Rozdział 3 - Przepisy przejściowe i końcowe - Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.583 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.

Rozdział  3

Przepisy przejściowe i końcowe

§  27. 
Potwierdzenia odbycia szkoleń, stwierdzające uprawnienia uzyskane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują moc.
§  28. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.