§ 4. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury. - Dz.U.2003.99.914 - OpenLEX

§ 4. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.99.914

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2003 r.
§  4.
Do okresu aplikacji nie zalicza się nieobecności aplikanta w służbie trwającej łącznie dłużej niż 30 dni w każdym roku aplikacji, bez względu na przyczynę nieobecności; nie dotyczy to przysługującego aplikantowi urlopu.