Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.39.169

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1996 r.

UMOWA
między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Austrii o ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym,

sporządzona w Wiedniu dnia 23 stycznia 1995 r.

(Dz. U. z dnia 4 kwietnia 1996 r.)

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Rząd Republiki Austrii, zwane dalej Umawiającymi się Stronami,

- w duchu przyjaźni charakteryzującej stosunki między obydwoma Państwami,
- mając na celu wspieranie wymiany naukowej i współpracy w zakresie szkolnictwa wyższego,
- wyrażając wolę ułatwienia studentom obu Państw kontynuacji studiów w uczelniach drugiej Strony,
- świadome wspólnych cech systemów szkolnictwa wyższego obu Państw,
- uwzględniając umowy o równoważności, podpisane przez obie Umawiające się Strony,
- mając na uwadze obowiązujący obie Umawiające się Strony wewnątrzpaństwowy podział kompetencji w zakresie szkolnictwa wyższego,

uzgodniły, co następuje:

Artykuł  1

W umowie:

1) wyrażenie "wyższa uczelnia" odnosi się do wszystkich jednostek, które w Rzeczypospolitej Polskiej i w Republice Austrii mają zgodnie z prawem charakter wyższej uczelni lub uprawnione są do nadawania stopnia naukowego doktora. W załącznikach 1 i 2 wymienione zostały jednostki objęte niniejszą umową. Działająca na podstawie artykułu 6 Stała Komisja Ekspertów może te wykazy zmienić za obopólną zgodą;
2) wyrażenie "stopień naukowy" dotyczy w przypadku Austrii każdego stopnia naukowego, a w przypadku Polski każdego tytułu zawodowego lub stopnia naukowego doktora, nadanego w wyższej uczelni;
3) termin "egzamin" dotyczy zarówno egzaminów składanych na zakończenie studiów, jak i egzaminów cząstkowych lub pośrednich, organizowanych w okresie trwania studiów.
Artykuł  2
(1) Na wniosek studenta będą zaliczane i uznawane przez obie Strony odpowiednie okresy studiów oraz dotychczasowe osiągnięcia i zdane egzaminy. Egzaminy nie złożone przez studenta, a wymagane regulaminowo na wyższej uczelni, w której będzie on kontynuować studia, powinny być uzupełnione.
(2) Wyższe uczelnie o nierównoważnych celach kształcenia oraz odmiennym rodzaju i organizacji trybu studiów mogą wzajemnie honorować okresy studiów i uznawać dotychczasowe osiągnięcia studenta oraz złożone przez niego egzaminy jedynie po wcześniejszym zaliczeniu lub uznaniu dotychczasowego dorobku studenta przez właściwą wyższą uczelnię Strony, w której studia zostały rozpoczęte, odpowiadającą swym charakterem uczelni Strony, w której studia będą kontynuowane.
(3) Porównania odpowiednich studiów dokonuje wyższa uczelnia, do której skierowany został wniosek o zaliczenie okresu studiów, dotychczasowych osiągnięć oraz zdanych egzaminów.
Artykuł  3

Nadane stopnie naukowe upoważniają daną osobę do kontynuowania studiów oraz otwarcia przewodu doktorskiego na wyższej uczelni drugiej Strony bez konieczności zdawania dodatkowych czy uzupełniających egzaminów, o ile w kraju nadania stopnia naukowego kandydatowi przysługuje z tej racji prawo do kontynuowania studiów lub otwarcia przewodu doktorskiego bez składania dodatkowych lub uzupełniających egzaminów. W tych przypadkach stosuje się odpowiednio postanowienia art. 2 ust. 3.

Artykuł  4

Osoba posiadająca stopień naukowy jest upoważniona do używania go w takiej formie, jaka na mocy odpowiednich przepisów obowiązuje w kraju nadania stopnia. Z prawem do używania stopnia naukowego nie jest bezpośrednio związane prawo do wykonywania zawodu.

Artykuł  5
(1) Świadectwa dojrzałości oraz inne świadectwa wystawione w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Republice Austrii, upoważniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w Rzeczypospolitej Polskiej lub w Republice Austrii, stanowią dla drugiej Strony podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia.
(2) Pozostałe, obowiązujące w każdej z Umawiających się Stron, ogólne oraz szczegółowe zasady regulujące tryb dopuszczania kandydatów do podjęcia studiów nie zostają naruszone niniejszą umową.
Artykuł  6
(1) Wszystkie sprawy wynikające z faktu podpisania niniejszej umowy będą dyskutowane przez specjalnie powołaną Stałą Komisję Ekspertów, w której skład wejdzie po trzech członków wytypowanych przez każdą z Umawiających się Stron. Lista członków zostanie przekazana drugiej Stronie na drodze dyplomatycznej.
(2) Stała Komisja Ekspertów opracuje tabelę porównawczą stopni naukowych, która będzie podstawą uznania bądź zaliczenia ukończenia studiów polskich bądź austriackich.
(3) Stała Komisja Ekspertów będzie się zbierała na życzenie jednej ze Stron. Miejsce spotkania zostanie każdorazowo ustalone na drodze dyplomatycznej.
Artykuł  7

Niniejsza umowa wejdzie w życie w pierwszym dniu trzeciego miesiąca, który nastąpi po miesiącu, w którym obie Umawiające się Strony nawzajem poinformują się pisemnie, drogą dyplomatyczną, że zostały spełnione niezbędne wewnątrzpaństwowe warunki dla wejścia w życie niniejszej umowy.

Artykuł  8

Niniejsza umowa zawarta jest na czas nieokreślony. Może ona być wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron w drodze pisemnego powiadomienia drugiej Strony. W takim wypadku utraci moc po upływie roku od dnia wypowiedzenia.

Sporządzono w Wiedniu dnia 23 stycznia 1995 r. w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i niemieckim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc.

Na dowód czego niżej podpisani, należycie upoważnieni przez swe Rządy, podpisali niniejszą umowę.

ZAŁĄCZNIK  1

WYKAZ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1. Uniwersytety
GdańskUniwersytet Gdański
KatowiceUniwersytet Śląski
KrakówUniwersytet Jagielloński
LublinKatolicki Uniwersytet Lubelski

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

ŁódźUniwersytet Łódzki
PoznańUniwersytet im. Adama Mickiewicza
SzczecinUniwersytet Szczeciński
ToruńUniwersytet Mikołaja Kopernika
WarszawaUniwersytet Warszawski
WrocławUniwersytet Wrocławski
2. Wyższe szkoły pedagogiczne
BydgoszczWyższa Szkoła Pedagogiczna
CzęstochowaWyższa Szkoła Pedagogiczna
KielceWyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego
KrakówWyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej
OlsztynWyższa Szkoła Pedagogiczna
OpoleWyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu (z dniem 1 października 1994 r. - Uniwersytet Opolski)
RzeszówWyższa Szkoła Pedagogiczna
SłupskWyższa Szkoła Pedagogiczna
WarszawaWyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
Zielona GóraWyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego
3. Akademie ekonomiczne
KatowiceAkademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego
KrakówAkademia Ekonomiczna
PoznańAkademia Ekonomiczna
WarszawaSzkoła Główna Handlowa
WrocławAkademia Ekonomiczna im. Oskara Langego
4. Politechniki i wyższe szkoły inżynierskie
BiałystokPolitechnika Białostocka
CzęstochowaPolitechnika Częstochowska
GdańskPolitechnika Gdańska
GliwicePolitechnika Śląska
KielcePolitechnika Świętokrzyska
KoszalinWyższa Szkoła Inżynierska
KrakówAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

ŁódźPolitechnika Łódzka
LublinPolitechnika Lubelska
OpoleWyższa Szkoła Inżynierska
PoznańPolitechnika Poznańska
RadomWyższa Szkoła Inżynierska im. Kazimierza Pułaskiego
RzeszówPolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
SzczecinPolitechnika Szczecińska
WarszawaPolitechnika Warszawska
WrocławPolitechnika Wrocławska
Zielona GóraWyższa Szkoła Inżynierska
5. Wyższe szkoły rolnicze
BydgoszczAkademia Techniczno-Rolnicza im. J. i J. Śniadeckich
KrakówAkademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja
LublinAkademia Rolnicza w Lublinie
OlsztynAkademia Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego
PoznańAkademia Rolnicza
SiedlceWyższa Szkoła Rolniczo-Pedagogiczna
SzczecinAkademia Rolnicza
WarszawaSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
WrocławAkademia Rolnicza
6. Wyższe szkoły teologiczne
WarszawaAkademia Teologii Katolickiej

Chrześcijańska Akademia Teologiczna

7. Wyższe szkoły medyczne
BiałystokAkademia Medyczna
BydgoszczAkademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera
GdańskAkademia Medyczna
KatowiceŚląska Akademia Medyczna
KrakówAkademia Medyczna im. Mikołaja Kopernika (od 1993 r. włączona do Uniwersytetu Jagiellońskiego)
ŁódźAkademia Medyczna
LublinAkademia Medyczna
PoznańAkademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego
SzczecinPomorska Akademia Medyczna
WarszawaAkademia Medyczna
WrocławAkademia Medyczna im. Piastów Śląskich
8. Wyższe szkoły muzyczne
BydgoszczAkademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego
GdańskAkademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki
KatowiceAkademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego
KrakówAkademia Muzyczna
ŁódźAkademia Muzyczna
PoznańAkademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego
WarszawaAkademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina
WrocławAkademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego
9. Wyższe szkoły sztuk plastycznych
GdańskPaństwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych
KrakówAkademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki
ŁódźPaństwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych im. Władysława Strzemińskiego
PoznańPaństwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych
WarszawaAkademia Sztuk Pięknych
WrocławPaństwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych
10. Wyższe szkoły teatralne i filmowe
KrakówPaństwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego
ŁódźPaństwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera
WarszawaPaństwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza
11. Wyższe szkoły morskie
GdyniaWyższa Szkoła Morska
SzczecinWyższa Szkoła Morska
12. Wyższe szkoły wychowania fizycznego
Gdańsk-OliwaAkademia Wychowania Fizycznego im. J. Śniadeckiego
KatowiceAkademia Wychowania Fizycznego
KrakówAkademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha
PoznańAkademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
WarszawaAkademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego
WrocławAkademia Wychowania Fizycznego
13. Wyższe szkoły papieskie
PoznańPapieski Wydział Teologiczny
KrakówPapieska Akademia Teologiczna

Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego w Krakowie

WarszawaPapieski Wydział Teologiczny
WrocławPapieski Wydział Teologiczny
WYKAZ INSTYTUTÓW BADAWCZYCH POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH
1.Placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk
WarszawaCentrum Astronomiczne im. M. Kopernika

Centrum Badań Przedsiębiorczości i Zarządzania

Instytut Archeologii i Etnologii

Instytut Badań Literackich

Instytut Badań Systemowych

Instytut Biochemii i Biofizyki

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego

Instytut Chemii Fizycznej

Instytut Chemii Organicznej

Instytut Filozofii i Socjologii

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt

Instytut Fizyki

Instytut Geofizyki

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania

Instytut Historii

Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki

Instytut Matematyczny

Instytut Nauk Ekonomicznych

Instytut Nauk Geologicznych

Instytut Nauk Prawnych

Instytut Paleobiologii im. R. Kozłowskiego

Instytut Parazytologii im. W. Stefańskiego

Instytut Podstaw Informatyki

Instytut Podstawowych Problemów Techniki

Instytut Psychologii

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa

Instytut Slawistyki

Instytut Sztuki

Instytut-Centrum Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej

Muzeum i Instytut Zoologii

Dziekanów LeśnyInstytut Ekologii
GdańskInstytut Budownictwa Wodnego

Instytut Maszyn Przepływowych

GliwiceInstytut Inżynierii Chemicznej
JastrzębiecInstytut Genetyki i Hodowli Zwierząt
KrakówInstytut Botaniki im. Wł. Szafera

Instytut Farmakologii

Instytut Języka Polskiego

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni

Instytut Mechaniki Górotworu

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego

Instytut Systematyki i Ewolucji

LublinInstytut Agrofizyki
ŁódźCentrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych
PoznańInstytut Chemii Bioorganicznej

Instytut Genetyki Roślin

Instytut Fizyki Molekularnej

KórnikInstytut Dendrologii
SopotInstytut Oceanologii
WrocławInstytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. L. Hirszfelda

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych

ZabrzeInstytut Podstaw Inżynierii Środowiska
2. Resortowe instytuty naukowo-badawcze
WarszawaCentrum Onkologii - Instytut im. M. Curie-Skłodowskiej

Instytut Administracji i Zarządzania

Instytut Badawczy Leśnictwa

Instytut Badań Edukacyjnych

Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Instytut Chemii Przemysłowej im. I. Mościckiego

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Instytut Elektrotechniki

Instytut Energetyki

Instytut Finansów

Instytut Geodezji i Kartografii

Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

Instytut Kardiologii im. S. Wyszyńskiego

Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego

Instytut Leków

Instytut Matki i Dziecka

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytut Mechaniki Precyzyjnej

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Instytut Mleczarstwa

Instytut Ochrony Środowiska

Instytut Gospodarki Mieszkaniowej

Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Instytut Psychiatrii i Neurologii

Instytut Reumatologiczny

Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych

Instytut Techniki Budowlanej

Instytut Technologii Elektronowej

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych

Instytut Łączności

Państwowy Instytut Geologiczny

Państwowy Zakład Higieny

Departament Studiów i Planowania - Polski Instytut Spraw Międzynarodowych

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej - Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka

BoninInstytut Ziemniaka
FalentyInstytut Melioracji i Użytków Zielonych
GdyniaInstytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej
GliwiceInstytut Metali Nieżelaznych

Instytut Metalurgii Żelaza im. S. Staszica

KatowiceGłówny Instytut Górnictwa
KrakówInstytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego

Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Instytut Odlewnictwa

Instytut Zootechniki

LublinInstytut Medycyny Wsi im. W. Chodźki
ŁódźInstytut Medycyny Pracy im. J. Nofera
OlsztynInstytut Rybactwa Śródlądowego
Otwock-ŚwierkInstytut Energii Atomowej
PoznańInstytut Ochrony Roślin

Instytut Technologii Drewna

Instytut Zachodni im. Z. Wojciechowskiego

PuławyInstytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa

Instytut Weterynarii

RadzikówInstytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
SkierniewiceInstytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa

Instytut Warzywnictwa

SosnowiecInstytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego

ZAŁĄCZNIK  2

WYKAZ SZKÓŁ WYŻSZYCH W REPUBLICE AUSTRII

Uniwersytety

Universität Wien

Universität Graz

Universität Salzburg

Technische Universität Wien

Technische Universität Graz

Montanuniversität Leoben

Universität für Bodenkultur Wien

Veterinärmedizinische Universität Wien

Wirtschaftsuniversität Wien

Universität Linz

Universität Klagenfurt

Donau-Universität Krems

Wyższe szkoły o kierunkach artystycznych

Akademie der bildenden Künste in Wien

Hochschule für angewandte Kunst in Wien

Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien

Hochschule für Musik und darstellende Kunst "Mozarteum" in Salzburg

Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz

Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung in Linz

Wyższe szkoły zawodowe - tok studiów

Verein Technikum Vorarlberg, Dornbirn

Wiener Neustädter Bildungs- und Forschungs Ges. m. b. H., Wiener Neustadt

Verein zur Errichtung und Führung einer wirtschaftlich - technischen Fachhochschule Burgeland, Eisenstadt

Trägerverein zur Vorbereitung und Errichtung von Fachhochschulen in Oberösterreich, Wels

Verein zur Förderung eines Fachhochschul-Studienganges Elektronik in Wien, Wien

Internationales Management Center Krems Ges. m. b. H., Krems

Wirtschaftskammer Wien, Hotel- und Tourismusschulen Modul, Wien