Badania lekarskie i psychologiczne kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.26.263

Akt utracił moc
Wersja od: 25 marca 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 8 marca 2002 r.
w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego.

Na podstawie art. 57 § 6 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie ustala:
1)
szczegółowy zakres i sposób przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego, zwanych dalej "kandydatami",
2)
kwalifikacje lekarzy i psychologów uprawnionych do przeprowadzania badań kandydatów i wydawania zaświadczeń o zdolności do pełnienia obowiązków sędziego, zwanych dalej odpowiednio "lekarzami uprawnionymi" lub "psychologami uprawnionymi".
Badania lekarskie kandydata obejmują:
1)
ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego i stanu psychicznego,
2)
badania specjalistyczne, konsultacje lekarzy specjalistów, a także badania pomocnicze (laboratoryjne, EKG, EEG, RTG i inne), jeżeli lekarz uprawniony uzna je za niezbędne.
1. 
Badania psychologiczne kandydata obejmują określenie i opis cech osobowości, z uwzględnieniem zdolności do podejmowania decyzji, zdolności do samodzielnego oceniania sytuacji oraz odporności na trudne sytuacje.
2. 
Zakres badań psychologicznych może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog uprawniony uzna to za niezbędne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej kandydata.
1. 
Lekarz uprawniony, na podstawie wyników badań, o których mowa w § 2, wydaje zaświadczenie o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego, w zakresie dotyczącym stanu zdrowia, zwane dalej "zaświadczeniem lekarskim".
2. 
Zaświadczenie lekarskie wydaje się kandydatowi, wraz z wynikami badań specjalistycznych i pomocniczych.
3. 
Lekarz uprawniony prowadzi dokumentację badań lekarskich kandydatów. Dokumentację dotyczącą kandydata, a w szczególności kopię zaświadczenia lekarskiego oraz kopie wyników badań, o których mowa w ust. 2, przechowuje się przez okres 10 lat.
1. 
Psycholog uprawniony, na podstawie wyników badań, o których mowa w § 3, wydaje zaświadczenie o zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego, w zakresie dotyczącym sprawności psychologicznej, zwane dalej "zaświadczeniem psychologicznym".
2. 
Zaświadczenie psychologiczne wraz z wynikami badań psychologicznych wydaje się kandydatowi.
3. 
Psycholog uprawniony prowadzi dokumentację badań psychologicznych kandydatów. Dokumentację dotyczącą kandydata, a w szczególności kopię zaświadczenia psychologicznego oraz kopie wyników badań, o których mowa w ust. 2, przechowuje się przez okres 10 lat.
1. 
Lekarzem uprawnionym może być lekarz, który jest wpisany do rejestru lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne, prowadzonego na podstawie przepisów wydanych w celu wykonania art. 229 Kodeksu pracy, i mający prawo wykonywania zawodu oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie.
2. 
Lekarz uprawniony traci uprawnienia do przeprowadzania badań i wydawania zaświadczeń lekarskich w razie:
1)
pozbawienia prawa wykonywania zawodu,
2)
zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
3)
ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych,
4)
zaprzestania wykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat - w razie niedopełnienia obowiązku wynikającego z art. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204),
5)
orzeczenia prawomocnym wyrokiem środka karnego pozbawienia praw publicznych.
1. 
Psychologiem uprawnionym może być psycholog wpisany do rejestru prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji, na podstawie przepisów wydanych w celu wykonania art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549 i z 2001 r. Nr 27, poz. 298), i mający prawo wykonywania zawodu psychologa oraz co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej 3 lata w ostatnim pięcioleciu był zatrudniony na stanowisku psychologa.
2. 
Psycholog uprawniony traci uprawnienia do przeprowadzania badań i wydawania zaświadczeń psychologicznych w razie:
1)
skreślenia z listy psychologów, na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. Nr 73, poz. 763 i Nr 154, poz. 1798),
2)
orzeczenia prawomocnym wyrokiem środka karnego pozbawienia praw publicznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.