[Program restrukturyzacji] - Art. 214. - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa... - Dz.U.2022.2253 t.j. - OpenLEX

Art. 214. - [Program restrukturyzacji] - Bankowy Fundusz Gwarancyjny, system gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2253 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2023 r.
Art.  214.  [Program restrukturyzacji]
1. 
Administrator, zastępca administratora lub pełnomocnik powołany przez Fundusz, w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia doręczenia decyzji Funduszu o umorzeniu lub konwersji zobowiązań, opracowuje program restrukturyzacji i nadzoruje jego wykonanie. Fundusz może przedłużyć termin opracowania programu do 2 miesięcy od dnia doręczenia tej decyzji, w szczególności w przypadku notyfikacji pomocy publicznej dla podmiotu w restrukturyzacji.
1a. 
Program restrukturyzacji, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie opracowany, jeżeli Fundusz oceni, że osiągnięcie celów przymusowej restrukturyzacji umożliwia plan przymusowej restrukturyzacji, a ponadto:
1)
Fundusz podjął decyzję o umorzeniu lub konwersji instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowalnych zgodnie z art. 110 ust. 6 lub
2)
umorzenie lub konwersja instrumentów kapitałowych lub zobowiązań kwalifikowalnych są dokonywane wyłącznie w celu zapewnienia zgodności warunków udzielenia wsparcia z zasadami pomocy państwa obowiązującymi w Unii Europejskiej.
2. 
Celem programu restrukturyzacji jest osiągnięcie przez podmiot w restrukturyzacji długoterminowej stabilności finansowej.
3. 
Program powinien zawierać co najmniej:
1)
analizę przyczyn bieżącej sytuacji podmiotu w restrukturyzacji;
2)
założenia przyjęte do przygotowania programu dotyczące warunków gospodarczych i warunków na rynkach finansowych, w których podmiot będzie prowadzić działalność, i ich uzasadnienie;
3)
ocenę bieżącej sytuacji podmiotu w restrukturyzacji, w tym jego pozycji rynkowej (konkurencyjnej);
4)
opis działań, które zostaną podjęte w celu przywrócenia długoterminowej stabilności finansowej podmiotu w restrukturyzacji;
5)
niezbędne zasoby rzeczowe i finansowe do realizacji programu oraz sposób ich zapewnienia;
6)
harmonogram działań i podział odpowiedzialności za ich realizację;
7)
opis obecnego i przewidywanego stanu rynków finansowych w scenariuszu optymistycznym i pesymistycznym, z uwzględnieniem skrajnych warunków pozwalających określić obszary największej wrażliwości podmiotu w restrukturyzacji na zmianę warunków zewnętrznych.
4. 
Działania, o których mowa w ust. 3 pkt 4, mogą obejmować:
1)
zaprzestanie prowadzenia działalności przynoszącej straty lub związanej z podwyższonym ryzykiem;
2)
sprzedaż aktywów, linii biznesowych lub części przedsiębiorstwa podmiotu w restrukturyzacji;
3)
reorganizację podmiotu w restrukturyzacji;
4)
zmiany w rozwiązaniach operacyjnych;
5)
restrukturyzację działalności podmiotu w restrukturyzacji w celu przywrócenia konkurencyjności lub rentowności;
6)
zmiany w sposobie finansowania działalności i wsparcia kapitałowego podmiotu w restrukturyzacji.
5. 
Założenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2, porównuje się z założeniami przyjmowanymi przez inne podmioty sektora lub przeciętnymi prognozami dla sektora.