Terminy sprawdzianów umiejętności.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2018.4

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 2018 r.

KOMUNIKAT Nr 217/2018
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie terminów sprawdzianów umiejętności

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.) ogłasza się, że sprawdziany umiejętności odbędą się w dniu 1 lipca 2018 r. oraz 23 września 2018 r.