Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.3.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 grudnia 1920 r.
w przedmiocie administracji funduszu, przekazanego Głównemu Urzędowi Ziemskiemu na cele sfinansowania reformy rolnej.

Na mocy art. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r. o tymczasowych środkach dla sfinansowania reformy rolnej (Dz. Ust. Rz. P. z 1920 roku № 70, poz. 468) Rada Ministrów zarządza co następuje:
§  1. Przekazanym do dyspozycji Głównego Urzędu Ziemskiego, w myśl przytoczonej we wstępie ustawy, funduszem półmiljarda marek administrować będzie Polski Państwowy Bank Rolny według przepisów, zawartych w niniejszem rozporządzeniu.
§  2. Czynności związane z administracją funduszu, wskazanego w § 1, rozpocznie Polski Państwowy Bank Rolny z dniem przejęcia go w całości lub w części do swej kasy lub na swój rachunek.
§  3. Do zakresu obowiązków Polskiego Państwowego Banku Rolnego z tytułu administracji funduszu wskazanego w § 1 należeć będzie:
a) przyjmowanie wpłat oraz dokonywanie wypłat na rachunek tego funduszu;
b) załatwianie czynności bankowych, związanych z przygotowaniem, wydawaniem, oprocentowaniem i zamianą na przyszłą państwową rentę ziemską tymczasowych pokwitowań, wydanych przez Główny Urząd Ziemski za pośrednictwem Państwowego Banku Rolnego, na mocy art. 2 i 4 ustawy z dnia 16 lipca 1920 r.;
c) prowadzenie ksiąg administrowanego funduszu odrębnych od ogólnej księgowości Banku;
d) stawianie wniosków w przedmiocie sposobu oprocentowania każdorazowych pozostałości tego funduszu.
§  4. Wszelkie zarządzenia, dotyczące dysponowania funduszem, wskazanym w § 1, wydawać będzie Prezes Głównego Urzędu Ziemskiego. Sposób dokonywania, wypłat z tego funduszu oraz porządek czynności, związanych z pośredniczeniem przy wydawaniu przez Główny Urząd Ziemski pokwitowań tymczasowych, wymienionych w art. 2 i 4 ustawy z dn. 16 lipca 1920 r. i przy wpłacie procentów określą przepisy wykonawcze, wydane na mocy art. 6 tej ustawy.
§  5. Na pokrycie wydatków, związanych z administracją funduszu, prócz kosztów przygotowania tymczasowych pokwitowań, wystawianych na mocy art. 2 i 4 ustawy z dn. 16 lipca 1920 r., które ponosić będzie Główny Urząd Ziemski bezpośrednio, - Polski Państwowy Bank Rolny otrzymywać będzie 0,1% od rocznego obrotu tego funduszu.
§  6. Za każdy miniony rok administracyjny Dyrekcja Polskiego Państwowego Banku Rolnego powinna sporządzać zamknięcie rachunków funduszu administrowanego i przysłać je przed upływem pierwszego kwartału następnego roku Prezesowi Głównego Urzędu Ziemskiego do zatwierdzenia, w porozumieniu z Ministrem Skarbu.
§  7. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.