Art. 17. - [Uznawanie podmiotów dokonujących atestacji urządzeń i wyposażenia statku oraz ich kontrola] - Bezpieczeństwo morskie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1666 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 września 2023 r. do: 8 lutego 2024 r.
Art.  17.  [Uznawanie podmiotów dokonujących atestacji urządzeń i wyposażenia statku oraz ich kontrola]
1. 
Podmioty dokonujące atestacji urządzeń i wyposażenia statku, w tym sprzętu ochrony przeciwpożarowej, środków ratunkowych i ratowniczych oraz urządzeń radiowych i nawigacyjnych, podlegają, zgodnie z postanowieniami Konwencji SOLAS, uznaniu oraz kontroli dyrektora urzędu morskiego.
1a. 
W sprawach, o których mowa w ust. 1, dla podmiotów mających siedzibę na obszarze województw:
1)
dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, śląskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego - właściwym jest dyrektor urzędu morskiego, którego terytorialny zakres działania obejmuje port w Szczecinie;
2)
kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego, podkarpackiego, pomorskiego, świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego - właściwym jest dyrektor urzędu morskiego, którego terytorialny zakres działania obejmuje port w Gdyni.
1b. 
(uchylony).
1c. 
Wniosek o uznanie, odnowienie uznania i zmianę zakresu uznania zawiera:
1)
nazwę i adres wnioskodawcy;
2)
datę rozpoczęcia działalności;
3)
uzasadnienie wniosku;
4)
proponowany termin kontroli.
1d. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1c, załącza się:
1)
informację o zakresie usług dotyczących atestacji, o której mowa w ust. 1;
2)
aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
3)
listę pracowników posiadających uprawnienia do wykonywania atestacji, o której mowa w ust. 1, zawierającą ich imiona i nazwiska, stanowiska oraz posiadane uprawnienia;
4)
kopie posiadanych autoryzacji producenta na poszczególne urządzenia i wyposażenie.
2. 
Uznania, odnowienia uznania i zmiany zakresu uznania dokonuje się w drodze decyzji, po przeprowadzeniu kontroli polegającej na sprawdzeniu spełnienia wymagań w zakresie bazy technicznej podmiotów, o których mowa w ust. 1, kwalifikacji jego personelu oraz posiadanego przez podmiot systemu jakości. Potwierdzeniem uznania, odnowienia uznania i zmiany zakresu uznania jest świadectwo uznania.
3. 
Świadectwo uznania wydaje się na okres 5 lat na podstawie pozytywnych wyników kontroli. Świadectwo podlega potwierdzeniu corocznie w okresie od trzech miesięcy przed upływem daty rocznicowej świadectwa do trzech miesięcy po upływie tej daty.
4. 
Dyrektor urzędu morskiego może przeprowadzić kontrole sprawdzające w celu stwierdzenia, czy podmioty w okresie ważności świadectwa uznania spełniają wymagania, o których mowa w ust. 2.
5. 
Na podstawie negatywnych wyników kontroli dyrektor urzędu morskiego, w drodze decyzji, cofa uznanie lub odmawia wydania świadectwa uznania.
5a. 
W przypadku wydania decyzji o cofnięciu uznania podmioty mogą ponownie ubiegać się o uznanie po upływie 30 dni od dnia wydania tej decyzji.
6. 
Za przeprowadzenie kontroli i wydanie świadectwa uznania pobiera się opłatę określoną w załączniku do ustawy. Opłata stanowi dochód budżetu państwa.
7. 
Minister właściwy do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe warunki, jakie powinny spełniać podmioty, o których mowa w ust. 1,
2)
szczegółowy sposób sprawowania kontroli nad podmiotami, o których mowa w ust. 1,
3)
wzór świadectwa uznania dla podmiotów, o których mowa w ust. 1;

- kierując się koniecznością zapewnienia prawidłowego przeprowadzania atestacji urządzeń i wyposażenia statku, z uwzględnieniem wymagań Konwencji SOLAS.