Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.583 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  [Przedmiot regulacji]
Rozporządzenie określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych przeznaczonych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, zwanych dalej "maszynami roboczymi".
§  2.  [Czynności niedopuszczalne podczas eksploatacji maszyn roboczych]
1. 
Niedopuszczalne jest:
1)
obsługiwanie maszyn roboczych bez urządzeń zabezpieczających lub sygnalizacyjnych wymaganych odrębnymi przepisami;
2)
dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych;
3)
wykonywanie napraw i konserwowanie maszyn roboczych będących w ruchu;
4)
odtłuszczanie i czyszczenie powierzchni maszyn roboczych benzyną etylizowaną lub innymi rozpuszczalnikami, których pary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny gazów palnych lub wybuchowych.
2. 
Eksploatowanie maszyn roboczych odbywa się na terenie rozpoznanym pod względem warunków geologicznych i gruntowych.
§  3.  [Stosowanie wymaganych środków bezpieczeństwa]
1. 
Podczas obsługi maszyn roboczych w szczególności:
1)
w terenie uzbrojonym lub na drodze o ograniczonym ruchu,
2)
w pobliżu budynków i budowli,
3)
w sąsiedztwie napowietrznych linii energetycznych,
4)
w wykopach szerokoprzestrzennych,
5)
na terenie bagiennym lub w wodzie,
6)
na pochyłościach lub stokach

- zapewnia się środki bezpieczeństwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach obsługi oraz w stanowiskowych instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. 
Podczas współpracy maszyn roboczych z:
1)
dodatkowym osprzętem przeznaczonym do robót ziemnych, budowlanych i drogowych,
2)
liniami technologicznymi do produkcji zapraw betonowych lub kruszywa

- stosuje się zasady bezpieczeństwa i higieny pracy określone w instrukcjach obsługi tych urządzeń lub linii technologicznych.

§  4.  [Ogrodzenie terenu robót; ograniczenie lub zamknięcie ruchu na drodze; oświetlenie miejsca pracy maszyn roboczych]
1. 
Teren robót prowadzonych przy użyciu wielozadaniowych agregatów do naprawy nawierzchni drogi ogradza się w sposób uniemożliwiający wejście na ten teren osób niezatrudnionych oraz oznakowuje się zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. 
W zależności od rodzaju i zakresu, roboty w pasie drogowym prowadzi się przy:
1)
zamkniętym ruchu na drodze lub
2)
wyłączeniu z ruchu drogowego części jezdni, pasa ruchu jezdni albo jego części, lub
3)
ograniczonej prędkości pojazdów poruszających się na remontowanym odcinku jezdni, w przypadku gdy roboty są prowadzone na poboczu drogi, w rowie lub na przydrożnych skarpach.
3. 
W warunkach ograniczonej widoczności miejsce pracy maszyn roboczych oświetla się.
§  5.  [Zabezpieczenie maszyn roboczych w czasie przerw w pracy oraz po zakończeniu pracy]
W czasie przerw w pracy oraz po zakończeniu pracy maszyny robocze zabezpiecza się przed ich przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupoważnione lub niezatrudnione przy tych pracach.
§  6.  [Wymagania podczas załadunku maszyn roboczych, transportu na wyznaczone miejsce robót oraz wyładunku]
Podczas załadunku maszyn roboczych, transportu na wyznaczone miejsce robót oraz wyładunku, przestrzega się następujących wymagań:
1)
załadunek na środki transportu drogowego lub kolejowego przeprowadza się w sposób zmechanizowany z rampy czołowej, zgodnie z instrukcją załadunku i transportu poszczególnych maszyn;
2)
w przypadku załadunku ciężkich maszyn roboczych na przyczepy niskopodwoziowe przy użyciu wciągarek mechanicznych, zatrudnione przy tej czynności osoby nie mogą znajdować się w pobliżu naciągniętej liny lub osi jej przedłużenia oraz za wciąganą maszyną;
3)
operatorzy i inne osoby wyznaczone do konwojowania maszyn roboczych transportem kolejowym lub drogowym podlegają uprzedniemu przeszkoleniu w zakresie bezpieczeństwa transportu maszyn roboczych tymi środkami lokomocji.