Oddział 7 - Czynności pomocnicze w litografii. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach graficznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.65.447

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 1952 r.

7.

Czynności pomocnicze w litografii.

§  105.
Przygotowanie papieru do litografii (tzw. aklimatyzacja) powinno być w zasadzie wykonywane w osobnym na ten cel przeznaczonym pomieszczeniu. Jeśli jednak ze względów lokalowych musi być ono wykonywane w pracowni ogólnej, nie powinno ono w wyraźnym stopniu pogarszać warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w pracowni, a w szczególności przez spadanie papierów na pracowników, przez zmniejszenie oświetlenia lub zanieczyszczenie powietrza.