Rozporządzenie 990/2006 otwierające stałe przetargi na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.179.3

Akt utracił moc
Wersja od: 14 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 990/2006
z dnia 30 czerwca 2006 r.
otwierające stałe przetargi na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1784/2003 z dnia 29 września 2003 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze zbóż(1), w szczególności jego art. 6,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2131/93(2) ustanawia procedury i warunki sprzedaży zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych.

(2) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3002/92(3) ustanawia wspólne szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli wykorzystania i/lub przeznaczenia produktów pochodzących z interwencji.

(3) Ze względu na obecną sytuację na rynku zbóż, uwzględniając ilości zbóż dostępne w agencjach interwencyjnych oraz perspektywy dla wywozu wspomnianych zbóż do państw trzecich, uzasadnione jest ogłoszenie stałych przetargów na wywóz zbóż znajdujących się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich. Każdy z nich należy traktować jako osobny przetarg.

(4) Konieczne jest ustalenie szczególnych zasad nadzoru dostosowanych do sektora zbóż, aby zapewnić prawidłowe wykonanie operacji i kontrolę nad nimi. W tym celu należy przewidzieć system zabezpieczeń zapewniających realizację celów określonych w prawodawstwie, równocześnie unikając nadmiernych obciążeń dla podmiotów gospodarczych.

(5) Należy również ustalić odstępstwa od niektórych przepisów, w szczególności od przepisów rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 dotyczących cen do zapłaty, terminów składania ofert przetargowych oraz wysokości zabezpieczenia, oraz od przepisów rozporządzenia (EWG) nr 3002/92 dotyczących adnotacji wymaganych na pozwoleniu wywozowym, poleceń wycofania oraz w stosownym wypadku, formularza T5.

(6) Aby zapobiec ponownemu przywozowi, wywóz w ramach przetargu otwartego zgodnie z niniejszym rozporządzeniem należy ograniczyć do określonych państw trzecich.

(7) W art. 7 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 określono, że agencja interwencyjna zwraca oferentowi koszty najtańszego transportu między miejscem składowania i miejscem załadunku w porcie lub miejscem wyjścia, do którego można dotrzeć przy najmniejszych kosztach transportu. W przypadku państw członkowskich, które nie mają portów morskich, w art. 7 ust. 2a tego samego rozporządzenia przewidziano możliwość zwrotu przez agencję interwencyjną najniższych kosztów transportu między miejscem składowania a faktycznym miejscem wyjścia znajdującym się poza ich terytorium, do określonego pułapu. Należy zastosować ten przepis do odpowiednich państw członkowskich oraz określić warunki jego stosowania.

(8) W celu skutecznego zarządzania systemem należy przewidzieć przekazywanie wymaganych przez Komisję informacji drogą elektroniczną.

(9) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Zbóż,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.
Agencje interwencyjne państw członkowskich wymienione w załączniku I przystępują do stałych przetargów na wywóz wszystkich rodzajów zbóż, znajdujących się w ich posiadaniu, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu (EWG) nr 2131/93, jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej. Maksymalne ilości różnych rodzajów zbóż objęte przedmiotowymi przetargami znajdują się w załączniku I.
2. 1
W przypadku pszenicy zwyczajnej i żyta każdy przetarg obejmuje maksymalną ilość wywożoną do państw trzecich, z wyjątkiem Albanii, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Czarnogóry, Chorwacji, Liechtensteinu, Serbii(4) oraz Szwajcarii.

W przypadku jęczmienia każdy przetarg obejmuje maksymalną ilość do wywozu do państw trzecich, z wyjątkiem Albanii, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Chorwacji, Czarnogóry, Kanady, Liechtensteinu, Meksyku, Serbii(4), Stanów Zjednoczonych oraz Szwajcarii.

Artykuł  2
1.
W przypadku wywozów realizowanych z tytułu niniejszego rozporządzenia nie stosuje się żadnych refundacji, podatków eksportowych ani miesięcznych podwyżek.
2.
Artykuł 8 ust. 2 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 nie ma zastosowania.
3.
Na zasadzie odstępstwa od art. 16 akapit trzeci rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, cenę podaną w ofercie uważa się za cenę do zapłaty za wywóz, bez podwyżek miesięcznych.
4.
W przypadku Republiki Czeskiej, Luksemburga, Węgier, Austrii i Słowacji najniższe koszty transportu między miejscem składowania a faktycznym miejscem wyjścia znajdującym się poza ich terytorium są zwracane przez agencję interwencyjną zgodnie z art. 7 ust. 2a rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, do limitu określonego w ogłoszeniu o przetargu.
Artykuł  3
1.
Pozwolenia na wywóz są ważne od daty wydania w rozumieniu art. 9 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 do końca następującego po niej czwartego miesiąca.
2.
Ofertom złożonym w ramach każdego przetargu otwartego niniejszym rozporządzeniem nie muszą towarzyszyć wnioski o wydanie pozwoleń na wywóz, sporządzane zgodnie z art. 49 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1291/2000(5).
Artykuł  4
1.
Na zasadzie odstępstwa od art. 7 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93, termin składania ofert w pierwszym przetargu częściowym wygasa dnia 6 lipca 2006 r. o godz. 9.00 (czasu lokalnego obowiązującego w Brukseli).

Termin przedstawienia ofert w odniesieniu do przetargów częściowych upływa w każdy czwartek o godzinie 9.00 (czasu lokalnego obowiązującego w Brukseli), z wyjątkiem dnia 3 sierpnia 2006 r., 17 sierpnia 2006 r., 24 sierpnia 2006 r., 2 listopada 2006 r., 28 grudnia 2006 r., 5 kwietnia 2007 r. i 17 maja 2007 r., przypadających w tygodniach, w których nie prowadzi się żadnych przetargów.

Termin składania ofert w ostatnim przetargu częściowym upływa dnia 28 czerwca 2007 r. o godzinie 9.00 (czasu lokalnego obowiązującego w Brukseli).

2.
Oferty należy przekazać zainteresowanym agencjom interwencyjnym, których dane kontaktowe umieszczone są w załączniku I.
Artykuł  5

Zainteresowana agencja interwencyjna, podmiot składujący i oferent, którego ofertę przyjęto, przystępują, na wniosek tego ostatniego, za wspólną zgodą, przed wyprowadzeniem lub w chwili wyprowadzenia z magazynu zgodnie z wyborem oferenta, do pobrania próbek kontrolnych z częstotliwością co najmniej jednej próbki na 500 ton, i do ich analizy. Każda agencja interwencyjna może być reprezentowana przez pełnomocnika, pod warunkiem że on sam nie jest podmiotem składującym.

Pobieranie próbek kontrolnych i ich analiza wykonywane są w terminie siedmiu dni roboczych od daty złożenia wniosku oferenta lub w terminie trzech dni roboczych, jeśli pobranie próbek następuje w chwili wyprowadzenia towaru z magazynu.

W przypadku sporu wyniki analiz przekazuje się Komisji drogą elektroniczną.

Artykuł  6
1.
Oferent, którego ofertę przyjęto, musi przyjąć partię taką, jaka jest, jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość:

a) wyższą od zgłoszonej w ogłoszeniu o przetargu;

b) wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu, pozostając jednak w granicach odchylenia nie przekraczającego następujących wartości:

– 1 kilogram na hektolitr ciężaru właściwego, który jednak nie może być niższy niż 75 kilogramów na hektolitr pszenicy zwyczajnej, 64 kilogramy na hektolitr jęczmienia i 68 kilogramów na hektolitr żyta,

– jeden punkt procentowy w zakresie zawartości wilgoci,

– pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa odpowiednio w punktach B.2 i B.4 załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 824/2000(6),

– pół punktu procentowego na zanieczyszczenia, o których mowa w punkcie B.5 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 824/2000, jednak bez zmiany dopuszczalnego procentu ziaren szkodliwych i sporyszu.

2.
Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość wyższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, ale niższą od jakości opisanej w ogłoszeniu o przetargu i wykazującą różnicę wychodzącą poza odchylenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b), oferent, którego ofertę przyjęto, może:

a) albo przyjąć partię w takim stanie, w jakim jest;

b) albo odmówić przyjęcia danej partii.

W przypadku wspomnianym w lit. b) akapitu pierwszego oferent, którego ofertę przyjęto, zostaje zwolniony ze wszystkich zobowiązań w stosunku do danej partii, włącznie z zabezpieczeniem, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i zainteresowanej agencji interwencyjnej przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku II.

3.
Jeśli wynik ostateczny analiz wykonanych na próbkach wykazuje jakość niższą od cech minimalnych wymaganych w interwencji, oferent, którego ofertę przyjęto, nie może przystąpić do odbioru danej partii. Zostaje on zwolniony ze wszystkich zobowiązań wobec danej partii, włącznie z zabezpieczeniami, dopiero po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i zainteresowanej agencji interwencyjnej przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku II.
Artykuł  7

W przypadkach określonych w art. 6 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) oraz art. 6 ust. 3 oferent, którego ofertę przyjęto, może zażądać od zainteresowanej agencji interwencyjnej dostarczenia innej partii zbóż o przewidzianej jakości, bez dodatkowych kosztów. W takim wypadku zabezpieczenie nie zostaje zwolnione. Zamiana partii powinna nastąpić w maksymalnym terminie trzech dni po złożeniu wniosku przez oferenta, którego ofertę przyjęto. Oferent informuje o tym bezzwłocznie Komisję drogą elektroniczną przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku II.

Jeśli w okresie nie dłuższym niż jeden miesiąc po dacie złożenia wniosku o wymianę przez oferenta, którego ofertę przyjęto, w wyniku następujących po sobie wymian, oferent, którego ofertę przyjęto, nie otrzymał partii zastępczej o przewidywanej jakości, zostaje on zwolniony ze wszystkich swoich zobowiązań, włącznie z zabezpieczeniami, po bezzwłocznym poinformowaniu Komisji i zainteresowanej agencji interwencyjnej drogą elektroniczną przy użyciu formularza znajdującego się w załączniku II.

Artykuł  8
1.
Jeśli wyprowadzenie zbóż z magazynu następuje przed otrzymaniem wyników analiz przewidzianych w art. 5, ryzyko ponosi oferent, którego ofertę przyjęto, od chwili odbioru partii, nie naruszając możliwych dróg odwoławczych oferenta w stosunku do podmiotu składującego.
2.
Koszty związane z pobraniem próbek i analizami przewidzianymi w art. 5, poza tymi, o których mowa w art. 6 ust. 3, ponosi Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) przy ograniczeniu do jednej analizy na każde 500 ton, z wyjątkiem kosztów przesilosowania. Koszty przesilosowania i ewentualnych dodatkowych analiz wymaganych przez oferenta, którego ofertę przyjęto, obciążają tego ostatniego.
Artykuł  9

W drodze odstępstwa od art. 12 rozporządzenia (EWG) nr 3002/92, dokumenty dotyczące sprzedaży zbóż zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, a w szczególności pozwolenie na wywóz, polecenie wycofania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (EWG) nr 3002/92, deklaracja wywozowa i, w razie potrzeby, formularz T5 zawierają:

a) w przypadku pszenicy zwyczajnej jeden z zapisów znajdujących się w załączniku III część A niniejszego rozporządzenia;

b) w przypadku jęczmienia jeden z zapisów znajdujących się w załączniku III część B niniejszego rozporządzenia;

c) w przypadku żyta jeden z zapisów znajdujących się w załączniku III część C niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  10
1.
Zabezpieczenie ustanowione stosownie do art. 13 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 powinno być zwolnione z chwilą wydania pozwoleń na wywóz oferentom, których oferty przyjęto.
2. 2
Na zasadzie odstępstwa od art. 17 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93 obowiązek wywozu jest objęty zabezpieczeniem, którego wysokość jest równa różnicy między ceną interwencyjną obowiązującą w dniu przetargu a ceną ofertową i nigdy nie niższa niż 50 EUR za tonę żyta oraz 25 EUR za tonę innych zbóż. Połowę kwoty stanowiącej zabezpieczenie wpłaca się z chwilą wydania pozwolenia na wywóz, a pozostałą część przed odbiorem zboża z miejsca składowania.
Artykuł  11

W ciągu dwóch godzin po upływie terminu składania ofert określonego w art. 4 ust. 1 zainteresowane agencje interwencyjne informują Komisję o złożonych ofertach. Jeśli nie złożono żadnych ofert, zainteresowane państwo członkowskie informuje o tym Komisję w takim samym terminie. Jeśli państwo członkowskie nie wyśle Komisji żadnego powiadomienia w wyznaczonym terminie, Komisja uznaje, że w zainteresowanym państwie członkowskim nie złożono żadnych ofert.

Przekazywanie informacji, o których mowa w pierwszym akapicie, odbywa się drogą elektroniczną zgodnie ze wzorem podanym w załączniku IV. Dla każdego otwartego przetargu należy dostarczyć Komisji osobne formularze dla każdego rodzaju zbóż. Oferenci pozostają anonimowi.

Artykuł  12
1.
Zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1784/2003, Komisja ustala dla każdego rodzaju zbóż i państwa członkowskiego minimalną cenę sprzedaży lub podejmuje decyzję o zaniechaniu dalszych działań w odniesieniu do otrzymanych ofert zgodnie z art. 10 rozporządzenia (EWG) nr 2131/93.
2.
W przypadku gdy ustalenie ceny minimalnej zgodnie z ust. 1 doprowadziłoby do przekroczenia maksymalnej ilości dostępnej dla państwa członkowskiego, oprócz ustalenia tej ceny można zastosować współczynnik redukcji udzielonych zamówień na poziomie ceny minimalnej, tak aby nie przekroczyć maksymalnej ilości dostępnej w danym państwie członkowskim.
Artykuł  13

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 czerwca 2006 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 270 z 21.10.2003, str. 78. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1154/2005 (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 11).

(2) Dz.U. L 191 z 31.7.1993, str. 76. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 749/2005 (Dz.U. L 126 z 19.5.2005, str. 10).

(3) Dz.U. L 301 z 17.10.1992, str. 17. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 770/96 (Dz.U. L 104 z 27.4.1996, str. 13).

(4) Wraz z Kosowem, w rozumieniu rezolucji nr 1244 Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych z dnia 10 czerwca 1999 r.

(5) Dz.U. L 152 z 24.6.2000, str. 1.

(6) Dz.U. L 100 z 20.4.2000, str. 31.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I 3

WYKAZ PRZETARGÓW

Państwo członkowskieIlości udostępnione do sprzedaży na rynkach zewnętrznych

(w tonach)

Agencja interwencyjna
Pszenica zwyczajnaJęczmieńŻytoNazwa, adres i inne dane kontaktowe
Belgique/België00-Bureau d'intervention et de restitution belge/Belgisch

Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves, 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

Téléphone/Tel.: (32-2) 287 24 78

Télécopieur/Fax: (32-2) 287 25 24

e-mail: webmaster@birb.be

website: www.birb.be

България---State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tел.: (+359 2) 81 87.202

Факс: (+359 2) 81 87.267

Електронна поща: dfz@dfz.bg

Интернет страница: www.mzgar.government.bg

Česká republika64.895191.294-Státní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Téléphone: (420) 222 87 16 67/222 87 14 03

Télécopieur: (420) 296 80 64 04

e-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

website: www.szif.cz

Danmark00-Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf.: (45) 33 95 88 07

Fax: (45) 33 95 80 34

E-mail: mij@dffe.dk and pah@dffe.dk

Website: www.dffe.dk

Deutschland00203.850Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Téléphone: (49-228) 68 45-3704

télécopieur 1: (49-228) 68 45-3985

télécopieur 2: (49-228) 68 45-3276

e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

website: www.ble.de

Eesti030.000-Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3, 51009 Tartu

Téléphone: (+372) 737 1200

Télécopieur: (+372) 737 1201

e-mail: pria@pria.ee

website:www.pria.ee

Éire/Ireland-0-Intervention Operations, OFI, Subsidies and Storage Division,

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate, County Wexford

Téléphone: 353 53 91 63400

Télécopieur: 353 53 91 42843

website: www.agriculture.gov.ie

Elláda---Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE)

Acharnon 241

GR-104 46 Athens

Téléphone: (30-210) 21 24.787

(30-210) 21 24.754

Télécopieur: (30-210) 21 24.791

e-mail: ax17u073@minagric.gr

website: www.opekepe.gr

España---S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/ Almagro, 33 - E-28010 Madrid - España

Tel. (34-91) 347 47 65

Fax (34-91) 347 48 38

E-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

Internet: www.fega.es

France00-Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

21, avenue Bosquet

F-75326 Paris Cedex 07

Téléphone: (33) 144 18 22 29 et 23 37

Télécopieur: (33) 144 18 20 08 - 144 18 20 80

e-mail: f.abeasis@onigc.fr

website: www.onigc.fr

Italia---Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA

Via Torino, 45

I-00184 Roma

Téléphone: (39) 06 49 49 97 55

Télécopieur: (39) 06 49 49 97 61

e-mail: d.spampinato@agea.gov.it

website: www.enterisi.it

Kypros/Kibris---
Latvija00-Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Téléphone: (371) 702 78 93

Télécopieur: (371) 702 78 92

e-mail: lad@lad.gov.lv

website: www.lad.gov.lv

Lietuva049.658-The Lithuanian Agricultural and Food Products Market

Regulation Agency

L. Stuokos-Gucevičiaus Str. 9-12

Vilnius, Lithuania

Téléphone: (370-5) 268 50 49

Télécopieur: (370-5) 268 50 61

e-mail: info@litfood.lt

website: www.litfood.lt

Luxembourg---Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: (352) 478 23 70

Télécopieur: (352) 46 61 38

Télex: 2.537 AGRIM LU

Magyarország1.100.05478.986-Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22-24.

H-1095 Budapest

Telefon: (36-1) 219 45 76

Fax: (36-1) 219 89 05

E-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

Internetcím: www.mvh.gov.hu

Malta---
Nederland---Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 86

Fax (31-475) 31 89 39

E-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

Website: www9.minlnv.nl

Österreich00-AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Téléphone: (43-1) 331 51-258

(43-1) 331 51-328

Télécopieur: (43-1) 331 51-4624

(43-1) 331 51-4469

e-mail: referat10@ama.gv.at

website: www.ama.at/intervention

Polska400.00099.644-Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

Tel.: (48-22) 661 78 10

Faks: (48-22) 661 78 26

E-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

Strona internetowa: www.arr.gov.pl

Portugal---Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

R. Castilho, n.° 45-51

P-1269-163 Lisboa

Téléphone: (+351) 21.751 85 00

(+351) 21.384 60 00

Télécopieur: (+351) 21.384 61 70

e-mail: inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt website: www.inga.min-agricultura.pt

România---Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

Bucureşti 030161

România

Tel.: + 40 21 3054802

+ 40 21 3054842

Fax: + 40 21 3054803

website: www.apia.org.ro

Slovenija---Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in

razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Téléphone: (386-1) 580 76 52

Télécopieur: (386-1) 478 92 00

e-mail: aktrp@gov.si

website: www.arsktrp.gov.si

Slovensko66.39620.636-Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Téléphone: (421-2) 58 24 32 71

Télécopieur: (421-2) 53 41 26 65

e-mail: jvargova@apa.sk

website: www.apa.sk

Suomi/Finland0200.000-Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)

Interventioyksikkö - Intervention Unit

Malminkatu 16, Helsinki

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

Téléphone: (358-9) 16001

Télécopieur: (358-9) 1605 2772

(358-9) 1605 2778

e-mail: intervention.unit@mmm.fi

website: www.mmm.fi

Sverige00-Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

E-postadress: jordbruksverket@sjv.se

Webbsida: www.sjv.se

United Kingdom-0-Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Téléphone: (44) 191.226 5882

Télécopieur: (44) 191.226 5824

e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

website: www.rpa.gov.uk

"-": brak zapasów interwencyjnych danego zboża w danym państwie członkowskim.

ZAŁĄCZNIK  II

Powiadomienie Komisji o odmowie przyjęcia lub ewentualnym żądaniu wymiany partii w ramach przetargu stałego na wywóz zbóż, znajdującej się w posiadaniu agencji interwencyjnych państw członkowskich

Wzór(*)

(Artykuły 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr 990/2006)

"RODZAJ ZBOŻA: kod CN(**)"

Nazwisko oferenta, którego ofertę przyjęto:

– Data przetargu:

– Data odmowy przyjęcia partii przez oferenta, którego ofertę przyjęto:

Państwo członkowskieNumer partiiIlość w tonachAdres silosuUzasadnienie odmowy przejęcia - ciężar właściwy (kg/hl)
- % ziarna kiełkującego

- % innych zanieczyszczeń

(Schwarzbesatz)

- % elementów niebędących

podstawowymi zbożami o nienagannej

jakości

- pozostałe

______

(*) Do przekazania DG AGRI (D/2).

(**) 1001 90 w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, 1003 00 w odniesieniu do jęczmienia i 1002 00 00 w odniesieniu do żyta.

ZAŁĄCZNIK  III 4

CZĘŚĆ  A

Zapisy, o których mowa w art. 9, w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej

w języku bułgarskim: Мека пшеница от интервенция без прилагане на възстановяване или такса, Регламент (ЕО) № 990/2006

w języku hiszpańskim: Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006

w języku czeskim: Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006

w języku duńskim: Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller afgift, forordning (EF) nr. 990/2006

w języku niemieckim: Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006

w języku estońskim: Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006

w języku greckim: Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006

w języku angielskim: Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006

w języku francuskim: Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 990/2006

w języku irlandzkim: Gnáthchruithneacht in idirghabháil gan feidhmiú aisíoca nó forchur cánach, Rialachán (CE) Uimh. 990/2006

w języku włoskim: Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006

w języku łotewskim: Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006

w języku litewskim: Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006

w języku węgierskim: Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet

w języku maltańskim: Qamħ komuni ta' l-intervent mingħajr applikazzjoni għal rifużjoni jew taxxa, Regolament (KE) Nru 990/2006

w języku niderlandzkim: Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006

w języku polskim: Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca podstawy do zastosowania refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

w języku portugalskim: Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 990/2006

w języku rumuńskim: Grâu comun de intervenț ie pentru care nu se acordă restituiri ș i nu se plătesc taxe, Regulamentul (CE) nr. 990/2006

w języku słowackim: Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006

w języku słoweńskim: Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006

w języku fińskim: Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 990/2006

w języku szwedzkim: Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006

CZĘŚĆ  B

Zapisy, o których mowa w art. 9, w odniesieniu do jęczmienia

w języku bułgarskim: Ечемик от интервенция без прилагане на възстановяване или такса, Регламент (ЕО) № 990/2006

w języku hiszpańskim: Cebada de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006

w języku czeskim: Intervenční ječmen nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006

w języku duńskim: Byg fra intervention uden restitutionsydelse eller afgift, forordning (EF) nr. 990/2006

w języku niemieckim: Interventionsgerste ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006

w języku estońskim: Sekkumisoder, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006

w języku greckim: Κριθή παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006

w języku angielskim: Intervention barley without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006

w języku francuskim: Orge d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 990/2006

w języku irlandzkim: Eorna in idirghabháil gan feidhmiú aisíoca nó forchur cánach, Rialachán (CE) Uimh. 990/2006

w języku włoskim: Orzo d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006

w języku łotewskim: Intervences mieži bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006

w języku litewskim: Intervenciniai miežiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006

w języku węgierskim: Intervenciós árpa, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet

w języku maltańskim: Dqiq tal-barli ta' l-intervent mingħajr applikazzjoni għal rifużjoni jew taxxa, Regolament (KE) Nru 990/2006

w języku niderlandzkim: Gerst uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006

w języku polskim: Jęczmień interwencyjny niedający podstawy do zastosowania refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

w języku portugalskim: Cevada de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 990/2006

w języku rumuńskim: Orz de intervenț ie pentru care nu se acordă restituiri ș i nu se plătesc taxe, Regulamentul (CE) nr. 990/2006

w języku słowackim: Intervenčný jačmeň nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006

w języku słoweńskim: Intervencija ječmena brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006

w języku fińskim: Interventio-ohra, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 990/2006

w języku szwedzkim: Interventionskorn, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006

CZĘŚĆ  C

Zapisy, o których mowa w art. 9, w odniesieniu do żyta

w języku bułgarskim: Ръж от интервенция без прилагане на възстановяване или такса, Регламент (ЕО) № 990/2006

w języku hiszpańskim: Centeno de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 990/2006

w języku czeskim: Intervenční žito nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 990/2006

w języku duńskim: Rug fra intervention uden restitutionsydelse eller afgift, forordning (EF) nr. 990/2006

w języku niemieckim: Interventionsroggen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 990/2006

w języku estońskim: Sekkumisrukis, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 990/2006

w języku greckim: Σίκαλη παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 990/2006

w języku angielskim: Intervention rye without application of refund or tax, Regulation (EC) No 990/2006

w języku francuskim: Seigle d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 990/2006

w języku irlandzkim: Seagal in idirghabháil gan feidhmiú aisíoca nó forchur cánach, Rialachán (CE) Uimh. 990/2006

w języku włoskim: Segala d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 990/2006

w języku łotewskim: Intervences rudzi bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 990/2006

w języku litewskim: Intervenciniai rugiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 990/2006

w języku węgierskim: Intervenciós rozs, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 990/2006/EK rendelet

w języku maltańskim: Segala ta' l-intervent mingħajr applikazzjoni għal rifużjoni jew taxxa, Regolament (KE) Nru 990/2006

w języku niderlandzkim: Rogge uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 990/2006

w języku polskim: Żyto interwencyjne niedające podstawy do zastosowania refundacji lub podatku, rozporządzenie (WE) nr 990/2006

w języku portugalskim: Centeio de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 990/2006

w języku rumuńskim: Secară de intervenț ie pentru care nu se acordă restituiri ș i nu se plătesc taxe, Regulamentul (CE) nr. 990/2006

w języku słowackim: Intervenčná raž nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 990/2006

w języku słoweńskim: Intervencija rži brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 990/2006

w języku fińskim: Interventioruis, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 990/2006

w języku szwedzkim: Interventionsråg, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 990/2006.

ZAŁĄCZNIK  IV

Powiadomienie Komisji o otrzymanych ofertach przetargowych w ramach przetargu stałego na wywóz zbóż pochodzących z zapasów interwencyjnych

Wzór(*)

(Artykuł 11 rozporządzenia (WE) nr 990/2006)

"RODZAJ ZBOŻA: kod CN(**)"

"PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE(***)"

123456
Kolejne numery oferentówNumer partiiIlość

(w tonach)

(ton)

Cena w ofercie EUR/t(1)Bonifikaty (+)

Potrącenia (-)

(w EUR/tonę)

(dla pamięci)

Koszty handlowe(2)

(w EUR/tonę)

1
2
3
itd.
(1) Niniejsza cena zawiera bonifikaty lub potrącenia przypadające na partię

objętą przetargiem.

(2) Koszty handlowe odpowiadają kosztom usług i ubezpieczenia ponoszonym od

chwili wyprowadzenia zapasów interwencyjnych aż do etapu free on board

(FOB) w porcie wywozu, z wyłączeniem kosztów związanych z transportem.

Koszty podane do wiadomości są ustalane na podstawie średniej

rzeczywistych kosztów odnotowywanych przez agencję interwencyjną w

półroczu poprzedzającym otwarcie okresu przetargowego i są wyrażone w

EUR/tonę.

Wyszczególnić całkowite oferowane ilości (włączając oferty odrzucone dla tej samej partii): ... ton.

______

(*) Do przekazania DG AGRI (D/2).

(**) 1001 90 w odniesieniu do pszenicy zwyczajnej, 1003 00 w odniesieniu do jęczmienia i 1002 00 00 w odniesieniu do żyta.

(***) Podać zainteresowane państwo członkowskie.

1 Art. 1 ust. 2 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 386/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.96.14) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 kwietnia 2007 r.
2 Art. 10 ust. 2 zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 37/2007 z dnia 17 stycznia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.11.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 stycznia 2007 r.
3 Załącznik I:

-zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1138/2006 z dnia 26 lipca 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.205.15) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 lipca 2006 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 1349/2006 z dnia 13 września 2006 r. (Dz.U.UE.L.06.250.6) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 września 2006 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 131/2007 z dnia 13 lutego 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.42.3) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lutego 2007 r.

- zmieniony przez art. 1 rozporządzenia nr 205/2007 z dnia 27 lutego 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.61.10) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 lutego 2007 r.

4 Załącznik III zmieniony przez art. 2 rozporządzenia nr 386/2007 z dnia 10 kwietnia 2007 r. (Dz.U.UE.L.07.96.14) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 kwietnia 2007 r.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.