Rozdział 7 - Urządzenia transportowe. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w młynach, wytwórniach pasz i w spichrzach zbożowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.3.19

Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1965 r.

Rozdział VII.

Urządzenia transportowe.

Dżwigi towarowe.
§  120.
1.
Drzwi przy szybie dźwigu powinny zamykać się automatycznie i posiadać wysokość co najmniej 2 m.
2.
Szyb dżwigu powinien być obudowany na całej wysokości.
3.
Szczelina pomiędzy pomostem dżwigu a podłogą nie powinna być szersza niż 3 cm.
§  121.
Natężenie oświetlenia miejsc załadunku i wyładunku przy dżwigu powinno być nie mniejsze niż 30 lx przy oświetleniu żarówkowym i 50 lx przy oświetleniu fluorescencyjnym.
§  122.
Dżwig powinien posiadać urządzenie automatycznie zatrzymujące pomost dżwigu w razie urwania się cięgna.
§  123.
1.
Zakłady pracy posiadające dżwigi towarowe nie podlegające kontroli organów dozoru technicznego powinny wyznaczyć pracownika odpowiedzialnego za standżwigów.
2.
Techniczna kontrola z badaniem wytrzymałości cięgien, części nośnych i hamulców powinna być przeprowadzana nie rzadziej niż raz na kwartał, a stwierdzone braki i usterki powinny być odnotowane w książce kontroli i niezwłocznie usunięte.

Przenośniki.

§  124.
Zabrania się wygarniania ręką zboża i produktów przenośników. Do tego celu należy używać pomocniczych narzędzi.
§  125.
Zabronione jest instalowanie dwóch lub więcej oddzielnych przenośników kubelkowych na wspólnym wale napędowym.
§  126.
Przenośniki grawitacyjne, jaj np. ześlizgi i pochylnie workowe, służące do opuszczania napełnionych worków, powinny posiadać krawężniki o wysokości 0,15 m zapobiegające spadnięciu worka w czasie przesuwania się po pochylni.
§  127.
Zabronione jest umieszczanie pochylni workowej nad drzwiami oraz nad przejściami.
§  128.
1.
Szybkość końcowa ładunku przesuwanego po pochylni przy odbiorze ręcznym nie powinna przekraczać 0,75 m/sek, a przy mechanicznym - 1,5 m/sek.
2.
Dla zmniejszenia szybkości opadającego worka należy stosować urządzenia hamujące bądź też na końcu pochylni umieścić platformę hamulcową.
3.
Otwory w podłodze przy pochylniach należy niezwłocznie po skończonej pracy przykryć zastawami podłogowymi bądź też przy otworze ustawić barierę ochronną.
§  129.
Przenośniki powietrzne przeznaczone do wyładowywania zboża ze statków i barek powinny być poddawane niezależnie od kontroli okresowych dodatkowo kontrolii po każdej burzy, wichrze lub sztormie.
§  130.
Stan instalacji elektrycznej przy łopacie mechanicznej powinien być codziennie kontrolowany, a stwierdzone uszkodzenia niezwłocznie usunięte.
§  131.
1.
Rury spadowe przeznaczone do grawitacyjnego transportu zboża i innych produktów powinny być przykryte szczelnie zamykanymi pokrywami.