Rozdział 8 - Przepisy końcowe. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w młynach, wytwórniach pasz i w spichrzach zbożowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.3.19

Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1965 r.

Rozdział VIII.

Przepisy końcowe.

§  132.
Kierownicy zespołów lub samodzielnych zakładów obowiązani są:
1)
zapoznać wszystkich pracowników z treścią niniejszego rozporządzenia,
2)
opracować w ramach niniejszego rozporządzenia szczegółową instrukcję dotyczącą bezpiecznej obsługi urządzeń technicznych oraz ważniejszych czynności wykonywanych w zakładzie.
§  133.
Dla istniejących w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zakładów odracza się stosowanie następujących przepisów:
1)
na okres 2 lat:
a)
§ 2 ust. 2, § 6, § 15 ust. 1, § 20 ust. 2, § 21 ust. 1, § 36 i § 55 - w stosunku do wszystkich zakładów,
b)
§ 106 - w stosunku do młynów gospodarczych;
2)
na okres 3 lat:
a)
§ 22, 23, 24 i 37 - w stosunku do wszystkich zakładów,
b) 10
§ 62 i 73 ust. 1 w stosunku do wytwórni pasz o wydajności do 4 ton na godzinę.
3) 11
do dnia 31 grudnia 1967 r. - §§ 63 i 73 ust. 1 w stosunku do młynów gospodarczych.
§  134.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
10 § 133 pkt 2 lit. b) zmieniona przez § 1 pkt 9 lit. a) rozporządzenia z dnia 8 marca 1965 r. (Dz.U.65.11.71) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1965 r.
11 § 133 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 9 lit. b) rozporządzenia z dnia 8 marca 1965 r. (Dz.U.65.11.71) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1965 r.