Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.70.468

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 sierpnia 1920 r.

USTAWA
z dnia 16 lipca 1920 r.
o tymczasowych środkach dla sfinansowania reformy rolnej.

Art.  1.

Celem przeprowadzenia ustawy o wykonaniu reformy rolnej z dnia 15 lipca 1920 r. (Dz. Ust. № 70 poz. 462) przeznacza się do dyspozycji Głównego Urzędu Ziemskiego pół miljarda marek w gotówce.

Art.  2.

Na pokrycie należnej właścicielowi wykupywanego majątku ceny wykupna ziemi, budynków, postawionych przed 1 sierpnia 1914 r., i meljoracji, wykonanych przed 1 sierpnia 1914 r., wyda Główny Urząd Ziemski tymczasowe pokwitowanie, opiewające na należną sumą. Od sumy tej otrzymywać będzie właściciel 4%.

Art.  3.

Tymczasowe pokwitowanie, wystawione przez Główny Urząd Ziemski na mocy art. 2 niniejszej ustawy, wymieni Główny Urząd Ziemski po uchwaleniu ustawy o zabezpieczeniu środków finansowych na przeprowadzenie reformy rolnej (o emisji państwowej renty ziemskiej), najpóźniej zaś w ciągu dwóch lat, na 4% państwową rentę ziemską.

Art.  4.

Sposób zaspokojenia wierzytelności hipotecznych oraz praw i ciężarów realnych, obciążających wykupywaną nieruchomość, zgodnie z art. 17-20 ustawy o wykonaniu reformy rolnej określi ustawa o zabezpieczeniu środków finansowych na przeprowadzenie reformy rolnej, do tego zaś czasu Główny Urząd Ziemski wydawać będzie wierzycielom 4% pokwitowania tymczasowe na należne im sumy.

Art.  5.

Do czasu wydania nowej ustawy o Państwowym Banku Rolnym przekazany niniejszą ustawą Głównemu Urzędowi Ziemskiemu półmiljardowy fundusz będzie administrowany przez Polski Państwowy Bank Rolny według przepisów, jakie określi rozporządzenie Rady Ministrów. Bank ten będzie też pośredniczył przy wydawaniu przez Główny Urząd Ziemski pokwitowań tymczasowych, wymienionych w art. 2 i 4 przy wypłacie procentów.

Art.  6.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Prezesowi Głównego Urzędu Ziemskiego w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Dóbr Państwowych oraz Skarbu.

Art.  7.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.