§ 5. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury. - Dz.U.2003.99.914 - OpenLEX

§ 5. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.99.914

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2003 r.
§  5.
1.
Do okresu odbytej aplikacji zalicza się okres aplikacji sądowej oraz okres aplikacji prokuratorskiej w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury.
2.
Do okresu aplikacji zalicza się okres odbytego przez aplikanta w sądzie wojskowym lub wojskowej jednostce organizacyjnej prokuratury przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych, nie dłuższy niż rok.
3.
Naczelny Prokurator Wojskowy może zaliczyć do okresu aplikacji okres aplikacji adwokackiej, radcowskiej lub notarialnej oraz okres przeszkolenia wojskowego studentów i absolwentów szkół wyższych, odbytego w innych jednostkach niż określone w ust. 2 o profilu szkolenia lub zadaniach zbliżonych do pracy prokuratora, łącznie nie dłuższy niż rok.
4.
Jeżeli aplikant wykazuje znaczne postępy w szkoleniu, Naczelny Prokurator Wojskowy może w wyjątkowych przypadkach zaliczyć do okresu aplikacji nieobecność, o której mowa w § 4.