§ 6. - Bezpieczeństwo i higiena pracy przy przechowywaniu i stosowaniu cyjanków do obróbki cieplnej metali.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.54.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 października 1962 r.
§  6.
1.
Pomieszczenia określone w § 5 powinny być suche i ogrzewane oraz powinny posiadać:
1)
okratowane okna,
2)
podłogi nienasiąkliwe, szczelne, gładkie, łatwo zmywalne, z należytym nachyleniem do otworów ściekowych,
3)
urządzenia do zobojętniania ścieków odpowiednio zabezpieczone,
4)
ściany pokryte do wysokości co najmniej 2 m materiałem dającym się oczyszczać na mokro; styki ścian oraz styki ścian z podłogą i stropem powinny być zaokrąglone,
5)
należyte odrębne urządzenia wentylacji mechanicznej, nie łączące się z instalacją wentylacyjną innych pomieszczeń, zaopatrzone w wyłączniki umieszczone na zewnątrz przy drzwiach wejściowych do tych pomieszczeń.
2.
Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, nie powinny zawierać urządzeń drewnianych. Do pomieszczeń tych powinna być doprowadzona woda bieżąca.