Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury. - Dz.U.2003.99.914 - OpenLEX

Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.99.914

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 kwietnia 2003 r.
w sprawie aplikacji prokuratorskiej w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury

Na podstawie art. 97 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206 i Nr 213, poz. 1802) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe obowiązki związane z zajmowaniem stanowiska aplikanta;
2)
organizację aplikacji prokuratorskiej;
3)
zakres egzaminu prokuratorskiego;
4)
skład i sposób powoływania członków komisji egzaminacyjnej oraz wysokość ich wynagrodzenia;
5)
tryb postępowania komisji egzaminacyjnej.
2.
Zasady wyznaczania, przenoszenia i zwalniania aplikantów ze stanowisk służbowych oraz przebieg ich służby wojskowej regulują przepisy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
"aplikancie", należy przez to rozumieć aplikanta wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury;
2)
"aplikacji", należy przez to rozumieć aplikację w wojskowej jednostce organizacyjnej prokuratury;
3)
"egzaminie", należy przez to rozumieć egzamin prokuratorski.
Pisemne zgłoszenie kandydata na aplikację przyjmuje Naczelny Prokurator Wojskowy. Termin naboru na aplikację jest uzależniony od potrzeb Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i ogłaszany każdorazowo w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej.
Do okresu aplikacji nie zalicza się nieobecności aplikanta w służbie trwającej łącznie dłużej niż 30 dni w każdym roku aplikacji, bez względu na przyczynę nieobecności; nie dotyczy to przysługującego aplikantowi urlopu.
1.
Do okresu odbytej aplikacji zalicza się okres aplikacji sądowej oraz okres aplikacji prokuratorskiej w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury.
2.
Do okresu aplikacji zalicza się okres odbytego przez aplikanta w sądzie wojskowym lub wojskowej jednostce organizacyjnej prokuratury przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych, nie dłuższy niż rok.
3.
Naczelny Prokurator Wojskowy może zaliczyć do okresu aplikacji okres aplikacji adwokackiej, radcowskiej lub notarialnej oraz okres przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych, odbytego w innych jednostkach niż określone w ust. 2 o profilu szkolenia lub zadaniach zbliżonych do pracy prokuratora, łącznie nie dłuższy niż rok.
4.
Jeżeli aplikant wykazuje znaczne postępy w szkoleniu, Naczelny Prokurator Wojskowy może w wyjątkowych przypadkach zaliczyć do okresu aplikacji nieobecność, o której mowa w § 4.
1.
Aplikant jest obowiązany:
1)
stale podnosić poziom swojej wiedzy zawodowej przez pogłębianie znajomości aktów normatywnych, w tym obowiązujących w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzeń, zarządzeń, decyzji, rozkazów, wytycznych, instrukcji i regulaminów wydanych przez Ministra Obrony Narodowej;
2)
poznać organizację i działalność wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury i sądów wojskowych, a także Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organów porządkowych, oraz funkcjonowanie i współdziałanie struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
poznać organizację i działalność innych organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości i obsługi prawnej;
4)
sumiennie wykonywać powierzone obowiązki i polecenia przełożonych oraz dbać w czasie służby i poza służbą o powagę prokuratury.
2.
Aplikantowi przysługuje w czasie trwania aplikacji miesięczny płatny urlop szkoleniowy w okresie poprzedzającym egzamin.
Aplikacja obejmuje:
1)
praktykę odbywaną zgodnie z programem aplikacji, w szczególności w:
a)
wojskowej prokuraturze garnizonowej - 12 miesięcy,
b)
wojskowej prokuraturze okręgowej - 2 miesiące,
c)
wojskowym sądzie garnizonowym - 1 miesiąc,
d)
wojskowym sądzie okręgowym - 1 miesiąc,
e)
prokuraturze rejonowej - 11 miesięcy,
f)
sądzie rejonowym - wydziale karnym - 1 miesiąc,
g)
sądzie rejonowym - wydziale cywilnym - 1 miesiąc,
h)
sądzie rejonowym - wydziale gospodarczym - 1 miesiąc,
i)
laboratorium kryminalistycznym komendy wojewódzkiej policji - 2 miesiące;
2)
udział w zajęciach seminaryjnych prowadzonych dla aplikantów prokuratorskich na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 5 września 2002 r. w sprawie aplikacji sądowej i prokuratorskiej (Dz. U. Nr 154, poz. 1283) oraz udział w konferencjach szkoleniowo-metodycznych i kursach specjalistycznych;
3)
samokształcenie.
1.
Nadzór nad przebiegiem aplikacji sprawuje, za pośrednictwem właściwego wojskowego prokuratora garnizonowego, prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej odpowiedzialny za szkolenie aplikantów.
2.
Wojskowy prokurator garnizonowy w porozumieniu z prokuratorem Naczelnej Prokuratury Wojskowej odpowiedzialnym za szkolenie aplikantów:
1)
wyznacza prokuratora-patrona odpowiedzialnego za postępy aplikanta w zakresie szkolenia przez cały okres aplikacji;
2)
ustala szczegółowy program aplikacji, który powinien uwzględniać w szczególności terminy rozpoczęcia i zakończenia praktyk, terminy kolokwium i sprawdzianów okresowych, a także wykaz aktów normatywnych obejmujących tematykę szkolenia.
3.
Do obowiązków prokuratora-patrona należy:
1)
udzielanie wskazówek i pomocy aplikantowi w opanowaniu programu aplikacji oraz poznawaniu zasad etyki żołnierzy zawodowych;
2)
przeprowadzanie sprawdzianów okresowych z nabytych przez aplikanta wiadomości oraz kontrolowanie wykonania zleconych mu obowiązków i poleceń przełożonych;
3)
sporządzanie przed egzaminem końcowej opinii o aplikancie, zawierającej sprawozdanie z przebiegu aplikacji oraz ocenę predyspozycji aplikanta do wykonywania obowiązków prokuratora.
4.
Na czas odbywania praktyki w sądzie i prokuraturze rejonowej prezes sądu i prokurator rejonowy wyznaczają aplikantowi patrona, na wniosek właściwego wojskowego prokuratora garnizonowego.
5.
Patron, o którym mowa w ust. 4, zapoznaje aplikanta z czynnościami należącymi do zakresu obowiązków aplikanta i po zakończeniu praktyki sporządza pisemną opinię o przebiegu praktyki i postępach poczynionych przez aplikanta.
1.
Po upływie pierwszego roku aplikacji aplikant składa kolokwium pisemne i ustne z dziedzin prawa, które były przedmiotem zajęć seminaryjnych w okresie poprzedzającym kolokwium.
2.
Kolokwium przeprowadza komisja egzaminacyjny powołana przez wojskowego prokuratora okręgowego; w skład komisji wchodzi trzech prokuratorów wojskowej prokuratury okręgowej - specjalistów z różnych dziedzin prawa.
3.
Do kolokwium mają odpowiednio zastosowanie przepisy § 11 ust. 3, § 12 ust. 2, § 13, § 15 ust. 1 i 3, § 16 ust. 2, § 17 ust. 1-3, przy czym część pisemna kolokwium odbywa się w ciągu jednego dnia, trwa 6 godzin i polega na opracowaniu przez aplikanta dokumentów określonych w § 13 ust. 1 pkt 1 i 2. Pytania na część ustną kolokwium opracowują członkowie komisji.
4.
Kolokwium poprawkowe przeprowadza się najpóźniej w terminie miesiąca od dnia zakończenia kolokwium, o którym mowa w ust. 1.
1.
Aplikant składa egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną rozkazem Naczelnego Prokuratora Wojskowego.
2.
Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczącego, którym jest zastępca Naczelnego Prokuratora Wojskowego, sekretarza, którym powinien być prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej odpowiedzialny za szkolenie aplikantów, oraz trzech prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej - specjalistów z różnych dziedzin prawa.
1.
Egzamin odbywa się w terminie określonym przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego.
2.
Termin rozpoczęcia egzaminu nie może zostać wyznaczony później niż w trzydziestym dniu od dnia zakończenia aplikacji.
3.
O terminie i miejscu egzaminu, co najmniej miesiąc przed wyznaczonym terminem, przewodniczący komisji egzaminacyjnej zawiadamia jej członków oraz (za pośrednictwem wojskowego prokuratora garnizonowego) aplikanta przystępującego do egzaminu.
1.
Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej.
2.
Komisja egzaminacyjna wystawia oceny za każdą pracę pisemną i z każdego przedmiotu części ustnej.
1.
Część pisemna egzaminu odbywa się w obecności wyznaczonego przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej członka komisji egzaminacyjnej, trwa trzy dni, po 6 godzin dziennie i polega na opracowaniu przez aplikanta na podstawie akt zakwalifikowanych przez komisję lub sporządzonych na potrzeby egzaminu:
1)
dokumentu kończącego postępowanie przygotowawcze;
2)
apelacji od wyroku sądu wojskowego w sprawie karnej;
3)
wystąpienia lub sprzeciwu prokuratorskiego.
2.
W trakcie części pisemnej aplikant może posługiwać się tekstami aktów prawnych, komentarzami i zbiorami orzeczeń.
Komisja egzaminacyjna dopuszcza aplikanta do części ustnej egzaminu po uzyskaniu przez niego ocen pozytywnych z części pisemnej.
1.
Część ustną przeprowadzają poszczególni członkowie komisji egzaminacyjnej w obecności komisji egzaminacyjnej; polega ona na udzielaniu odpowiedzi na pytania, które w formie pisemnych zestawów przygotowuje Naczelny Prokurator Wojskowy. Członkowie komisji egzaminacyjnej mogą zadawać pytania dodatkowe, związane tematycznie z pytaniami z wylosowanego zestawu.
2.
Przedmiotami części ustnej egzaminu są:
1)
prawo karne materialne;
2)
prawo karne procesowe i wykonawcze;
3)
kontrola przestrzegania prawa w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
prawo cywilne materialne i postępowanie cywilne;
5)
prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów wydanych przez Ministra Obrony Narodowej;
6)
prawo gospodarcze;
7)
zagadnienia konstytucyjne i ustrojowe, prawo europejskie, ustawa o prokuraturze oraz organizacja prokuratur i innych organów ochrony prawnej;
8)
kryminalistyka;
9)
medycyna sądowa, psychiatria i psychologia sądowa.
3.
W trakcie części ustnej egzaminu aplikant może, za zgodą przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, posługiwać się tekstami aktów prawnych.
1.
Warunkiem zdania części ustnej egzaminu jest otrzymanie ocen pozytywnych ze wszystkich przedmiotów.
2.
Rezygnacja z odpowiedzi jest równoznaczna z uzyskaniem oceny niedostatecznej.
3.
W razie nieprzystąpienia aplikanta do części ustnej egzaminu, po uzyskaniu ocen pozytywnych z części pisemnej, komisja egzaminacyjna odnotowuje ten fakt w protokole i przedstawia go Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu.
4.
Naczelny Prokurator Wojskowy może udzielić aplikantowi zezwolenia na przystąpienie do egzaminu w terminie późniejszym, nie później jednak niż w ciągu sześciu miesięcy od wyznaczonego terminu egzaminu, jeżeli uzna, że choroba, wypadek losowy lub inna wskazana przez aplikanta okoliczność daje podstawę do udzielenia takiego zezwolenia.
5.
Zezwolenia, o którym mowa w ust. 4, Naczelny Prokurator Wojskowy udziela na pisemny wniosek aplikanta, złożony nie później niż w ciągu miesiąca od ustania przyczyny uzasadniającej nieprzystąpienie do egzaminu. W sytuacji określonej w ust. 3 aplikant przystępuje tylko do części ustnej egzaminu.
1.
Ocenę wyniku części pisemnej i ustnej egzaminu określa się łącznie stopniami: celujący, bardzo dobry, dobry, dostateczny i niedostateczny.
2.
Komisja egzaminacyjna rozstrzyga o wynikach egzaminu większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.
3.
Z przebiegu i wyników egzaminu sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej. W protokole oprócz ocen z poszczególnych prac i przedmiotów mogą być zawarte dodatkowe uwagi i spostrzeżenia komisji.
4.
Świadectwo złożenia egzaminu podpisuje Naczelny Prokurator Wojskowy.
1.
W razie udzielenia zezwolenia, o którym mowa w § 16 ust. 4, albo uzyskania przez aplikanta oceny niedostatecznej z egzaminu, Naczelny Prokurator Wojskowy powołuje komisję egzaminacyjną w trybie określonym w § 10.
2.
Aplikant, który nie zdał egzaminu w pierwszym terminie, może składać go ponownie tylko raz.
Przewodniczący i członkowie komisji egzaminacyjnej otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach ustalonych odpowiednio jak w rozporządzeniu, o którym mowa w § 7 pkt 2.
1.
Aplikanci, którzy rozpoczęli aplikację przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, odbywają praktyki, uczestniczą w zajęciach seminaryjnych oraz zdają kolokwium na zasadach dotychczasowych.
2.
W odniesieniu do aplikantów, o których mowa w ust. 1, część ustna egzaminu nie obejmuje przedmiotu określonego w § 15 ust. 2 pkt 7 oraz przedmiotu - psychologia sądowa.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 grudnia 1991 r. w sprawie aplikacji prokuratorskiej w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz. U. z 1992 r. Nr 2, poz. 9), z wyjątkiem § 4 ust. 2, który zachowuje moc do czasu zakończenia aplikacji rozpoczętej na zasadach dotychczasowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.