Rozporządzenie 1638/87 ustanawiające minimalny rozmiar oczek włoków pelagicznych stosowanych przy łowieniu błękitka w tej części strefy Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w zakresie rybołówstwa na północno-wschodnim Atlantyku, która rozciąga się poza wodami morskimi podlegającymi jurysdykcji w zakresie rybołówstwa Umawiających się Stron Konwencji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1987.153.7

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 czerwca 1987 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1638/87
z dnia 9 czerwca 1987 r.
ustanawiające minimalny rozmiar oczek włoków pelagicznych stosowanych przy łowieniu błękitka w tej części strefy Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w zakresie rybołówstwa na północno-wschodnim Atlantyku, która rozciąga się poza wodami morskimi podlegającymi jurysdykcji w zakresie rybołówstwa Umawiających się Stron Konwencji

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 170/83 z dnia 25 stycznia 1983 r. ustanawiające wspólnotowy system w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania zasobów rybnych(1), w szczególności zaś jego art. 11,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

na podstawie art. 2 rozporządzenia (EWG) nr 170/83, środki ochronne konieczne do osiągnięcia celów określonych w art. 1 niniejszego rozporządzenia muszą zostać opracowane przez Radę w świetle dostępnych opinii naukowych;

Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w zakresie rybołówstwa na Północno-Wschodnim Atlantyku (zwana dalej "Konwencją") została zatwierdzona decyzją 81/608/EWG(2); decyzja ta weszła w życie w dniu 17 marca 1982 r.;

Komisja ustanowiła na mocy przyjętej Konwencji, w dniu 20 listopada 1986 r., zalecenie dotyczące minimalnego rozmiaru oczek włoków pelagicznych stosowanych przy łowieniu błękitka w tej części strefy Konwencji, która rozciąga się poza strefy podlegające jurysdykcji w zakresie rybołówstwa Umawiających się Stron; zalecenie to nabrało mocy wiążącej we Wspólnocie w dniu 7 lutego 1987 r.;

Wspólnota musi obecnie podjąć działania niezbędne w celu zapewnienia przestrzegania takiego zalecenia przez statki wspólnotowe,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.
Niniejszym zakazuje się statkom pływającym pod banderą Państwa Członkowskiego, lub zarejestrowanym w Państwie Członkowskim stosowania włoków pelagicznych o rozmiarze oczek mniejszym niż 35 milimetrów przy łowieniu błękitka w tej części strefy Konwencji, która rozciąga się poza wody morskie podlegające jurysdykcji w zakresie rybołówstwa Umawiających się Stron Konwencji.

Obszar objęty Konwencją został zdefiniowany w Załączniku do rozporządzenia (EWG) nr 1899/85(3).

2.
Uważa się, że statek poławia błękitka, jeżeli posiada na pokładzie błękitka, którego waga przekracza 50 % całkowitej ilości błękitka i innych gatunków na pokładzie.

Niniejszym definiuje się włok pelagiczny jako włóczone narzędzie połowu skonstruowane w taki sposób, aby poławiało gatunki ryb skupione w ławicach w toni wodnej, włączając w to wody przy powierzchni morza.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 czerwca 1987 r.

W imieniu Rady
H. DE CROO
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 24 z 27.1.1983, str. 1.

(2) Dz.U. L 227 z 12.8.1981, str. 21.

(3) Dz.U. L 179 z 11.7.1985, str. 2.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.