[Wniosek o wydanie zaświadczenia tożsamości. Obowiązek zawiadomienia o utracie zaświadczenia tożsamości] - Art. 58. -... - Dz.U.2022.1264 t.j. - OpenLEX

Art. 58. - [Wniosek o wydanie zaświadczenia tożsamości. Obowiązek zawiadomienia o utracie zaświadczenia tożsamości] - Udzielanie cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1264 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r.
Art.  58.  [Wniosek o wydanie zaświadczenia tożsamości. Obowiązek zawiadomienia o utracie zaświadczenia tożsamości]
1. 
Zaświadczenie tożsamości, o którym mowa w art. 55 ust. 1 i 2, wydaje się z urzędu.
2. 
Wydanie kolejnego zaświadczenia tożsamości i wymiana zaświadczenia następują na wniosek cudzoziemca, złożony na formularzu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 2.
2a. 
Cudzoziemiec jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o wydanie kolejnego zaświadczenia tożsamości niezwłocznie po upływie okresu ważności zaświadczenia tożsamości.
3. 
Do wniosku dołącza się fotografie.
4. 
Cudzoziemiec, który utracił zaświadczenie tożsamości, jest obowiązany zawiadomić o tym Szefa Urzędu w terminie 3 dni.
5. 
W razie znalezienia własnego zaświadczenia tożsamości, w miejsce którego wydano już nowe zaświadczenie, należy niezwłocznie zwrócić znalezione zaświadczenie Szefowi Urzędu.