Rozdział 4 - SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach graficznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.65.447

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 1952 r.

IV.

SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ

Odzież ochronna.

§  38.
Pracownicy narażeni przy pracy na zanieczyszczenie ciała materiałami trującymi lub silnie brudzącymi, na oparzenie pryskającym metalem stopionym lub chemikaliami, a także na przemoczenie ciała, powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież ochronną, dostatecznie często zmienianą i poddawaną oczyszczeniu.

Ochrona oczu.

§  39.
Pracownicy narażeni przy pracy na uraz odpryskami metalu, oparzenie oczu metalem stopionym, źrącymi chemikaliami lub szkodliwym promieniowaniem, powinni być zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt osobisty ochrony oczu, jak okulary lub osłony twarzy.

Ochrona dróg oddechowych.

§  40.
W razie braku skutecznej wentylacji ssącej pracownicy zatrudnieni przy pracach, związanych z wydzielaniem się szkodliwych pyłów, gazów lub par, powinni być zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt osobisty ochrony dróg oddechowych, jak respiratory przeciwpyłowe, maski z pochłaniaczami lub maski z dopływem świeżego powietrza.