Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury. - Dz.U.1992.2.9 - OpenLEX

Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1992.2.9

Akt utracił moc
Wersja od: 11 stycznia 1992 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 20 grudnia 1991 r.
w sprawie aplikacji prokuratorskiej w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

Na podstawie art. 97 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 1991 r. Nr 25, poz. 103, Nr 55, poz. 234, Nr 100, poz. 443 i Nr 113, poz. 491) zarządza się, co następuje:
Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury, zwanej dalej "aplikacją", polega na przygotowaniu aplikanta do wykonywania obowiązków prokuratora i trwa dwa lata.
1.
Aplikantem wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury może być tylko oficer zawodowy albo oficer służby okresowej.
2.
Wyznaczanie aplikantów na stanowiska służbowe i zwalnianie z nich, jak również przebieg służby wojskowej aplikantów określają przepisy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Aplikant w toku aplikacji zapoznaje się w szczególności z czynnościami prokuratorskimi w zakresie postępowania przygotowawczego, sądowego i kontroli przestrzegania prawa w Siłach Zbrojnych, a ponadto:
1)
uzupełnia swoją wiedzę z prawa karnego wojskowego, kryminalistyki, psychiatrii i medycyny sądowej w aspekcie ich stosowania w toku czynności procesowych,
2)
podnosi kwalifikacje wojskowe przez pogłębianie znajomości przepisów wojskowych, w tym regulaminów, zarządzeń, rozkazów i instrukcji Ministra Obrony Narodowej,
3)
zapoznaje się z organizacją i działalnością prokuratur i sądów wojskowych, a także Żandarmerii Wojskowej i innych wojskowych organów porządkowych oraz poznaje funkcjonowanie i współdziałanie struktur organizacyjnych Sił Zbrojnych.
1.
Aplikacja obejmuje:
1)
praktykę we wszystkich działach wojskowej prokuratury garnizonowej lub rodzaju Sił Zbrojnych oraz w działach nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym i sądowym prokuratury okręgu wojskowego, w sądzie wojskowym, prokuraturze rejonowej i odpowiednich komórkach kryminalistycznych Policji,
2)
udział w zajęciach objętych programem szkolenia prokuratury wojskowej, w której aplikant odbywa aplikację, oraz w konferencjach szkoleniowo-metodycznych i kursach specjalistycznych,
3)
samokształcenie.
2. 1
Szczegółowy program szkolenia aplikantów w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury ustala Naczelny Prokurator Wojskowy.
1.
Nadzór nad przebiegiem aplikacji sprawuje szef prokuratury wojskowej. Szef prokuratury wyznacza prokuratora-patrona, bezpośrednio odpowiedzialnego za postępy w zakresie szkolenia aplikanta.
2.
Do obowiązków prokuratora-patrona należy:
1)
udzielanie wskazówek i pomocy aplikantowi w opanowaniu programu aplikacji.
2)
przeprowadzanie okresowych sprawdzianów z nabytych przez aplikanta wiadomości oraz kontrolowanie wykonania zleconych mu zadań służbowych,
3)
sporządzanie przed egzaminem prokuratorskim końcowej opinii o aplikancie, zawierającej sprawozdanie z przebiegu praktyki oraz ocenę predyspozycji aplikanta do wykonywania obowiązków prokuratora wojskowego.
1.
Po odbyciu aplikacji aplikant składa egzamin prokuratorski przed komisją egzaminacyjną powołaną rozkazem Naczelnego Prokuratora Wojskowego.
2.
Komisja egzaminacyjna składa się z przewodniczącego, którym jest zastępca Naczelnego Prokuratora Wojskowego, oraz czterech członków powołanych spośród szefów (zastępców) komórek organizacyjnych Naczelnej Prokuratury Wojskowej.
Komisja egzaminacyjna podejmuje uchwały większością głosów. Uchwały komisji są ostateczne.
O terminie i miejscu egzaminu przewodniczący komisji zawiadamia aplikantów podlegających egzaminowi - co najmniej na miesiąc przed egzaminem.
1.
Egzamin prokuratorski składa się z części pisemnej i ustnej.
2.
Egzamin pisemny odbywa się w obecności i pod nadzorem wyznaczonego członka komisji egzaminacyjnej, a egzamin ustny - w obecności składu tej komisji.
3.
Ocenę wyników egzaminu pisemnego i ustnego określa się według skali ocen: bardzo dobry, dobry, dostateczny i niedostateczny.
1.
Egzamin pisemny polega na opracowaniu na podstawie materiału dowodowego zakończonej prawomocnie sprawy karnej następujących pism i dokumentów procesowych:
1)
planu śledztwa (czynności procesowych),
2)
postanowienia o przedstawieniu zarzutów, wraz z uzasadnieniem,
3)
dokumentu kończącego postępowanie przygotowawcze,
4)
rewizji.
2.
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej może poszerzyć zakres egzaminu pisemnego o opracowanie wystąpienia prokuratorskiego albo przemówienia prokuratora przed sądem.
3.
Otrzymanie przez aplikanta ogólnej oceny z części pisemnej poniżej średniej arytmetycznej 3,00 eliminuje go ze zdawania części ustnej egzaminu.
Część ustna egzaminu obejmuje wiadomości z zakresu;
1)
prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego - ze szczególnym uwzględnieniem części wojskowej, znajomości literatury przedmiotu, wykładni i orzecznictwa,
2)
prokuratorskiej kontroli przestrzegania prawa w wojsku,
3)
prawa cywilnego materialnego i procesowego oraz prawa gospodarczego,
4)
przepisów prawa wojskowego, w tym regulaminów, zarządzeń, rozkazów i instrukcji Ministra Obrony Narodowej,
5)
kryminalistyki, psychiatrii i medycyny sądowej.
1.
Ogólną ocenę egzaminu prokuratorskiego określa się, obliczając średnią arytmetyczną z sumy ocen znajomości przedmiotów egzaminacyjnych według skali: bardzo dobrze - przy średniej arytmetycznej od 4,51, dobrze - przy średniej arytmetycznej od 4,00, dostatecznie - przy średniej arytmetycznej od 3,00 i niedostatecznie - poniżej średniej arytmetycznej 3,00.
2.
Z przebiegu i wyników egzaminu prokuratorskiego sporządza się protokół, który podpisują wszyscy członkowie komisji egzaminacyjnej.
3.
Świadectwo złożenia egzaminu prokuratorskiego podpisuje Naczelny Prokurator Wojskowy.
4.
W razie uzyskania przez aplikanta oceny niedostatecznej z egzaminu prokuratorskiego, Naczelny Prokurator Wojskowy może wyrazić zgodę na przystąpienie aplikanta do ponownego egzaminu.
Przewodniczący i członkowie komisji egzaminacyjnej za przeprowadzenie egzaminu prokuratorskiego otrzymują z tytułu przeegzaminowania każdego aplikanta wynagrodzenie w wysokości 1/400 miesięcznego uposażenia zasadniczego prokuratora prokuratury okręgu wojskowego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Z dniem 19 czerwca 2003 r. nin. rozporządzenie traci moc, z wyjątkiem § 4 ust. 2, który zachowuje moc do czasu zakończenia aplikacji rozpoczętej na zasadach dotychczasowych - zob. § 21 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie aplikacji prokuratorskiej w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury (Dz.U.03.99.914).