Rozporządzenie 2019/128 ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2019.30.90

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/128
z dnia 16 stycznia 2019 r.
ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 166 ust. 4 i art. 165 ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 1 ,

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) zostało ustanowione rozporządzeniem Rady (EWG) nr 337/75 3 , aby wspierać Komisję na poziomie Unii w promocji i rozwoju kształcenia zawodowego oraz stażu.

(2) Od jego ustanowienia w 1975 r. Cedefop odgrywa ważną rolę we wspieraniu rozwoju wspólnej polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego. W tym samym czasie pojęcie i znaczenie szkolenia zawodowego uległo przemianom pod wpływem zmieniających się rynków pracy, rozwoju technologicznego, zwłaszcza cyfrowego, oraz rosnącej mobilności pracowników. Czynniki te stanowią dodatkowe wyzwanie pod względem lepszego dopasowania kompetencji i kwalifikacji do stale ewoluującego popytu. Jednocześnie zmienia się polityka w dziedzinie szkolenia zawodowego i obejmuje różne instrumenty i inicjatywy, w tym instrumenty i inicjatywy dotyczące umiejętności i kwalifikacji oraz walidacji uczenia się, co siłą rzeczy wykracza poza tradycyjne granice kształcenia i szkolenia zawodowego. Dlatego też należy jasno określić charakter działalności Cedefopu, aby lepiej odzwierciedlić jego obecną działalność, która wykracza poza kształcenie i szkolenie zawodowe oraz obejmuje prace dotyczące umiejętności i kwalifikacji, a także dostosować terminologię używaną do opisu celów i zadań Cedefopu, aby uwzględnić te zmiany.

(3) W sprawozdaniu z oceny Cedefopu z 2013 r. stwierdzono, że należy zmienić rozporządzenie (EWG) nr 337/75, aby uwzględnić pracę Cedefopu w dziedzinie umiejętności jako jedno z jego zadań oraz wyraźniej włączyć jego prace dotyczące sprawozdawczości w zakresie polityki oraz wspólnych europejskich narzędzi i inicjatyw.

(4) Wspieranie wdrażania polityki w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego wymagać będzie skupienia uwagi na styku kształcenia i szkolenia oraz środowiska pracy, co ma zapewnić, aby zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje sprzyjały uczeniu się przez całe życie, integracji i zdolności do zatrudnienia na zmieniających się rynkach pracy oraz odpowiadały potrzebom obywateli i społeczeństwa.

(5) Rozporządzenie (EWG) nr 337/75 było wielokrotnie zmieniane. Ze względu na konieczność dalszych zmian, dla zachowania przejrzystości, rozporządzenie to należy uchylić i zastąpić.

(6) W miarę możliwości i z uwzględnieniem trójstronnego charakteru Cedefopu, zasady regulujące Cedefop należy określić zgodnie z zasadami wspólnego oświadczenia Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej w sprawie agencji zdecentralizowanych z dnia 19 lipca 2012 r.

(7) Zważywszy na fakt, że trzy trójstronne agencje, a mianowicie Cedefop, Europejska Fundacja na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) oraz Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), zajmują się kwestiami związanymi z rynkiem pracy, środowiskiem pracy, kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz umiejętnościami, wymagana jest ścisła koordynacja między nimi. Wymagana jest również ścisła koordynacja z Europejską Fundacją Kształcenia (ETF). W swojej pracy Cedefop powinien zatem uzupełniać działania ETF, Eurofoundu i EU-OSHA w sytuacji, gdy mają one podobne obszary zainteresowania, a jednocześnie wspierać dobrze funkcjonujące narzędzia, jak protokoły ustaleń. Cedefop powinien wykorzystać sposoby zwiększenia efektywności i synergii oraz unikać w swojej działalności powielania działań ETF, Eurofoundu i EU-OSHA oraz Komisji. Ponadto, w stosownych przypadkach, Cedefop powinien się starać skutecznie współpracować z instytucjami Unii i zewnętrznymi wyspecjalizowanymi organami w celu wykorzystania ich wewnętrznych zdolności badawczych.

(8) Podczas oceny Cedefopu Komisja powinna konsultować się z głównymi zainteresowanymi stronami, w tym z członkami Zarządu i posłami do Parlamentu Europejskiego.

(9) Trójstronny charakter Cedefopu, Eurofoundu i EU-OSHA to niezwykle cenny przejaw kompleksowego podejścia opartego na dialogu społecznym między partnerami społecznymi oraz organami unijnymi i krajowymi, co jest niezwykle ważne dla znalezienia wspólnych i trwałych rozwiązań społecznych i gospodarczych.

(10) Aby usprawnić proces decyzyjny Cedefopu i przyczynić się do zwiększenia skuteczności i efektywności, należy wprowadzić dwupoziomową strukturę zarządzania. W tym celu państwa członkowskie, krajowe organizacje pracodawców i pracowników oraz Komisja powinny być reprezentowane w Zarządzie, który powinien dysponować niezbędnymi uprawnieniami, w tym uprawnieniami do przyjmowania budżetu i zatwierdzania dokumentu programowego. W dokumencie programowym, zawierającym wieloletni program prac Cedefopu oraz jego roczny program prac, Zarząd powinien określić priorytety strategiczne działalności Cedefopu. Ponadto przyjęte przez Zarząd zasady dotyczące zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi powinny obejmować środki wykrywania potencjalnych zagrożeń na wczesnym etapie.

(11) Aby Cedefop mógł prawidłowo funkcjonować, państwa członkowskie, europejskie organizacje pracodawców i pracowników oraz Komisja powinny zapewnić, aby osoby powołane do Zarządu posiadały odpowiednią wiedzę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, umiejętności i kwalifikacji z myślą o podejmowaniu strategicznych decyzji oraz w nadzorowaniu działalności Cedefopu.

(12) Należy powołać Radę Wykonawczą, której zadaniem będzie właściwe przygotowywanie posiedzeń Zarządu oraz wspomaganie jego procesu decyzyjnego i procesu monitorowania. Wspomagając Zarząd, Rada Wykonawcza powinna, w razie potrzeby, mieć możliwość podejmowania w pilnych przypadkach niektórych decyzji tymczasowych w imieniu Zarządu. Zarząd powinien przyjąć regulamin wewnętrzny Rady Wykonawczej.

(13) Dyrektor Wykonawczy powinien odpowiadać za ogólne zarządzanie Cedefopem zgodnie ze strategicznym kierunkiem określonym przez Zarząd, w tym za bieżące administrowanie oraz zarządzanie zasobami finansowymi i ludzkimi. Dyrektor Wykonawczy powinien wykonywać powierzone mu uprawnienia. Powinna istnieć możliwość zawieszenia tych uprawnień w wyjątkowych okolicznościach, takich jak konflikt interesów lub poważne naruszenie obowiązków wynikających z regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej (zwanego dalej "regulaminem pracowniczym").

(14) Zasada równości jest podstawową zasadą prawa Unii. Wymaga ona zapewnienia równości kobiet i mężczyzn we wszystkich obszarach, w tym zatrudnienia, pracy i wynagrodzenia. Wszystkie strony powinny dążyć do osiągnięcia równowagi pod względem reprezentacji kobiet i mężczyzn w Zarządzie i w Radzie Wykonawczej. Cel ten powinien być też realizowany przez Zarząd w odniesieniu do przewodniczącego i zastępców przewodniczącego, jak również przez grupy reprezentujące rządy oraz organizacje pracodawców i organizacje pracowników w Zarządzie w odniesieniu do wyznaczania zastępców uczestniczących w posiedzeniach Rady Wykonawczej.

(15) Cedefop prowadzi biuro kontaktowe w Brukseli. Należy zachować możliwość prowadzenia tego biura.

(16) Przepisy finansowe i przepisy dotyczące programowania i sprawozdawczości dotyczące Cedefopu powinny zostać uaktualnione. Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 4  stanowi, że Cedefop ma przeprowadzać oceny ex ante i ex post tych programów i działań, które pociągają za sobą znaczne wydatki. Cedefop powinien uwzględniać te oceny w swoim programowaniu wieloletnim i rocznym.

(17) W celu zapewnienia Cedefopowi pełnej autonomii i niezależności oraz umożliwienia prawidłowej realizacji celów i zadań zgodnie z niniejszym rozporządzeniem Cedefop powinien posiadać odpowiedni i autonomiczny budżet, którego dochody będą pochodzić głównie z budżetu ogólnego Unii. Procedura budżetowa Unii powinna mieć zastosowanie do Cedefopu w zakresie dotyczącym wkładu Unii i wszelkich innych dotacji, którymi obciążany jest budżet ogólny Unii. Trybunał Obrachunkowy powinien przeprowadzać kontrolę sprawozdań finansowych Cedefopu.

(18) Usługi tłumaczeniowe niezbędne dla funkcjonowania Cedefopu powinny być świadczone przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (Centrum Tłumaczeń). Cedefop powinien współpracować z Centrum Tłumaczeń, aby określić wskaźniki jakości, terminowości i poufności, jasno określić potrzeby i priorytety Cedefopu oraz stworzyć przejrzyste i obiektywne procedury procesu tłumaczenia.

(19) Przepisy dotyczące personelu Cedefopu powinny być zgodne z regulaminem pracowniczym i warunkami zatrudnienia innych pracowników Unii (zwanymi dalej "warunkami zatrudnienia innych pracowników") ustanowionymi rozporządzeniem Rady (EWG, Euratom, EWWiS) nr 259/68 5 .

(20) Cedefop powinien przedsięwziąć niezbędne środki, aby zapewnić postępowanie z informacjami poufnymi i ich przetwarzanie w sposób bezpieczny. W stosownych przypadkach Cedefop powinien przyjąć przepisy bezpieczeństwa równoważne przepisom określonym w decyzjach Komisji (UE, Euratom) 2015/443 6  i (UE, Euratom) 2015/444 7 .

(21) Konieczne jest ustanowienie przejściowych przepisów budżetowych i przepisów przejściowych dotyczących Zarządu i personelu, aby zapewnić kontynuację działalności Cedefopu do czasu wdrożenia niniejszego rozporządzenia,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

ROZDZIAŁ  I

CELE I ZADANIA

Artykuł  1

Ustanowienie i cele

1. 
Niniejszym ustanawia się Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego ("Cedefop") jako agencję Unii.
2. 
Celem Cedefopu jest wspieranie promowania, rozwoju i wdrażania unijnych polityk w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, a także polityki w dziedzinie umiejętności i kwalifikacji w drodze współpracy z Komisją, państwami członkowskimi i partnerami społecznymi.

W tym celu Cedefop zwiększa i rozpowszechnia wiedzę, zapewnia dowody i usługi na potrzeby kształtowania polityki, włącznie z wnioskami opartymi na badaniach naukowych, oraz ułatwia wymianę wiedzy między Unią a podmiotami krajowymi.

Artykuł  2

Zadania

1. 
Cedefop ma następujące zadania w odniesieniu do obszarów polityki, o których mowa w art. 1 ust. 2, przy pełnym poszanowaniu odpowiedzialności państw członkowskich:
a)
analizuje tendencje w politykach w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, umiejętności i kwalifikacji oraz w odnośnych systemach i dostarcza ich analizy porównujące różne państwa;
b)
analizuje tendencje na rynku pracy w odniesieniu do umiejętności i kwalifikacji oraz kształcenia i szkolenia zawodowego;
c)
analizuje i przyczynia się do prac rozwojowych związanych z planowaniem i przyznawaniem kwalifikacji, ich organizacją w postaci ram kwalifikacji oraz ich funkcją na rynku pracy, a także w związku z kształceniem i szkoleniem zawodowym, w celu zwiększenia ich przejrzystości i uznawania;
d)
analizuje i przyczynia się do prac rozwojowych w dziedzinie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego;
e)
prowadzi lub zleca badania oraz prowadzi badania naukowe dotyczące istotnych zmian społecznoekonomicznych i powiązanych zagadnień politycznych;
f)
zapewnia forum wymiany doświadczeń i informacji między rządami, partnerami społecznymi i innymi zainteresowanymi stronami na poziomie krajowym;
g)
przyczynia się, w tym za pośrednictwem informacji i analiz opartych na dowodach, do realizowania reform i polityk na poziomie krajowym;
h)
rozpowszechnia informacje, aby przyczyniać się do kształtowania polityki oraz podnosić świadomość i zwiększać zrozumienie możliwości kształcenia i szkolenia zawodowego we wspieraniu zdolności osób do zatrudnienia, wydajności i uczenia się przez całe życie;
i)
zarządza narzędziami, zbiorami danych i usługami w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, umiejętności, zawodów i kwalifikacji i udostępnia je obywatelom, przedsiębiorstwom, decydentom, partnerom społecznym i innym zainteresowanym stronom;
j)
opracowuje, zgodnie z art. 29, strategię dotyczącą stosunków z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi w kwestiach należących do kompetencji Cedefopu.
2. 
Jeżeli konieczne są nowe badania, przed podjęciem decyzji dotyczących polityki instytucje Unii uwzględniają wiedzę fachową Cedefopu oraz wszelkie badania, które przeprowadził lub jest w stanie przeprowadzić w danej dziedzinie, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 8 .
3. 
W swojej działalności Cedefop uwzględnia powiązania istniejące pomiędzy kształceniem i szkoleniem zawodowym a innymi sektorami kształcenia i szkolenia.
4. 
Cedefop może zawierać umowy o współpracy z innymi właściwymi agencjami Unii, aby ułatwiać i wspierać współpracę z nimi.
5. 
Podczas wykonywania swoich zadań Cedefop prowadzi intensywny dialog przede wszystkim z wyspecjalizowanymi podmiotami - publicznymi lub prywatnymi, krajowymi lub międzynarodowymi - zajmującymi się polityką w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego oraz umiejętności i kwalifikacji, z organami publicznymi i instytucjami edukacyjnymi, z organizacjami pracodawców i pracowników oraz z krajowymi organami trójstronnymi, o ile takowe istnieją. Bez uszczerbku dla realizacji swoich celów i zamierzeń Cedefop współpracuje z innymi agencjami Unii, w szczególności z ETF, Eurofoundem i EU-OSHA, aby - unikając powielania wysiłków - wspierać synergię i komplementarność w ramach ich działalności.

ROZDZIAŁ  II

STRUKTURA ORGANIZACYJNA CEDEFOPU

Artykuł  3

Struktura administracyjna i zarządcza

Strukturę administracyjną i zarządczą Cedefopu tworzą:

a)
Zarząd;
b)
Rada Wykonawcza;
c)
Dyrektor Wykonawczy.

SEKCJA  1

Zarząd

Artykuł  4

Skład Zarządu

1. 
W skład Zarządu wchodzi:
a)
po jednym członku reprezentującym rząd z każdego państwa członkowskiego;
b)
po jednym członku reprezentującym organizacje pracodawców z każdego państwa członkowskiego;
c)
po jednym członku reprezentującym organizacje pracowników z każdego państwa członkowskiego;
d)
trzech członków reprezentujących Komisję;
e)
jeden niezależny ekspert powołany przez Parlament Europejski. Każdy z członków, o których mowa w lit. a)-d), ma prawo głosu.

Rada powołuje członków, o których mowa w lit. a), b) i c), na podstawie kandydatur wyznaczonych, odpowiednio, przez państwa członkowskie oraz europejskie organizacje pracodawców i pracowników.

Komisja powołuje członków, o których mowa w lit. d).

Właściwa komisja Parlamentu Europejskiego powołuje eksperta, o którym mowa w lit. e).

2. 
Każdy członek Zarządu ma zastępcę. Zastępca reprezentuje członka Zarządu pod jego nieobecność. Zastępców powołuje się zgodnie z ust. 1.
3. 
Członków Zarządu i ich zastępców wyznacza się i powołuje w oparciu o ich wiedzę w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego, umiejętności i kwalifikacje, biorąc pod uwagę ich odpowiednie umiejętności, takie jak umiejętności kierownicze, administracyjne i budżetowe oraz wiedzę fachową w dziedzinie podstawowych zadań Cedefopu, pozwalające im na skuteczne pełnienie funkcji nadzorczej. Wszystkie strony reprezentowane w Zarządzie starają się ograniczyć rotację swoich przedstawicieli, aby zapewnić ciągłość prac Zarządu. Wszystkie strony dążą do osiągnięcia równowagi pod względem liczby kobiet i mężczyzn w składzie Zarządu.
4. 
W chwili obejmowania stanowiska każdy członek Zarządu i jego zastępca podpisuje pisemne oświadczenie, zgodnie z którym nie zachodzi w jego przypadku konflikt interesów. Każdy członek Zarządu i jego zastępca uaktualnia swoje oświadczenie w przypadku zmiany okoliczności w odniesieniu do jakiegokolwiek konfliktu interesów. Cedefop publikuje oświadczenia i ich aktualizacje na swojej stronie internetowej.
5. 
Kadencja członków oraz ich zastępców trwa cztery lata. Kadencja ta jest odnawialna. Po upływie kadencji lub w przypadku rezygnacji członkowie i ich zastępcy pozostają na stanowisku do chwili przedłużenia ich powołania lub wyznaczenia następcy.
6. 
W ramach Zarządu tworzy się grupy obejmujące: przedstawicieli odpowiednio rządów, organizacji pracodawców i organizacji pracowników. Każda grupa wyznacza koordynatora w celu poprawy efektywności obrad wewnątrz grup i między grupami. Koordynatorami grup pracodawców i pracowników są przedstawiciele odnośnych organizacji europejskich, którzy mogą być wyznaczani spośród powołanych członków Zarządu. Koordynatorzy, którzy nie są powołanymi członkami Zarządu zgodnie z ust. 1, uczestniczą w posiedzeniach Zarządu bez prawa głosu.
Artykuł  5

Funkcje Zarządu

1. 
Zarząd:
a)
wyznacza strategiczne kierunki działania Cedefopu;
b)
przyjmuje co roku, większością dwóch trzecich głosów członków z prawem głosu i zgodnie z art. 6, dokument programowy Cedefopu, zawierający wieloletni program prac Cedefopu wraz z jego rocznym programem prac na nadchodzący rok;
c)
przyjmuje, większością dwóch trzecich głosów członków z prawem głosu, roczny budżet Cedefopu oraz pełni inne funkcje związane z tym budżetem na podstawie rozdziału III;
d)
przyjmuje skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności wraz z oceną działalności Cedefopu; przedkłada je do dnia 1 lipca każdego roku Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu, a skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności podaje do wiadomości publicznej;
e)
przyjmuje zgodnie z art. 16 przepisy finansowe mające zastosowanie do Cedefopu;
f)
przyjmuje strategię zwalczania nadużyć finansowych, odpowiednią w stosunku do ryzyka takich nadużyć, uwzględniając koszty i korzyści związane ze środkami, które mają być zastosowane;
g)
przyjmuje przepisy, których celem jest zapobieganie konfliktom interesów i zarządzanie nimi, w odniesieniu do swoich członków i niezależnych ekspertów, a także oddelegowanych ekspertów krajowych i innych członków personelu niezatrudnionych przez Cedefop, o których mowa w art. 19;
h)
na podstawie analizy potrzeb przyjmuje i regularnie aktualizuje plany komunikacji i rozpowszechniania informacji oraz odzwierciedla je w dokumencie programowym Cedefopu;
i)
przyjmuje swój regulamin wewnętrzny;
j)
wykonuje, zgodnie z ust. 2, w odniesieniu do pracowników Cedefopu uprawnienia organu powołującego powierzone mu na mocy regulaminu pracowniczego oraz uprawnienia organu uprawnionego do zawierania umów o pracę powierzone mu na mocy warunków zatrudnienia innych pracowników (zwane dalej "uprawnieniami organu powołującego");
k)
przyjmuje odpowiednie przepisy wykonawcze w celu nadania skuteczności regulaminowi pracowniczemu i warunkom zatrudnienia innych pracowników zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego;
l)
powołuje Dyrektora Wykonawczego oraz, w stosownych przypadkach, podejmuje decyzje o przedłużeniu jego mandatu lub odwołaniu go ze stanowiska zgodnie z art. 18;
m)
powołuje księgowego podlegającego regulaminowi pracowniczemu i warunkom zatrudnienia innych pracowników, który jest całkowicie niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków;
n)
przyjmuje regulamin wewnętrzny Rady Wykonawczej;
o)
monitoruje odpowiednie działania następcze w odniesieniu do ustaleń i zaleceń wynikających ze sprawozdań z audytu wewnętrznego lub zewnętrznego oraz ocen, jak również z dochodzeń Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF);
p)
wydaje zgodę na dokonywanie ustaleń związanych ze współpracą z właściwymi organami państw trzecich oraz z organizacjami międzynarodowymi, zgodnie z art. 29.
2. 
Zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 110 regulaminu pracowniczego, na podstawie art. 2 ust. 1 regulaminu pracowniczego i art. 6 warunków zatrudnienia innych pracowników, Zarząd przyjmuje decyzję przekazującą odpowiednie uprawnienia organu powołującego Dyrektorowi Wykonawczemu i określającą warunki, zgodnie z którymi możliwe jest zawieszenie przekazania tych uprawnień. Dyrektor Wykonawczy jest uprawniony do dalszego przekazywania tych uprawnień.

Jeżeli wymagają tego wyjątkowe okoliczności, Zarząd może zawiesić tymczasowo przekazanie uprawnień organu powołującego Dyrektorowi Wykonawczemu i uprawnienia dalej przekazane przez Dyrektora Wykonawczego. W takich przypadkach Zarząd przekazuje je, na czas określony, jednemu z powołanych przez siebie przedstawicieli Komisji lub członkowi personelu innemu niż Dyrektor Wykonawczy.

Artykuł  6

Programowanie wieloletnie i roczne

1. 
Każdego roku Dyrektor Wykonawczy, zgodnie z art. 11 ust. 5 lit. e) niniejszego rozporządzenia, sporządza projekt dokumentu programowego, zawierający wieloletni i roczny program zgodnie z art. 32 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1271/2013.
2. 
Dyrektor Wykonawczy przedkłada Zarządowi projekt dokumentu programowego, o którym mowa w ust. 1. Po zatwierdzeniu przez Zarząd projekt dokumentu programowego jest przedkładany Komisji, Parlamentowi Europejskiemu i Radzie nie później niż do dnia 31 stycznia każdego roku. Dyrektor Wykonawczy przedkłada zaktualizowane wersje tego dokumentu zgodnie z tą samą procedurą. Zarząd przyjmuje dokument programowy, uwzględniając opinię Komisji.

Dokument programowy staje się ostateczny po ostatecznym przyjęciu budżetu ogólnego Unii i podlega, w razie potrzeby, odpowiednim dostosowaniom.

3. 
Wieloletni program prac określa ogólne założenia strategiczne, w tym cele, oczekiwane wyniki i wskaźniki skuteczności, unikając powielania działań innych agencji. Określa on również programowanie w zakresie zasobów, w tym budżet wieloletni i personel. Zawiera on strategię stosunków z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi zgodnie z art. 29, działania powiązane z tą strategią oraz specyfikację odnośnych zasobów.
4. 
Roczny program prac jest spójny z wieloletnim programem prac, o którym mowa w ust. 3, i zawiera on:
a)
szczegółowe cele i oczekiwane wyniki, w tym wskaźniki skuteczności;
b)
opis działań, które mają być finansowane, w tym planowanych środków mających na celu zwiększenie efektywności;
c)
informacje o zasobach finansowych i ludzkich przeznaczonych na każde działanie zgodnie z zasadami budżetowania zadaniowego i zarządzania kosztami działań;
d)
możliwe działania dotyczące stosunków z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi zgodnie z art. 29.

Jednoznacznie określa on działania, które zostały dodane, zmienione lub usunięte w stosunku do poprzedniego roku budżetowego.

5. 
Zarząd dokonuje zmiany przyjętego rocznego programu prac w przypadku przydzielenia Cedefopowi nowego działania. Zarząd może przekazać Dyrektorowi Wykonawczemu uprawnienia do dokonywania zmian niemeryto-rycznych w rocznym programie prac.

Wszelkie merytoryczne zmiany w rocznym programie prac przyjmuje się zgodnie z tą samą procedurą co pierwotny roczny program prac.

6. 
Programowanie w zakresie zasobów jest aktualizowane co roku. Założenia strategiczne są uaktualniane w miarę potrzeb i uwzględniają w szczególności wyniki oceny, o której mowa w art. 27.

Przydzielenie Cedefopowi nowego działania w celu realizacji zadań określonych w art. 2 jest uwzględniane w jego programowaniu w zakresie zasobów i finansów, bez uszczerbku dla uprawnień Parlamentu Europejskiego i Rady ("władza budżetowa").

Artykuł  7

Przewodniczący Zarządu

1. 
Zarząd wybiera przewodniczącego i trzech zastępców przewodniczącego w następujący sposób:
a)
jedną osobę spośród członków reprezentujących rządy państw członkowskich;
b)
jedną osobę spośród członków reprezentujących organizacje pracodawców;
c)
jedną osobę spośród członków reprezentujących organizacje pracowników; oraz
d)
jedną osobę spośród członków reprezentujących Komisję.

Przewodniczący i zastępca przewodniczącego wybierani są większością dwóch trzecich głosów członków Zarządu z prawem głosu.

2. 
Kadencja przewodniczącego i zastępców przewodniczącego trwa jeden rok. Ich kadencja jest odnawialna. Jeżeli jednak w dowolnym momencie swojej kadencji stracą oni status członka Zarządu, kadencja ich kończy się automatycznie w tym samym dniu.
Artykuł  8

Posiedzenia Zarządu

1. 
Posiedzenia Zarządu zwołuje przewodniczący.
2. 
Dyrektor Wykonawczy Cedefopu bierze udział w obradach bez prawa głosu.
3. 
Zarząd zbiera się raz w roku na posiedzeniu zwyczajnym. Ponadto zbiera się z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek Komisji lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej członków.
4. 
Zarząd może zapraszać do udziału w swoich posiedzeniach w charakterze obserwatora każdą osobę, której opinia może mieć znaczenie. Przedstawiciele państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG) mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu w charakterze obserwatorów, jeżeli Porozumienie EOG przewiduje ich udział w działalności Cedefopu.
5. 
Cedefop zapewnia Zarządowi obsługę sekretariatu.
Artykuł  9

Zasady głosowania Zarządu

1. 
Z zastrzeżeniem art. 5 ust. 1 lit. b) i c), art. 7 ust. 1 akapit drugi i art. 18 ust. 7, Zarząd podejmuje decyzje większością członków z prawem głosu.
2. 
Każdy członek z prawem głosu ma jeden głos. W przypadku nieobecności członka z prawem głosu jego zastępca jest uprawniony do wykonywania jego prawa głosu.
3. 
Przewodniczący bierze udział w głosowaniu.
4. 
Dyrektor Wykonawczy bierze udział w obradach bez prawa głosu.
5. 
Bardziej szczegółowe zasady głosowania, zwłaszcza okoliczności, w których jeden członek Zarządu może działać w imieniu innego członka, określone są w regulaminie wewnętrznym Zarządu.

SEKCJA  2

Rada Wykonawcza

Artykuł  10

Rada Wykonawcza

1. 
Zarząd jest wspierany przez Radę Wykonawczą.
2. 
Rada Wykonawcza:
a)
przygotowuje decyzje, które mają zostać przyjęte przez Zarząd;
b)
monitoruje, wraz z Zarządem, podjęcie odpowiednich działań następczych w odniesieniu do ustaleń i zaleceń wynikających ze sprawozdań z audytu wewnętrznego lub zewnętrznego oraz ocen, jak również z dochodzeń OLAF-u;
c)
nie naruszając obowiązków Dyrektora Wykonawczego określonych w art. 11, doradza mu - w razie potrzeby - w zakresie wykonywania decyzji Zarządu, mając na uwadze wzmocnienie nadzoru nad zarządzaniem administracyjnym i budżetowym.
3. 
W razie potrzeby Rada Wykonawcza może, w pilnych przypadkach, podejmować niektóre decyzje tymczasowe w imieniu Zarządu, w tym dotyczące zawieszenia przekazania uprawnień organu powołującego, zgodnie z warunkami określonymi w art. 5 ust. 2, oraz w kwestiach związanych z budżetem.
4. 
Rada Wykonawcza składa się z przewodniczącego Zarządu, jego trzech zastępców, koordynatorów trzech grup, o których mowa w art. 4 ust. 6, oraz jednego przedstawiciela Komisji. Każda grupa, o której mowa w art. 4 ust. 6, może wyznaczyć maksymalnie dwóch zastępców, którzy uczestniczą w posiedzeniach Rady Wykonawczej pod nieobecność członka powołanego przez daną grupę. Przewodniczący Zarządu jest również przewodniczącym Rady Wykonawczej. Dyrektor Wykonawczy bierze udział w posiedzeniach Rady Wykonawczej bez prawa głosu.
5. 
Kadencja członków Rady Wykonawczej trwa dwa lata. Kadencja ta jest odnawialna. Kadencja członka Rady Wykonawczej kończy się wraz z zakończeniem jego członkostwa w Zarządzie.
6. 
Rada Wykonawcza zbiera się trzy razy do roku. Ponadto zbiera się z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek członków. Po każdym spotkaniu koordynatorzy trzech grup, o których mowa w art. 4 ust. 6, dokładają wszelkich starań w celu terminowego i przejrzystego poinformowania członków swojej grupy o przedmiocie dyskusji.

SEKCJA  3

Dyrektor Wykonawczy

Artykuł  11

Obowiązki Dyrektora Wykonawczego

1. 
Dyrektor Wykonawczy jest odpowiedzialny za zarządzanie Cedefopem zgodnie ze strategicznym kierunkiem określonym przez Zarząd i odpowiada przed Zarządem.
2. 
Bez uszczerbku dla uprawnień Komisji, Zarządu i Rady Wykonawczej, Dyrektor Wykonawczy jest niezależny w wykonywaniu swoich obowiązków i nie zwraca się o instrukcje ani ich nie przyjmuje od żadnego rządu ani jakiegokolwiek innego podmiotu.
3. 
Dyrektor Wykonawczy składa sprawozdanie z wykonywania swoich obowiązków Parlamentowi Europejskiemu na jego wezwanie. Rada może wezwać Dyrektora Wykonawczego do złożenia sprawozdania z wykonywania obowiązków.
4. 
Dyrektor Wykonawczy jest prawnym przedstawicielem Cedefopu.
5. 
Dyrektor Wykonawczy odpowiada za wykonywanie zadań powierzonych Cedefopowi na mocy niniejszego rozporządzenia. W szczególności Dyrektor Wykonawczy odpowiada za:
a)
bieżące administrowanie Cedefopem, w tym wykonywanie uprawnień powierzonych mu w odniesieniu do kwestii kadrowych, zgodnie z art. 5 ust. 2;
b)
wdrażanie decyzji przyjętych przez Zarząd;
c)
zgodnie z decyzją, o której mowa w art. 5 ust. 2, podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi;
d)
podejmowanie decyzji w odniesieniu do wewnętrznych struktur organizacyjnych Cedefopu, w tym, w razie potrzeby, wyznaczenia funkcji zastępczych, które mogą obejmować bieżące administrowanie Cedefopem, przy uwzględnieniu potrzeb związanych z działalnością Cedefopu i należytego zarządzania budżetem;
e)
opracowywanie dokumentu programowego oraz przedkładanie go Zarządowi po konsultacji z Komisją;
f)
wdrażanie dokumentu programowego i składanie sprawozdań z jego wykonania Zarządowi;
g)
opracowywanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania z działalności Cedefopu i przedstawianie go Zarządowi do oceny i przyjęcia;
h)
ustanowienie skutecznego systemu monitorowania pozwalającego na przeprowadzanie regularnych ocen, o których mowa w art. 27, oraz opracowanie systemu sprawozdawczego podsumowującego ich wyniki;
i)
przygotowanie projektu przepisów finansowych mających zastosowanie do Cedefopu;
j)
przygotowanie projektu preliminarza dochodów i wydatków Cedefopu jako części dokumentu programowego Cedefopu; oraz wykonywanie budżetu Cedefopu;
k)
przygotowanie planu działań w następstwie wniosków ze sprawozdań z audytu wewnętrznego lub zewnętrznego i ocen, a także z dochodzeń OLAF-u, oraz składanie dwa razy w roku Komisji, a regularnie - Zarządowi i Radzie Wykonawczej, sprawozdania z postępów;
l)
dążenie do zapewnienia równowagi płci w Cedefopie;
m)
ochronę interesów finansowych Unii przez stosowanie środków zapobiegających nadużyciom finansowym, korupcji i wszelkiej innej nielegalnej działalności, przez skuteczne kontrole, a w razie wykrycia nieprawidłowości przez odzyskiwanie kwot nienależnie wypłaconych oraz, w stosownych przypadkach, nakładanie skutecznych, proporcjonalnych i odstraszających kar administracyjnych i finansowych;
n)
przygotowanie strategii Cedefopu dotyczącej zwalczania nadużyć finansowych i przedstawienie jej Zarządowi do zatwierdzenia;
o)
w stosownych przypadkach, współpracę z innymi agencjami Unii i zawieranie z nimi umów o współpracy.
6. 
Dyrektor Wykonawczy jest również odpowiedzialny za podjęcie decyzji, czy do celów wykonywania zadań Cedefopu w skuteczny i wydajny sposób konieczne jest ustanowienie biura łącznikowego w Brukseli, aby rozwijać współpracę Cedefopu z odpowiednimi instytucjami Unii. Decyzja ta wymaga uprzedniej zgody Komisji, Zarządu i danego państwa członkowskiego. W decyzji określa się zakres działań prowadzonych w tym biurze łącznikowym w sposób pozwalający uniknąć niepotrzebnych kosztów i powielania administracyjnych funkcji Cedefopu.

ROZDZIAŁ  III

PRZEPISY FINANSOWE

Artykuł  12

Budżet

1. 
Preliminarz wszystkich dochodów i wydatków Cedefopu jest przygotowywany w każdym roku budżetowym i jest wykazywany w budżecie Cedefopu. Rok budżetowy odpowiada rokowi kalendarzowemu.
2. 
Dochody i wydatki wykazane w budżecie Cedefopu muszą się równoważyć.
3. 
Bez uszczerbku dla innych zasobów dochody Cedefopu obejmują:
a)
wkład Unii ujęty w budżecie ogólnym Unii;
b)
dobrowolne wkłady finansowe państw członkowskich;
c)
należności za publikacje i wszelkie usługi świadczone przez Cedefop;
d)
wkłady państw trzecich biorących udział w pracach Cedefopu, zgodnie z art. 29.
4. 
Wydatki Cedefopu obejmują wynagrodzenia pracowników, koszty administracyjne, koszty infrastruktury oraz koszty operacyjne.
Artykuł  13

Ustanowienie budżetu

1. 
Co roku Dyrektor Wykonawczy sporządza wstępny projekt preliminarza dochodów i wydatków Cedefopu na następny rok budżetowy, w tym plan zatrudnienia, i przesyła go Zarządowi.

Wstępny projekt preliminarza opiera się na celach i oczekiwanych wynikach rocznego dokumentu programowego, o którym mowa w art. 6 ust. 1, i uwzględnia zasoby finansowe potrzebne do osiągnięcia tych celów i oczekiwanych wyników, zgodnie z zasadą budżetowania zadaniowego.

2. 
Na podstawie wstępnego projektu preliminarza Zarząd przyjmuje projekt preliminarza dochodów i wydatków Cedefopu na następny rok budżetowy i przesyła go Komisji do dnia 31 stycznia każdego roku.
3. 
Komisja przedkłada projekt preliminarza władzy budżetowej wraz z projektem budżetu ogólnego Unii. Projekt preliminarza jest również udostępniany Cedefopowi.
4. 
Na podstawie projektu preliminarza Komisja wprowadza do projektu budżetu ogólnego Unii szacunki, które uważa za niezbędne dla planu zatrudnienia, oraz kwotę wkładu, który ma obciążyć budżet ogólny, i przedstawia je władzy budżetowej zgodnie z art. 313 i 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
5. 
Władza budżetowa zatwierdza środki przewidziane na wkład z budżetu ogólnego Unii dla Cedefopu.
6. 
Władza budżetowa przyjmuje plan zatrudnienia Cedefopu.
7. 
Budżet Cedefopu jest przyjmowany przez Zarząd. Budżet ten staje się ostateczny po ostatecznym przyjęciu budżetu ogólnego Unii, a w razie potrzeby jest on odpowiednio aktualizowany. Wszelkie zmiany w budżecie Cedefopu, w tym w planie zatrudnienia, przyjmuje się zgodnie z tą samą procedurą.
8. 
W przypadku przedsięwzięć z zakresu nieruchomości, które mogą mieć znaczący wpływ na budżet Cedefopu, stosuje się rozporządzenie delegowane (UE) nr 1271/2013.
Artykuł  14

Wykonanie budżetu

1. 
Dyrektor Wykonawczy wykonuje budżet Cedefopu.
2. 
Co roku Dyrektor Wykonawczy przesyła władzy budżetowej wszystkie informacje istotne z punktu widzenia wyników procedur oceny.
Artykuł  15

Przedstawienie sprawozdania finansowego i absolutorium

1. 
Księgowy Cedefopu przesyła wstępne sprawozdanie finansowe za dany rok budżetowy (rok N) księgowemu Komisji oraz Trybunałowi Obrachunkowemu do dnia 1 marca następnego roku budżetowego (roku N + 1).
2. 
Cedefop przesyła sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok N Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu do dnia 31 marca roku N + 1.
3. 
Księgowy Komisji przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu wstępne sprawozdanie finansowe Cedefopu za rok N, skonsolidowane ze sprawozdaniem finansowym Komisji, do dnia 31 marca roku N + 1.
4. 
Po otrzymaniu uwag Trybunału Obrachunkowego na temat wstępnego sprawozdania finansowego Cedefopu za rok N, na podstawie art. 246 rozporządzenia (UE, Euratom) 2018/1046, księgowy sporządza końcowe sprawozdanie finansowe Cedefopu za ten rok. Dyrektor Wykonawczy przesyła je Zarządowi do zaopiniowania.
5. 
Zarząd wydaje opinię na temat końcowego sprawozdania finansowego Cedefopu za rok N.
6. 
Do dnia 1 lipca roku N + 1 księgowy Cedefopu przesyła końcowe sprawozdanie finansowe za rok N wraz z opinią Zarządu Parlamentowi Europejskiemu, Radzie, Komisji i Trybunałowi Obrachunkowemu.
7. 
Końcowe sprawozdanie finansowe za rok N publikuje się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do dnia 15 listopada roku N + 1.
8. 
Do dnia 30 września roku N + 1 Dyrektor Wykonawczy przesyła Trybunałowi Obrachunkowemu odpowiedź na uwagi zawarte w jego sprawozdaniu rocznym. Dyrektor Wykonawczy przesyła tę odpowiedź również Zarządowi.
9. 
Dyrektor Wykonawczy przedkłada Parlamentowi Europejskiemu, na jego żądanie, wszelkie informacje niezbędne do sprawnego zastosowania procedury udzielania absolutorium za rok N zgodnie z art. 109 ust. 3 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1271/2013.
10. 
Na zalecenie Rady, stanowiącej większością kwalifikowaną, do dnia 15 maja roku N + 2 Parlament Europejski udziela Dyrektorowi Wykonawczemu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy N.
Artykuł  16

Przepisy finansowe

Przepisy finansowe mające zastosowanie do Cedefopu przyjmuje Zarząd po konsultacji z Komisją. Przepisy te nie mogą się różnić od rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1271/2013, chyba że takie różnice są szczególnie wymagane dla funkcjonowania Cedefopu, a Komisja wydała na nie uprzednią zgodę.

ROZDZIAŁ  IV

PERSONEL

Artykuł  17

Przepisy ogólne

1. 
Do personelu Cedefopu stosuje się regulamin pracowniczy i warunki zatrudnienia innych pracowników oraz przepisy przyjęte w drodze porozumienia między instytucjami Unii w celu wdrożenia regulaminu pracowniczego i warunków zatrudnienia innych pracowników.
2. 
Zarząd przyjmuje odpowiednie przepisy wykonawcze w celu wdrożenia regulaminu pracowniczego oraz warunków zatrudnienia innych pracowników zgodnie z art. 110 regulaminu pracowniczego.
Artykuł  18

Dyrektor Wykonawczy

1. 
Dyrektor Wykonawczy jest członkiem personelu Cedefopu zatrudnianym na czas określony na podstawie art. 2 lit. a) warunków zatrudnienia innych pracowników.
2. 
Dyrektor Wykonawczy jest powoływany przez Zarząd z listy kandydatów zaproponowanej przez Komisję w wyniku otwartej i przejrzystej procedury naboru.

Wybranego kandydata wzywa się do złożenia oświadczenia przed Parlamentem Europejskim i do udzielenia odpowiedzi na pytania posłów do Parlamentu Europejskiego. Ta wymiana poglądów nie może nadmiernie opóźniać powołania.

Do celów zawarcia umowy z Dyrektorem Wykonawczym Cedefop jest reprezentowany przez przewodniczącego Zarządu.

3. 
Kadencja Dyrektora Wykonawczego trwa pięć lat. Przed upływem tego okresu Komisja przeprowadza ocenę, w której uwzględnia się wyniki oceny pracy Dyrektora Wykonawczego oraz przyszłe zadania i wyzwania stojące przed Cedefopem.
4. 
Zarząd, uwzględniając ocenę, o której mowa w ust. 3, może przedłużyć kadencję Dyrektora Wykonawczego jednokrotnie, na okres nie dłuższy niż pięć lat.
5. 
Dyrektor Wykonawczy, którego kadencja została przedłużona, nie może brać udziału w kolejnej procedurze naboru na to samo stanowisko po zakończeniu całego okresu pełnienia swojej funkcji.
6. 
Dyrektor Wykonawczy może zostać odwołany ze stanowiska jedynie decyzją Zarządu. W swojej decyzji Zarząd bierze pod uwagę dokonaną przez Komisję ocenę wyników pracy Dyrektora Wykonawczego, o której mowa w ust. 3.
7. 
Zarząd podejmuje decyzje w sprawie powołania, przedłużenia kadencji lub odwołania ze stanowiska Dyrektora Wykonawczego większością dwóch trzecich głosów członków z prawem głosu.
Artykuł  19

Oddelegowani eksperci krajowi i inni członkowie personelu

1. 
Cedefop może korzystać z pomocy oddelegowanych ekspertów krajowych i innych członków personelu niezatrudnionych przez Cedefop.
2. 
Zarząd przyjmuje decyzję określającą zasady oddelegowania ekspertów krajowych do Cedefopu.

ROZDZIAŁ  V

PRZEPISY OGÓLNE

Artykuł  20

Status prawny

1. 
Cedefop jest agencją Unii. Posiada on osobowość prawną.
2. 
W każdym państwie członkowskim Cedefop ma najszerszy zakres zdolności prawnej, jaki można nadać osobie prawnej na mocy prawa krajowego. Cedefop może w szczególności nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomości oraz być stroną w postępowaniach sądowych.
3. 
Siedzibą Cedefopu są Saloniki.
4. 
Cedefop może ustanowić biuro łącznikowe w Brukseli, aby pogłębiać swoją współpracę z odpowiednimi instytucjami Unii, zgodnie z art. 11 ust. 6.
Artykuł  21

Przywileje i immunitety

Do Cedefopu i jego personelu stosuje się Protokół nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej.

Artykuł  22

System językowy

1. 
Przepisy określone w rozporządzeniu Rady nr 1 9  stosuje się do Cedefopu.
2. 
Usługi tłumaczeniowe niezbędne do funkcjonowania Cedefopu świadczy Centrum Tłumaczeń.
Artykuł  23

Przejrzystość i ochrona danych

1. 
Cedefop prowadzi swoją działalność z zachowaniem wysokiego stopnia przejrzystości.
2. 
Do dokumentów posiadanych przez Cedefop stosuje się rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 10 .
3. 
W terminie sześciu miesięcy od daty pierwszego posiedzenia Zarząd przyjmuje szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia (WE) nr 1049/2001.
4. 
Przetwarzanie danych osobowych przez Cedefop podlega rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 11 . W terminie sześciu miesięcy od daty pierwszego posiedzenia Zarząd wprowadza środki na potrzeby stosowania przez Cedefop rozporządzenia(UE) 2018/1725, w tym środki dotyczące wyznaczenia inspektora ochrony danych. Środki te wprowadza się po konsultacji z Europejskim Inspektorem Ochrony Danych.
Artykuł  24

Zwalczanie nadużyć finansowych

1. 
Aby ułatwiać zwalczanie nadużyć finansowych, korupcji i innej nielegalnej działalności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 12 , do dnia 21 sierpnia 2019 r. Cedefop przystępuje do porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 25 maja 1999 r. między Parlamentem Europejskim, Radą Unii Europejskiej i Komisją Wspólnot Europejskich dotyczącego dochodzeń wewnętrznych prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) 13  i przyjmuje odpowiednie przepisy obowiązujące wszystkich pracowników Cedefopu, wykorzystując wzór zawarty w załączniku do tego porozumienia.
2. 
Trybunał Obrachunkowy ma uprawnienia do przeprowadzania audytu, na podstawie dokumentacji i inspekcji na miejscu, wobec wszystkich beneficjentów dotacji, wykonawców i podwykonawców, którzy otrzymali unijne środki finansowe od Cedefopu.
3. 
OLAF może przeprowadzać dochodzenia, w tym kontrole na miejscu i inspekcje, w celu ustalenia, czy miało miejsce nadużycie finansowe, korupcja lub jakakolwiek inna nielegalna działalność na szkodę interesów finansowych Unii w związku z umową o udzielenie dotacji, decyzją o udzieleniu dotacji lub zamówieniem finansowanym przez Cedefop, zgodnie z przepisami i procedurami określonymi w rozporządzeniu (UE, Euratom) nr 883/2013 i rozporządzeniu Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 14 .
4. 
Nie naruszając ust. 1, 2 i 3, umowy o współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi, umowy, umowy o udzielenie dotacji i decyzje o udzieleniu dotacji przez Cedefop zawierają przepisy wyraźnie uprawniające Trybunał Obrachunkowy i OLAF do przeprowadzania tego rodzaju audytów i dochodzeń, zgodnie z ich odpowiednimi kompetencjami.
Artykuł  25

Przepisy bezpieczeństwa dotyczące ochrony informacji niejawnych oraz szczególnie chronionych informacji jawnych

Cedefop przyjmuje, w razie potrzeby, przepisy bezpieczeństwa równoważne z przepisami bezpieczeństwa Komisji dotyczącymi ochrony informacji niejawnych Unii Europejskiej (EUCI) oraz szczególnie chronionych informacji jawnych, ustanowionymi w decyzjach (UE, Euratom) 2015/443 i (UE, Euratom) 2015/444. Przepisy bezpieczeństwa Cedefopu obejmują, między innymi i w stosownych przypadkach, przepisy dotyczące wymiany, przetwarzania i przechowywania takich informacji.

Artykuł  26

Odpowiedzialność

1. 
Odpowiedzialność umowną Cedefopu regulują przepisy prawa, które stosuje się do danej umowy.
2. 
Do wydawania wyroków na podstawie wszelkich klauzul arbitrażowych zamieszczonych w umowie zawartej przez Cedefop właściwy jest Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (Trybunał Sprawiedliwości).
3. 
W przypadku odpowiedzialności pozaumownej Cedefop, zgodnie z ogólnymi zasadami wspólnymi dla prawa państw członkowskich, naprawia wszelkie szkody spowodowane przez jego wydziały lub jego personel w trakcie wykonywania ich obowiązków.
4. 
Trybunał Sprawiedliwości jest właściwy do orzekania w zakresie odszkodowania za szkody, o których mowa w ust. 3.
5. 
Odpowiedzialność osobistą personelu wobec Cedefopu regulują przepisy określone w regulaminie pracowniczym i warunkach zatrudnienia innych pracowników.
Artykuł  27

Ocena

1. 
Zgodnie z art. 29 ust. 5 rozporządzenia delegowanego (UE) nr 1271/2013 Cedefop przeprowadza oceny ex ante i ex post tych programów i działań, które pociągają za sobą znaczne wydatki.
2. 
Do dnia 21 lutego 2024 r., a następnie co pięć lat Komisja zapewnia przeprowadzenie oceny zgodnie z wytycznymi Komisji w celu dokonania oceny wyników pracy Cedefopu w odniesieniu do jego celów, mandatu i zadań. Podczas dokonywania oceny Komisja konsultuje się z członkami Zarządu i innymi głównymi zainteresowanymi stronami. W ocenie uwzględnia się w szczególności ewentualną potrzebę zmiany mandatu Cedefopu oraz skutki finansowe takiej zmiany.
3. 
Komisja przekazuje wyniki oceny Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i Zarządowi. Wyniki oceny są udostępniane publicznie.
Artykuł  28

Dochodzenia administracyjne

Działalność Cedefopu jest przedmiotem dochodzeń prowadzonych przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, zgodnie z postanowieniami art. 228 TFUE.

Artykuł  29

Współpraca z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi

1. 
W zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów określonych w niniejszym rozporządzeniu, bez uszczerbku dla odpowiednich kompetencji państw członkowskich i instytucji Unii, Cedefop może współpracować z właściwymi organami państw trzecich i organizacjami międzynarodowymi.

W tym celu, za zgodą Zarządu i po zatwierdzeniu przez Komisję, Cedefop może poczynić ustalenia robocze z właściwymi organami państw trzecich i organizacjami międzynarodowymi. Ustalenia te nie tworzą zobowiązań prawnych dla Unii ani państw członkowskich.

2. 
Cedefop jest otwarty na udział państw trzecich, które zawarły w tym celu odpowiednie umowy z Unią.

Na mocy odpowiednich postanowień umów, o których mowa w akapicie pierwszym, dokonuje się ustaleń określających w szczególności charakter, zakres i sposób uczestniczenia danych państw trzecich w pracach Cedefopu, w tym postanowienia dotyczące udziału w inicjatywach podejmowanych przez Cedefop, wkładów finansowych oraz personelu. W odniesieniu do kwestii kadrowych ustalenia te są w każdym przypadku zgodne z regulaminem pracowniczym.

3. 
Zarząd przyjmuje strategię stosunków z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi w kwestiach należących do kompetencji Cedefopu.
Artykuł  30

Umowa w sprawie siedziby i warunki działania

1. 
Niezbędne ustalenia dotyczące pomieszczeń, jakie należy zapewnić Cedefopowi w przyjmującym państwie członkowskim oraz obiektów udostępnianych przez to państwo członkowskie, a także przepisy szczególne mające zastosowanie w przyjmującym państwie członkowskim do Dyrektora Wykonawczego, członków Zarządu, personelu i członków ich rodzin, określane są w umowie w sprawie siedziby zawartej między Cedefopem a państwem członkowskim, w którym znajduje się jego siedziba.
2. 
Przyjmujące państwo członkowskie zapewnia niezbędne warunki dla zapewnienia właściwego funkcjonowania Cedefopu, w tym wielojęzyczne placówki szkolne o orientacji europejskiej oraz odpowiednie połączenia transportowe.

ROZDZIAŁ  VI

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

Artykuł  31

Przepisy przejściowe dotyczące Zarządu

Członkowie rady zarządzającej ustanowionej na podstawie art. 4 rozporządzenia (EWG) nr 337/75 pozostają na swoich stanowiskach i pełnią funkcje Zarządu, o którym mowa w art. 5 niniejszego rozporządzenia, do czasu powołania członków Zarządu i niezależnego eksperta zgodnie z art. 4 ust. 1 niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  32

Przepisy przejściowe dotyczące personelu

1. 
Dyrektorowi Cedefopu mianowanemu na podstawie art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 337/75 powierza się, na pozostały okres jego kadencji, obowiązki Dyrektora Wykonawczego określone w art. 11 niniejszego rozporządzenia. Pozostałe warunki jego umowy pozostają bez zmian.
2. 
W przypadku trwającej procedury naboru i mianowania Dyrektora Wykonawczego w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, art. 6 rozporządzenia (EWG) nr 337/75 stosuje się do czasu zakończenia tej procedury.
3. 
Niniejsze rozporządzenie nie ma wpływu na prawa i obowiązki członków personelu zatrudnionych na podstawie rozporządzenia (EWG) nr 337/75. Ich umowy o pracę mogą zostać przedłużone na podstawie niniejszego rozporządzenia zgodnie z regulaminem pracowniczym i warunkami zatrudnienia innych pracowników.

Zachowuje się wszelkie biura łącznikowe Cedefopu, które działają w chwili wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  33

Przejściowe przepisy budżetowe

Procedura udzielania absolutorium w odniesieniu do budżetów zatwierdzonych na podstawie art. 11 rozporządzenia (EWG) nr 337/75 jest przeprowadzana zgodnie z art. 12a tego rozporządzenia.

ROZDZIAŁ  VII

PRZEPISY KOŃCOWE

Artykuł  34

Uchylenie

Rozporządzenie (EWG) nr 337/75 traci moc i wszystkie odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytuje się jako odesłania do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  35

Utrzymanie w mocy przepisów wewnętrznych przyjętych przez radę zarządzającą

Przepisy wewnętrzne przyjęte przez radę zarządzającą na podstawie rozporządzenia (EWG) nr 337/75 pozostają w mocy po dniu 20 lutego 2019 r., o ile Zarząd nie zdecyduje inaczej przy zastosowaniu niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  36

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Strasburgu dnia 16 stycznia 2019 r.
W imieniu Parlamentu EuropejskiegoW imieniu Rady
A. TAJANIG. CIAMBA
PrzewodniczącyPrzewodniczący
1 Dz.U. C 209 z 30.6.2017, s. 49.
2 Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 11 grudnia 2018 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia 20 grudnia 2018 r.
3 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 337/75 z dnia 10 lutego 1975 r. ustanawiające Europejskie Centrum Rozwoju Szkolenia Zawodowego (Dz.U. L 39 z 13.2.1975, s. 1).
4 Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 1271/2013 z dnia 30 września 2013 r. w sprawie ramowego rozporządzenia finansowego dotyczącego organów, o których mowa w art. 208 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012, (Dz.U. L 328 z 7.12.2013, s. 42).
5 Dz.U. L 56 z 4.3.1968, s. 1.
6 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/443 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie bezpieczeństwa w Komisji (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 41).
7 Decyzja Komisji (UE, Euratom) 2015/444 z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa dotyczących ochrony informacji niejawnych UE (Dz.U. L 72 z 17.3.2015, s. 53).
8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1).
9 Rozporządzenie Rady nr 1 w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Dz.U. 17 z 6.10.1958, s. 385).
10 Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43).
11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia rozporządzenia (WE) nr 45/2001 i decyzji nr 1247/2002/WE (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 39).
12 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 883/2013 z dnia 11 września 2013 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady i rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 (Dz.U. L 248 z 18.9.2013, s. 1).
13 Dz.U. L 136 z 31.5.1999, s. 15.
14 Rozporządzenie Rady (Euratom, WE) nr 2185/96 z dnia 11 listopada 1996 r. w sprawie kontroli na miejscu oraz inspekcji przeprowadzanych przez Komisję w celu ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich przed nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami (Dz.U. L 292 z 15.11.1996, s. 2).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.