpraca w ramach UNESCO

Strony będą wspierały współpracę w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO).

Artykuł  9

Archiwa

Strony będą popierać współpracę w dziedzinie archiwistyki, w szczególności w zakresie wymiany doświadczeń, informacji na temat źródeł do historii obu krajów oraz kopii dokumentów archiwalnych, zgodnie z przepisami obowiązującymi w każdym kraju.

Artykuł  10

Lektorat

Strony podejmą starania na rzecz utworzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie lektoratu języka portugalskiego w celu nauczania brazylijskiej odmiany tego języka oraz upowszechniania wiedzy na temat brazylijskiej kultury.

Artykuł  11

Nauczanie języka polskiego w Brazylii

Strony będą popierać nauczanie języka i kultury polskiej w szkołach brazylijskich, poprzez:

- kierowanie nauczycieli z Polski,
- organizowanie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli uczących języka polskiego,
- zaopatrywanie w podręczniki i materiały dydaktyczne służące nauczaniu języka polskiego.
Artykuł  12

Media

Strony będą popierać bezpośrednie kontakty między nadawcami publicznymi obu krajów.

Artykuł  13

Postanowienia finansowe i organizacyjne

1. Wszystkie środki niezbędne do realizacji niniejszego Programu wykonawczego będą uzgadniane w odniesieniu do konkretnych przypadków, w zależności od możliwości każdej Strony i z uwzględnieniem innych rodzajów pomocy uzyskanych od podmiotów trzecich.
2. Zasady finansowania działań realizowanych zgodnie z niniejszym Programem będą uzgadniane w odniesieniu do konkretnych przypadków w drodze kontaktów roboczych między zainteresowanymi instytucjami.
Artykuł  14

Postanowienia końcowe

1. Program nie wyklucza możliwości podejmowania inicjatyw współpracy kulturalnej, które nie zostały w nim przewidziane. Inicjatywy tego rodzaju muszą być uzgadniane indywidualnie w drodze dyplomatycznej.
2. Program może być zmieniony za porozumieniem Stron, w drodze dyplomatycznej.
3. Program wchodzi w życie w dniu podpisania i pozostaje w mocy do dnia 31 grudnia 2015 r.
4. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej, wygaśnięcie Programu nie wpłynie na dokończenie jakichkolwiek przedsięwzięć rozpoczętych na jego podstawie.

Podpisano w Brasilii, dnia 26 listopada 2012 r., w dwóch oryginalnych egzemplarzach w językach polskim, portugalskim i angielskim, przy czym wszystkie teksty są jednakowo autentyczne. W razie rozbieżności interpretacyjnych tekst w język angielskim będzie rozstrzygający.