Rozdział 6 - Przetwórstwo. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w młynach, wytwórniach pasz i w spichrzach zbożowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.3.19

Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1965 r.

Rozdział VI.

Przetwórstwo.

§  94.
Samodzielną obsługę maszyn mielących można powierzać tylko wykwalifikowanym, doświadczonym pracownikom posiadającym co najmniej 2-letni staż pracy w tym zawodzie.
§  95.
Uczniowie i praktykanci w wieku powyżej 18 lat mogą w celach nauki być dopuszczeni do obsługi maszyn mielących pod warunkiem, że praca ta odbywać się będzie pod bezpośrednim i stałym nadzorem wykwalifikowanego pracownika odpowiedzialnego za bezpieczeństwo pracy ucznia.
§  96.
Górne i dolne drzwiczki mlewników powinny być stale zamknięte.
§  97.
1.
W każdym mlewniku, w którym w czasie przemiału zboża lub produktów pośrednich mogłyby powstawać na wałkach mielących tzw. nalepy, należy stosować zgarniacze automatyczne.
2.
Usuwanie ręczne nalepów lub innych jakichkolwiek przedmiotów z walców podczas ich ruchu jest zabronione.
§  98.
1.
Mlewniki walcowe powinny posiadać takie urządzenia, aby w razie zejścia produktów z wałków zasilających nastąpiło samoczynne wyłączenie złożenia walców.
2.
Przy starych typach mlewników, które nie posiadają urządzenia do samoczynnego złożenia walców, należy zainstalować sygnalizację dźwiękową.
§  99.
Nad poziomo zainstalowanymi walcami gniotownika lub mlewnika należy zastosować ruszt ochronny zapobiegający możliwości zgniecenia palców przez walce.
§  100.
Zasobniki nad mlewnikami powinny być stale szczelnie zakryte.
§  101.
1.
Przy wymianie walców należy stosować urządzenia mechaniczne do transportu pionowego i poziomego, jak np. przeciągalne wciągniki łańcuchowe.
2.
Przed przystąpieniem do wymiany walców przy pomocy urządzeń wciągnikowych stan techniczny tych urządzeń, a w szczególności stan łańcuchów i sposób ich zawieszenia powinien być sprawdzony przez kierownika technicznego zakładu lub wyznaczonego przez niego pracownika.
§  102.
Ręczne przenoszenie walców młyńskich jest zabronione. Do poziomego transportu walców należy używać specjalnych wózków na kołach ogumionych.
§  103.
Zapasowe walce znajdujące się w zakładzie powinny być ułożone bezpiecznie w sposób nie utrudniający przejścia.
§  104.
W miarę możliwości przy kamieniach młyńskich należy stosować napęd elektryczny lub napęd bezpośredni od silnika elektrycznego, pozwalający na całkowite wyłączenie bieguna z ruchu bez zatrzymania głównej pędni.
§  105.
Obudowa złożenia kamieni (łubia) powinna być szczelna.
§  106.
Jeżeli złożenie kamieni młyńskich ustawione jest na pomoście, odległość od podłogi do belki nośnej pomostu powinna być nie mniejsza niż 2,2 m.
§  107.
Kamień młyński - biegun powinien być osadzony centralnie na wrzecionie oraz dokładnie wyważony.
§  108.
Obręcze powinny mocno opasywać kamienie; ich ogólna szerokość powinna wynosić przynajmniej 2/3 wysokości kamienia, a grubość - nie mniej niż 5 mm.
§  109.
1.
Zabrania się uruchamiania kamieni pękniętych.
2.
Szybkość obwodowa bieguna nie powinna przekraczać:
1)
10 m/sek dla kamieni naturalnych,
2)
12 m/sek dla kamieni sztucznych.
§  110.
1.
Zdejmowanie kamienia z wrzeciona powinno się odbywać z użyciem żurawia.
2.
Śruba żurawia służąca do podnoszenia i opuszczania kamienia powinna posiadać zabezpieczenie zapobiegające spadnięciu nakrętki.
§  111.
Pracownik zatrudniony przy nakuwaniu kamieni powinien wykonywać tę czynność w okularach i rękawicach ochronnych.
§  112.
W miarę technicznych możliwości przy odsiewaczach płaskich i sortownicach należy stosować indywidualny napęd elektryczny.
§  113.
Wirujące ciężary zamachowe odsiewaczy płaskich powinny być osłonięte.
§  114. 8
W nowo budowanych młynach odległość między odsiewaczami płaskimi a ścianą powinna wynosić co najmniej 0,80 m, a szerokość przejścia między odsiewaczami płaskimi, przeznaczonego do komunikacji - co najmniej 1,20 m.
§  115.
Ramy odsiewaczy powinny przylegać szczelnie i nie powodować wydzielania się pyłu.
§  116.
Odsiewacz płaski powinien być dokładnie wyważony.
§  117.
Zabrania się oczyszczania szmatami lub czyściwem skrzyń odsiewaczy płaskich znajdujących się w ruchu. Do tego celu należy używać szczotek z krótkim trzonkiem.
§  118. 9
Prażarki ogrzewane bezpośrednio z paleniska umieszczonego pod prażarką powinny znajdować się w pomieszczeniach wydzielonych przeciwpożarowo, wykonanych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§  119.
1.
Nastawiania dozowników wolno dokonywać tylko podczas ich postoju.
2.
Klapy kontrolne dozowników powinny być stale zamknięte.
3.
Z otworów kontrolnych dozowników będących w ruchu nie wolno pobierać prób surowców ani wyjmować znajdujących się tam ciał obcych (papierów, sznurków itp.).
8 § 114 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 8 marca 1965 r. (Dz.U.65.11.71) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1965 r.
9 § 118 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 8 marca 1965 r. (Dz.U.65.11.71) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1965 r.