§ 6. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury. - Dz.U.2003.99.914 - OpenLEX

§ 6. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.99.914

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2003 r.
§  6.
1.
Aplikant jest obowiązany:
1)
stale podnosić poziom swojej wiedzy zawodowej przez pogłębianie znajomości aktów normatywnych, w tym obowiązujących w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeń, zarządzeń, decyzji, rozkazów, wytycznych, instrukcji i regulaminów wydanych przez Ministra Obrony Narodowej;
2)
poznać organizację i działalność wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury i sądów wojskowych, a także Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych, oraz funkcjonowanie i współdziałanie struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
poznać organizację i działalność innych organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i obsługi prawnej;
4)
sumiennie wykonywać powierzone obowiązki i polecenia przełożonych oraz dbać w czasie służby i poza służbą o powagę prokuratury.
2.
Aplikantowi przysługuje w czasie trwania aplikacji miesięczny płatny urlop szkoleniowy w okresie poprzedzającym egzamin.