§ 1. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury. - Dz.U.2003.99.914 - OpenLEX

§ 1. - Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.99.914

Akt utracił moc
Wersja od: 4 czerwca 2003 r.
§  1.
1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe obowiązki związane z zajmowaniem stanowiska aplikanta;
2)
organizację aplikacji prokuratorskiej;
3)
zakres egzaminu prokuratorskiego;
4)
skład i sposób powoływania członków komisji egzaminacyjnej oraz wysokość ich wynagrodzenia;
5)
tryb postępowania komisji egzaminacyjnej.
2.
Zasady wyznaczania, przenoszenia i zwalniania aplikantów ze stanowisk służbowych oraz przebieg ich służby wojskowej regulują przepisy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.