Oddział 3 - Ochrona dróg oddechowych. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach graficznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.65.447

Akt obowiązujący
Wersja od: 21 października 1952 r.

3.

Ochrona dróg oddechowych.

§  40.
W razie braku skutecznej wentylacji ssącej pracownicy zatrudnieni przy pracach, związanych z wydzielaniem się szkodliwych pyłów, gazów lub par, powinni być zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt osobisty ochrony dróg oddechowych, jak respiratory przeciwpyłowe, maski z pochłaniaczami lub maski z dopływem świeżego powietrza.