Rozporządzenie delegowane 2022/2114 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających warunki przeprowadzania wstępnego testu wiedzy i symulacji zdolności ponoszenia strat dla potencjalnych inwestorów niedoświadczonych dokonujących inwestycji w projekty oparte na finansowaniu społecznościowym

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.287.26

Akt obowiązujący
Wersja od: 8 listopada 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2022/2114
z dnia 13 lipca 2022 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających warunki przeprowadzania wstępnego testu wiedzy i symulacji zdolności ponoszenia strat dla potencjalnych inwestorów niedoświadczonych dokonujących inwestycji w projekty oparte na finansowaniu społecznościowym
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 1 , w szczególności jego art. 21 ust. 8 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Aby zapewnić przeprowadzanie przez dostawców usług finansowania społecznościowego wstępnego testu wiedzy dla potencjalnych inwestorów niedoświadczonych, o którym mowa w art. 21 rozporządzenia (UE) 2020/1503, w sposób zharmonizowany, należy przyjąć wspólne zasady oceniania, czy i które oferowane usługi finansowania społecznościowego są odpowiednie dla potencjalnych inwestorów niedoświadczonych.

(2) W celu zapewnienia potwierdzania przez dostawców usług finansowania społecznościowego, że potencjalni inwestorzy niedoświadczeni rozumieją poziom ryzyka związany z inwestycjami w zakresie finansowania społecznościo- wego, dostawcy usług finansowania społecznościowego powinni podejmować uzasadnione kroki, aby zagwarantować, że informacje pozyskiwane od potencjalnych inwestorów niedoświadczonych są wiarygodne i należycie odzwierciedlają ich wiedzę, umiejętności, doświadczenie i sytuację finansową, a także ich cele inwestycyjne i podstawowe zrozumienie ryzyka związanego z inwestowaniem.

(3) Inwestorów należy w przejrzysty i jednolity sposób informować o ryzyku wiążącym się z podjęciem decyzji o inwestowaniu w usługi finansowania społecznościowego. Dlatego też dostawcy usług finansowania społecznościowego powinni kierować do potencjalnych inwestorów niedoświadczonych, którzy nie przeszli pomyślnie wstępnego testu wiedzy, zharmonizowane ostrzeżenia o ryzyku zgodnie ze szczegółowymi wymogami regulującymi kwestie związane ze sposobem przedstawiania wspomnianego ostrzeżenia takim inwestorom.

(4) Aby zwiększyć poziom ochrony inwestorów i zapewnić przeprowadzanie symulacji zdolności ponoszenia strat przez potencjalnych inwestorów niedoświadczonych w odpowiedni sposób, dostawcy usług finansowania społecz- nościowego powinni udostępnić na swojej stronie internetowej internetowe narzędzie obliczeniowe służące ułatwieniu potencjalnym inwestorom niedoświadczonym przeprowadzenia symulacji ich zdolności do ponoszenia strat. Biorąc jednak pod uwagę poufny charakter informacji, które potencjalni inwestorzy niedoświadczeni mają wprowadzać w takim internetowym narzędziu obliczeniowym, narzędzie to należy skonfigurować w taki sposób, aby uniemożliwić dostawcom usług finansowania społecznościowego uzyskanie dostępu do informacji wprowadzanych przez potencjalnych inwestorów niedoświadczonych lub rejestrowanie takich informacji.

(5) W celu zagwarantowania, aby informacje wprowadzane przez potencjalnych inwestorów niedoświadczonych w internetowym narzędziu obliczeniowym nie mogły być gromadzone bez ich wyraźnej zgody, narzędzie to należy skonfigurować w taki sposób, aby uniemożliwić dostawcom usług finansowania społecznościowego zmienianie wyników symulacji przeprowadzonej przez potencjalnych inwestorów niedoświadczonych lub ingerowanie w te wyniki. Ponadto, aby chronić potencjalnych inwestorów niedoświadczonych, a w szczególności aby umożliwić im sprawdzenie, czy wprowadzone przez nich informacje są prawidłowe i precyzyjne, wyniki symulacji zdolności ponoszenia strat nie powinny być gromadzone bezpośrednio przez dostawców usług finansowania społecznościowego, ale raczej udostępniane dobrowolnie przez potencjalnych inwestorów niedoświadczonych po potwierdzeniu przez nich, że wynik symulacji należycie odzwierciedla ich zdolność do ponoszenia strat.

(6) Aby zapewnić elastyczność w sposobie przeprowadzania symulacji zdolności ponoszenia strat, dostawcy usług finansowania społecznościowego powinni być w stanie zaoferować potencjalnym inwestorom niedoświadczonym możliwość dokonania symulacji ich zdolności do ponoszenia strat przy wykorzystaniu metody innej niż internetowe narzędzie obliczeniowe, o ile dostawcy usług finansowania społecznościowego będą oferowali taką możliwość niezależnie od internetowego narzędzia obliczeniowego udostępnianego na ich stronie internetowej.

(7) W celu zapewnienia stosowania zharmonizowanego podejścia do przeprowadzania symulacji zdolności potencjalnych inwestorów niedoświadczonych do ponoszenia strat należy ustanowić zasady dotyczące sposobu obliczania majątku netto potencjalnych inwestorów niedoświadczonych w oparciu o ich roczny dochód, aktywa płynne ogółem i roczne zobowiązania finansowe.

(8) Biorąc pod uwagę ryzyko rozbieżnego podejścia do tej kwestii i potencjalne negatywne skutki tego rodzaju rozbieżności dla wiarygodności symulacji zdolności potencjalnych inwestorów niedoświadczonych do ponoszenia strat, należy wskazać z dostatecznym stopniem szczegółowości, w jaki sposób powinno się obliczać poszczególne elementy brane pod uwagę przy obliczaniu majątku netto, a także wyznaczyć wspólną datę wyceny poszczególnych elementów.

(9) Podstawę niniejszego rozporządzenia stanowi projekt regulacyjnych standardów technicznych przedłożony Komisji przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, który opracowano w ścisłej współpracy z Europejskim Urzędem Nadzoru Bankowego.

(10) Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych przeprowadził otwarte konsultacje publiczne w zakresie projektu regulacyjnych standardów technicznych, który stanowi podstawę niniejszego rozporządzenia, dokonał analizy potencjalnych powiązanych kosztów i korzyści oraz zwrócił się o poradę do Grupy Interesariuszy z Sektora Giełd i Papierów Wartościowych ustanowionej na podstawie art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 2 .

(11) Zgodnie z art. 42 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 3  skonsultowano się z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych, który swoją opinię wydał w dniu 1 czerwca 2022 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Ocena adekwatności usług finansowania społecznościowego

1. 
Przy ocenianiu, czy i które oferowane usługi finansowania społecznościowego są odpowiednie dla potencjalnych inwestorów niedoświadczonych, zgodnie z art. 21 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2020/1503, dostawcy usług finansowania społecznościowego biorą pod uwagę następujące kwestie:
a)
czy potencjalny inwestor niedoświadczony posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę, aby zrozumieć ryzyko związane z inwestowaniem w ogóle;
b)
czy potencjalny inwestor niedoświadczony posiada niezbędne doświadczenie i wiedzę, aby zrozumieć ryzyko związane z inwestowaniem w rodzaje inwestycji oferowanych na platformie finansowania społecznościowego.
2. 
Do celów ust. 1 lit. b) dostawcy usług finansowania społecznościowego oceniają, na ile potencjalny inwestor niedoświadczony rozumie, czym jest usługa finansowania społecznościowego i jakie wiąże się z nią ryzyko.
Artykuł  2

Informacje, o których udzielenie dostawcy usług finansowania społecznościowego są zobowiązani się zwrócić zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/1503

1. 
Informacje dotyczące doświadczenia potencjalnych inwestorów niedoświadczonych i ich podstawowego zrozumienia ryzyka związanego z inwestowaniem, o których udzielenie dostawcy usług finansowania społecznościowego są zobowiązani zwrócić się do tych inwestorów, obejmują - w zakresie odpowiednim do charakteru, skali i stopnia złożoności oferowanej usługi finansowania społecznościowego oraz rodzaju planowanej inwestycji - następujące informacje:
a)
informacje o rodzajach usług inwestycyjnych i inwestycji finansowych, z którymi potencjalny inwestor niedoświadczony jest zaznajomiony;
b)
informacje o charakterze, wolumenie i częstotliwości wcześniejszych inwestycji potencjalnego inwestora niedoświadczonego w zbywalne papiery wartościowe, instrumenty dopuszczone na potrzeby finansowania społecznościowego lub pożyczki, w tym w przedsięwzięcia gospodarcze na wczesnym etapie rozwoju lub na etapie rozszerzania działalności, a także informacje o okresie, w którym te inwestycje zrealizowano;
c)
informacje o poziomie wykształcenia oraz o zawodzie lub - w stosownych przypadkach - o wcześniejszym zawodzie potencjalnego inwestora niedoświadczonego, w tym informacje na temat wszelkiego doświadczenia zawodowego lub umiejętności nabytych przez niego w dziedzinie inwestycji w zakresie finansowania społecznościowego.
2. 
Informacje dotyczące celów inwestycyjnych potencjalnych inwestorów niedoświadczonych, o których udzielenie dostawcy usług finansowania społecznościowego są zobowiązani zwrócić się do tych inwestorów, obejmują - w stosownych przypadkach, w których jest to istotne z uwagi na dany rodzaj oferowanej usługi finansowania społecznościowego - następujące informacje:
a)
informacje na temat oczekiwanego okresu utrzymywania inwestycji przez potencjalnych inwestorów niedoświadczonych;
b)
informacje na temat profilu ryzyka potencjalnych inwestorów niedoświadczonych i ich preferencji w zakresie zrównoważonego charakteru inwestycji;
c)
informacje na temat celów inwestycyjnych potencjalnych inwestorów niedoświadczonych.
3. 
Oceniając sytuację finansową potencjalnych inwestorów niedoświadczonych, dostawcy usług finansowania społecznościowego biorą pod uwagę wyniki symulacji, o której mowa w art. 21 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2020/1503.
Artykuł  3

Wiarygodność informacji, o których udzielenie dostawcy usług finansowania społecznościowego są zobowiązani się zwrócić zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/1503

1. 
Dostawcy usług finansowania społecznościowego podejmują uzasadnione kroki, aby zagwarantować, że informacje pozyskiwane od potencjalnych inwestorów niedoświadczonych zgodnie z art. 21 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2020/1503 są wiarygodne i należycie odzwierciedlają wiedzę potencjalnych inwestorów niedoświadczonych, ich umiejętności, doświadczenie i sytuację finansową, a także ich cele inwestycyjne i podstawowe zrozumienie ryzyka związanego z inwestowaniem.
2. 
Do celów ust. 1 dostawcy usług finansowania społecznościowego podejmują następujące kroki:
a)
informują potencjalnych inwestorów niedoświadczonych o znaczeniu przekazywania dokładnych i aktualnych informacji;
b)
zapewniają, aby środki stosowane na potrzeby gromadzenia informacji były adekwatne do celów realizowanych przez tych potencjalnych inwestorów niedoświadczonych oraz aby zostały opracowane w taki sposób, by tego rodzaju potencjalni inwestorzy niedoświadczeni mogli z nich korzystać;
c)
dbają o to, aby potencjalni inwestorzy niedoświadczeni z dużym prawdopodobieństwem zrozumieli zadawane pytania i aby pytania te były wystarczająco precyzyjne, by zgromadzić informacje należycie i precyzyjnie ukazujące sytuację tych potencjalnych inwestorów niedoświadczonych.
Artykuł  4

Ostrzeżenie o ryzyku wydawane zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2020/1503

1. 
Wydając ostrzeżenie o ryzyku, o którym mowa w art. 21 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2020/1503, dostawcy usług finansowania społecznościowego nie mogą zachęcać potencjalnych inwestorów niedoświadczonych do zrealizowania inwestycji.
2. 
Ostrzeżenie o ryzyku, o którym mowa w ust. 1, ma następującą treść:

"Inwestycja w projekt oparty na finansowaniu społecznościowym wiąże się z ryzykiem utraty całości zainwestowanych środków pieniężnych".

3. 
Ostrzeżenie o ryzyku, o którym mowa w ust. 1, musi zostać wyświetlone potencjalnym inwestorom niedoświadczonym w łatwej do odczytania formie i w łatwo zauważalny sposób na stronie internetowej dostawcy usług finansowania społecznościowego.
4. 
Okno zawierające ostrzeżenie o ryzyku, o którym mowa w ust. 1, musi być łatwo zauważalne i pozostawać widoczne na stronie internetowej dostawców usług finansowania społecznościowego do chwili, w której potencjalni inwestorzy nie- doświadczeni potwierdzą, że otrzymali to ostrzeżenie i zrozumieli jego treść.
Artykuł  5

Symulacja zdolności ponoszenia strat przeprowadzana za pomocą internetowego narzędzia obliczeniowego

1. 
Dostawcy usług finansowania społecznościowego udostępniają na swojej stronie internetowej internetowe narzędzie obliczeniowe umożliwiające potencjalnym inwestorom niedoświadczonym przeprowadzenie symulacji ich zdolności do ponoszenia strat.
2. 
Narzędzie internetowe, o którym mowa w ust. 1, oblicza zdolność potencjalnych inwestorów niedoświadczonych do ponoszenia strat na podstawie informacji wymienionych w art. 21 ust. 5 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) 2020/1503 przekazanych przez inwestora niedoświadczonego.
3. 
Narzędzie internetowe, o którym mowa w ust. 1, musi być przyjazne dla użytkownika i nie może nakładać na potencjalnych inwestorów niedoświadczonych obowiązku wykonywania jakichkolwiek zadań poza przekazaniem informacji wskazanych w art. 21 ust. 5 lit. a), b) i c) rozporządzenia (UE) 2020/1503.
4. 
Narzędzie internetowe, o którym mowa w ust. 1, musi wyświetlać wyniki symulacji w sposób, który będzie przejrzysty i zrozumiały dla potencjalnych inwestorów niedoświadczonych.
5. 
Narzędzie internetowe, o którym mowa w ust. 1, musi być skonfigurowane w taki sposób, aby uniemożliwić dostawcom usług finansowania społecznościowego uzyskiwanie dostępu do informacji wprowadzanych przez potencjalnych inwestorów zgodnie z ust. 3 lub rejestrowanie tych informacji bądź zmienianie wyników symulacji, o której mowa w ust. 4, lub ingerowanie w te wyniki. Narzędzie internetowe może jednak być wyposażone w funkcję umożliwiającą potencjalnym inwestorom niedoświadczonym przekazanie wyniku symulacji dostawcy usług finansowania społecznościowego.
Artykuł  6

Symulacja zdolności ponoszenia strat przeprowadzana za pomocą oferowanej dodatkowo metody innej niż internetowe narzędzie obliczeniowe

Poza narzędziem internetowym, o którym mowa w art. 5 ust. 1, dostawcy usług finansowania społecznościowego mogą oferować potencjalnym inwestorom niedoświadczonym możliwość przeprowadzenia symulacji ich zdolności do ponoszenia strat przy użyciu innej metody, o ile dany dostawca usług finansowania społecznościowego udzieli potencjalnym inwestorom niedoświadczonym odpowiednich informacji na temat metody wykorzystywanej do przeprowadzenia symulacji zdolności ponoszenia strat.

Artykuł  7

Obliczanie majątku netto potencjalnego inwestora niedoświadczonego

Na potrzeby symulacji, o której mowa w art. 21 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2020/1503, majątek netto potencjalnych inwestorów niedoświadczonych oblicza się zgodnie z następującym wzorem:

majątek netto = (roczny dochód netto) + (aktywa płynne ogółem) - (roczne zobowiązania finansowe).

Artykuł  8

Roczny dochód netto

1. 
Roczny dochód netto, o którym mowa we wzorze przedstawionym w art. 7, oblicza się jako łączny roczny dochód uzyskany przez inwestora niedoświadczonego po odliczeniu powiązanych kosztów i opłat, składek na ubezpieczenia społeczne i podatków.
2. 
Do celów ust. 1 łączny roczny dochód oznacza sumę wszelkiego dochodu z pracy, wszelkich odsetek od lokat bankowych lub innych instrumentów dłużnych, wszelkich wypłaconych dywidend lub wszelkiego dochodu z nieruchomości, przy czym:
a)
"dochód z pracy" obejmuje wynagrodzenie, zasiłki dla bezrobotnych i płatności emerytalno-rentowe otrzymywane przez inwestora niedoświadczonego, z wyjątkiem płatności nadzwyczajnych;
b)
"odsetki od lokat bankowych lub innych instrumentów dłużnych" obejmują płatności z tytułu lokat bankowych lub innych instrumentów dłużnych otrzymane przez inwestora niedoświadczonego w poprzednim roku kalendarzowym, z wyjątkiem płatności nadzwyczajnych;
c)
"wypłacone dywidendy" obejmują płatności otrzymane przez potencjalnego inwestora niedoświadczonego z tytułu posiadania udziałów lub jednostek przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania bądź innych instrumentów kapitałowych, z wyjątkiem wszelkich zysków kapitałowych osiągniętych dzięki sprzedaży całości lub części takich udziałów;
d)
"dochód z nieruchomości" oznacza wszelkie płatności otrzymywane z tytułu wynajmu nieruchomości, z wyjątkiem wszelkich zysków kapitałowych osiągniętych dzięki sprzedaży całości lub części takich nieruchomości.
Artykuł  9

Aktywa płynne ogółem

1. 
Aktywa płynne ogółem, o których mowa we wzorze przedstawionym w art. 7, oblicza się jako sumę wszystkich środków pieniężnych przechowywanych na rachunkach oszczędnościowych i rachunkach bieżących inwestora niedoświadczonego oraz wartości aktywów, które można łatwo i szybko zamienić na środki pieniężne, z uwzględnieniem:
a)
produktów oszczędnościowych, które można zamienić na środki pieniężne w ciągu maksymalnie 30 dni kalendarzowych;
b)
instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 21 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE 4 ;
c)
udziałów i jednostek przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania oferujących prawa do wykupu co najmniej raz na tydzień.
2. 
Za aktywa płynne nie uznaje się następujących aktywów:
a)
nieruchomości;
b)
kwot wpłacanych na poczet systemu emerytalnego do celów związanych z pracowniczym programem emerytalnym;
c)
udziałów w spółkach niepodlegających swobodnemu wykupowi ani swobodnemu przenoszeniu, w tym wcześniejszych inwestycji w zakresie finansowania społecznościowego.
Artykuł  10

Roczne zobowiązania finansowe

Roczne zobowiązania finansowe, o których mowa we wzorze przedstawionym w art. 7, obejmują wszystkie wydatki, w odniesieniu do których inwestor niedoświadczony zaciągnął zobowiązanie w danym roku kalendarzowym, w tym:

a)
alimenty i płatności na pokrycie kosztów utrzymania dzieci;
b)
płatności z tytułu czynszów i hipotek;
c)
spłaty pożyczek;
d)
płatności związane ze składkami ubezpieczeniowymi;
e)
płatności za wyświadczone usługi komunalne, w tym płatności na pokrycie wydatków związanych z energią elektryczną, ogrzewaniem i wodą;
f)
opłaty abonamentowe;
g)
podatek dochodowy i podatki od nieruchomości.
Artykuł  11

Data wyceny aktywów płynnych ogółem i rocznych zobowiązań finansowych

1. 
Aktywa płynne ogółem, o których mowa w art. 9, i roczne zobowiązania finansowe, o których mowa w art. 10, wycenia się według stanu na dzień 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przeprowadzenia symulacji.
2. 
Jeżeli jednak wycena dokonana według stanu na ten dzień nie odzwierciedlałaby należycie aktualnej wartości majątku netto potencjalnego inwestora, wycenę przeprowadza się według stanu na późniejszy dzień umożliwiający precyzyjniejsze oszacowanie wartości tego majątku.
3. 
Do celów ust. 2 późniejszy dzień może oznaczać dowolny dzień przypadający w okresie od 31 grudnia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przeprowadzenia symulacji do dnia przeprowadzenia symulacji, przy czym wycenę aktywów płynnych ogółem i rocznych zobowiązań finansowych należy przeprowadzić według stanu na ten sam dzień. Ustalając ten dzień, potencjalni inwestorzy niedoświadczeni muszą rozważyć, czy wyznaczenie tego dnia jako dnia odniesienia umożliwi precyzyjne oszacowanie rocznego dochodu netto, aktywów płynnych ogółem i rocznych zobowiązań finansowych, o których mowa we wzorze przedstawionym w art. 7.
4. 
Roczny dochód netto, o którym mowa w art. 8, oznacza dochód w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przeprowadzenia symulacji. Jeżeli jednak wycenę aktywów płynnych ogółem i rocznych zobowiązań finansowych przeprowadza się według stanu na późniejszy dzień, o którym mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, roczny dochód netto oznacza dochód uzyskany w okresie 12 miesięcy poprzedzających taki późniejszy dzień.
Artykuł  12

Przekazywanie wyniku symulacji zdolności ponoszenia strat

Dostawcy usług finansowania społecznościowego zwracają się do potencjalnych inwestorów niedoświadczonych o przekazanie im wyniku symulacji przeprowadzonej zgodnie z art. 21 ust. 5 rozporządzenia (UE) 2020/1503.

Artykuł  13

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2022 r.

1 Dz.U. L 347 z 20.10.2020, s. 1.
2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).
3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
4 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (Dz.U. L 173 z 12.6.2014, s. 349).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.