Rozporządzenie 1089/2008 zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1832/2006 ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2008.297.15

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 listopada 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1089/2008
z dnia 5 listopada 2008 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1832/2006 ustanawiające środki przejściowe w sektorze cukru ze względu na przystąpienie Bułgarii i Rumunii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i Rumunii, w szczególności jego art. 41 i 21 w powiązaniu z jego załącznikiem V sekcja 3a, pkt 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W sekcji 2 rozdziału II rozporządzenia Komisji (WE) nr 1832/2006(1) ustanowiono przepisy dotyczące określania i eliminowania nadwyżkowych ilości cukru znajdujących się w Bułgarii i Rumunii w chwili ich przystąpienia do Unii Europejskiej. W szczególności ustalono termin określenia nadwyżkowych ilości cukru, termin ich wyeliminowania oraz termin przedstawienia przez określone podmioty gospodarcze lub Bułgarię i Rumunię dowodów wyeliminowania. Ustalono również okresy odniesienia, które należy stosować do obliczenia kwoty obciążenia Bułgarii i Rumunii w przypadku niewyeliminowania ilości nadwyżkowych.

(2) Z powodu opóźnień w otrzymywaniu niezbędnych informacji na temat nadwyżkowych ilości w Bułgarii i Rumunii oraz ze względu na czas konieczny do dokonania dokładnej analizy tych informacji i przeprowadzenia dyskusji z zainteresowanymi państwami członkowskimi, Komisja nie mogła określić nadwyżkowych ilości cukru do dnia 31 lipca 2007 r., jak przewidziano w art. 9 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006.

(3) W celu zapewnienia prawidłowego stosowania przepisów sekcji 2 rozdziału II terminy te należy przedłużyć.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1832/2006.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W rozporządzeniu (WE) nr 1832/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 9 ust. 1 datę "31 lipca 2007 r." zastępuje się datą "31 grudnia 2008 r.";

2) w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 datę "30 kwietnia 2008 r." zastępuje się datą "30 września 2009 r.";

b) w ust. 3 wprowadza się następujące zmiany:

(i) datę "30 kwietnia 2008 r." zastępuje się datą "30 września 2009 r.";

(ii) datę "31 grudnia 2008 r." zastępuje się datą "31 maja 2010 r.";

3) w art. 12 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 datę "31 lipca 2008 r." zastępuje się datą "31 grudnia 2009 r.";

b) w ust. 2 akapit czwarty datę "30 kwietnia 2008 r." zastępuje się datą "30 września 2009 r.";

4) w art. 13 wprowadza się następujące zmiany:

a) w ust. 1 datę "31 sierpnia 2008 r." zastępuje się datą "31 stycznia 2010 r.";

b) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

(i) w akapicie pierwszym datę "30 kwietnia 2008 r." zastępuje się datą "30 września 2009 r.";

(ii) w akapicie drugim datę "31 grudnia 2008 r." zastępuje się datą "31 maja 2010 r.";

(iii) w akapicie trzecim datę "31 października 2008 r." zastępuje się datą "31 marca 2010 r.".

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 8.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.