Badania lekarskie oraz zabiegi sanitarne ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy. - Dz.U.2004.202.2079 - OpenLEX

Badania lekarskie oraz zabiegi sanitarne ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.202.2079

Akt utracił moc
Wersja od: 16 września 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 30 sierpnia 2004 r.
w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

Na podstawie art. 59 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa zakres, szczegółowe warunki i sposób:
1)
wykonywania badań lekarskich:
a)
cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, ich małżonków oraz ich małoletnich dzieci,
b)
cudzoziemców, którym doręczono decyzję o nadaniu statusu uchodźcy

- zwanych dalej "cudzoziemcami";

2)
przeprowadzania zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców.
1.
Badanie lekarskie cudzoziemca obejmuje ogólną ocenę stanu jego zdrowia.
2.
Przy wykonywaniu badania, o którym mowa w ust. 1, lekarz zwraca szczególną uwagę na możliwość wystąpienia zakażenia albo choroby zakaźnej lub narażenia na czynniki zakaźne wywołujące te zakażenia albo choroby.
1.
Badanie lekarskie, o którym mowa w § 2 ust. 1, jest wykonywane:
1)
w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej utworzonym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, a jeżeli nie jest to możliwe, w innym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej właściwym ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca;
2)
w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, w przypadku cudzoziemców, o których mowa w art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
W uzasadnionych przypadkach lekarz przeprowadzający badanie lekarskie, o którym mowa w § 2 ust. 1, nakazuje poddanie cudzoziemca badaniom diagnostycznym, w tym badaniom laboratoryjnym krwi, wydzielin lub wydalin w kierunku zakażenia HIV, krętkiem bladym, błonicą, cholerą, czerwonką, durem brzusznym, durami rzekomymi A, B i C, innymi pałeczkami z rodzaju Salmonella i Shigella, w kierunku nagminnego porażenia dziecięcego oraz w kierunku gruźlicy.
3.
Badania, o których mowa w ust. 2, mają na celu wykluczenie chorób zakaźnych lub określenie ich aktywności albo nosicielstwa.
4.
Sposób wykonywania badań, o których mowa w ust. 2, określają przepisy o chorobach zakaźnych i zakażeniach.
1.
W przypadku stwierdzenia przez lekarza wykonującego badanie lekarskie konieczności przeprowadzenia zabiegów sanitarnych ciała, cudzoziemcowi zapewnia się: dostęp do natrysków z ciepłą i zimną wodą, wykonanie zabiegów higienicznych oraz niezbędne środki utrzymania czystości ciała.
2.
W uzasadnionych przypadkach cudzoziemca poddaje się strzyżeniu w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób zakaźnych i zakażeń.
3.
Zabiegi sanitarne ciała, o których mowa w ust. 1 i 2, przeprowadza się w miarę możliwości w miejscu wykonywania badań lekarskich.
1.
Odzież, w tym bieliznę, cudzoziemca poddaje się praniu oraz procesowi dezynfekcji termicznej w temperaturze powyżej 90 °C lub praniu oraz procesowi dezynfekcji chemiczno-termicznej w temperaturze 60-70 °C, z zastosowaniem odpowiednich środków dezynfekujących.
2.
Odzież, której nie można poddać praniu, czyści się chemicznie i prasuje.
3.
W przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia wszawicy lub świerzbu, odzież, w tym bieliznę, poddaje się dezynsekcji lub dezynfekcji chemicznej albo dezynfekcji w komorach parowo-formaldehydowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2003 r. w sprawie badań lekarskich oraz zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy (Dz. U. Nr 61, poz. 553), które utraciło moc z dniem 2 września 2004 r. na postawie art. 145 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808).