Rozdział 4 - Magazynowanie surowca i przetworów. - Bezpieczeństwo i higiena pracy w młynach, wytwórniach pasz i w spichrzach zbożowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.3.19

Akt utracił moc
Wersja od: 22 marca 1965 r.

Rozdział IV.

Magazynowanie surowca i przetworów.

§  66.
Rampy magazynowe o długości powyżej 50 m powinny mieć co 25 m bezpieczne wejścia.
§  67.
Rampy górne i pomosty podwieszane magazynów o kilku kondygnacjach powinny posiadać urządzenia zabezpieczające przed spadnięciem pracownika.
§  68.
Zboże i inne produkty powinny być magazynowane w pomieszczeniach specjalnie na ten cel przeznaczonych.
§  69.
1.
Osiadający na ścianach, podłodze, suficie i urządzeniach technicznych pył powinien być często zmiatany i usuwany poza budynek zakładu.
2.
W miarę możliwości należy stosować mechaniczne odpylanie.
§  70.
Otwory nad komorami przeznaczonymi do magazynowania zboża i przetworów powinny być stale zabezpieczone rusztami ochronnymi, a nad rusztami powinny znajdować się umocowane pokrywy.
§  71.
Zabrania się wchodzenia do komór przeznaczonych na składowanie surowców lub przetworów przed ich należytym wywietrzeniem.
§  72.
Przy opuszczaniu pracownika do komory należy przestrzegać następujących zasad:
1)
siodełko powinno być przymocowane do liny stalowej wielożyłowej o średnicy nie mniejszej niż 10 mm; drugi koniec liny powinien być przytwierdzony do bębna wciągarki, zaopatrzonej w zapadkę, hamulec automatyczny i hamulec ręczny;
2)
opuszczanie pracownika powinno odbywać się powoli;
3)
pracownik opuszczający się do komory powinien mieć na sobie pas ochronny z karabinczykiem przypiętym do linki nośnej;
4)
zabrania się pracownikom schodzenia z siodełka w czasie przebywania w komorze wypełnionej zbożem lub produktem;
5)
w czasie przebywania pracownika w komorze zabrania się wsypywania do komory zboża lub przetworów; otwór górny komory powinien być stale otwarty, natomiast zasuwa znajdująca się nad dolnym przenośnikiem powinna być zamknięta przed opuszczeniem pracownika do komory;
6)
w czasie przebywania pracownika w komorze, nad komorą powinni znajdować się dwaj robotnicy, jeden, który obsługuje wciągarkę, i drugi, który trzyma stale napiętą linkę sygnalizacyjną prowadzącą do pracownika znajdującego się w komorze;
7)
przed przystąpieniem do prac w komorze mieszarki mieszadło powinno być wyłączone z ruchu, a przesuwacz pasa przy mieszadle powinien być zablokowany dla uniknięcia samowłączenia się napędu;
8)
na wyłączniku mieszadła powinna być umieszczona tabliczka z napisem ostrzegawczym, zabraniającym uruchamiania mieszadła; tabliczka może być zdjęta dopiero po wyjściu pracownika z komory.
§  73.
1.
Mieszanie mąki, otrąb i paszy oraz pakowanie do worków tych produktów powinno odbywać się przy zastosowaniu mechanicznych urządzeń, jak np. mieszarek i pakarek.
2. 6
Przepis ust. 1 nie dotyczy:
1)
młynów gospodarczych oraz wytwórni pasz o wydajności do 4 ton na godzinę - w zakresie stosowania mechanicznych pakarek,
2)
młynów gospodarczych - w zakresie stosowania mieszarek do otrąb,
3)
młynów gospodarczych do 2 par walców mielących - w zakresie stosowania mieszarek do mąki.
§  74.
Worki układane w stosy powinny mieć jednakowe kształty, wymiary i jednakowy ciężar.
§  75.
Przy stosach wyższych niż 5 warstw należy dla wzmocnienia stosu stosować co pięć warstw przekładki podłużne i poprzeczne, np. z desek.
§  76.
Układanie worków w stosy powyżej 6 warstw powinno się odbywać przy zastosowaniu urządzeń mechanicznych.
§  77.
Transport napełnionych worków powinien odbywać się przy pomocy przenośników poziomych lub pionowych bądż też wózków z ogumionymi kołami na łożyskach tocznych.
§  78.
Wchodzenie na stos powinno odbywać się przy użyciu drabin zabezpieczonych przed poślizgiem
§  79.
1.
Zabrania się rozwiązywania worków ułożonych w stosie dla pobierania próbek lub ściągania i wyciągania worków ze stosu. Worki należy ze stosu zdejmować.
2.
Stosy należy tak budować, aby nawiązka skierowana była do środka stosu.
§  80.
Odległość stosów od ścian powinna wynosić co najmniej 0,75 m, a przejścia między rzędami stosów powinny wynosić co najmniej 1,0 m.
§  81.
Zabrania się opierania stosów o ściany i filary (podpory stropów).
§  82.
Jeżeli stos z workami zaczyna się przechylać, należy przystąpić niezwłocznie do jego rozebrania.
§  83. 7
1.
Przejścia pomiędzy pryzmami składowanych surowców lub przetworów nie mogą być mniejsze niż 0,5 m.
2.
Dopuszcza się składowanie surowców i przetworów w pryzmach opartych o ściany, pod warunkiem, że konstrukcja ścian magazynu jest dostosowana do tego rodzaju składowania.
§  84.
Wchodzenie na pryzmy powinno się odbywać przy użyciu odpowiednich pomostów lub nalistwowanych desek o szerokości nie mniejszej niż 0,3 m.
§  85.
Zabrania się podbierania pryzm.
§  86.
Zabrania się przyjmowania zakażonych, nadpsutych lub znajdujących się w stanie rozkładu surowców paszowych.
§  87.
Komory przeznaczone do magazynowania i mieszania produktów powinny być dostatecznie mocne oraz posiadać ściany szczelne i gładkie.
§  88.
Opróżniania komór należy tak dokonywać, aby nie następowało zawiśnięcie produktu.
§  89.
Pomost wagi dziesiętnej ustawionej przy pakarce powinien być umieszczony na jednym poziomie z podłogą.
6 § 73 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 8 marca 1965 r. (Dz.U.65.11.71) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1965 r.
7 § 83 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 8 marca 1965 r. (Dz.U.65.11.71) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 marca 1965 r.