Dyrektywa 94/8/WE zmieniająca dyrektywę 78/660/EWG w zakresie zmiany wysokości kwot wyrażonych w ecu

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1994.82.33

Akt jednorazowy
Wersja od: 25 marca 1994 r.

DYREKTYWA RADY 94/8/WE
z dnia 21 marca 1994 r.
zmieniająca dyrektywę 78/660/EWG w zakresie zmiany wysokości kwot wyrażonych w ecu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając czwartą dyrektywę Rady 78/660/EWG z dnia 25 lipca 1978 r. wydaną na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek(1), w szczególności jego art. 53 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

w art. 11 i 27 dyrektywy 78/660/EWG oraz, poprzez odniesienie, w art. 6 dyrektywy 83/349/EWG(2), a także w art. 20 i 21 dyrektywy 84/253/EWG(3) określono wyrażone w ecu kwotowe progi sumy bilansowej oraz obrotów netto, w ramach których Państwa Członkowskie mogą zezwolić na odstępstwa od przepisów tych dyrektyw;

zgodnie z art. 53 ust. 2 dyrektywy 78/660/EWG Rada, działając na wniosek Komisji, co pięć lat bada, a w razie konieczności zmienia kwoty wyrażone w ecu we wspomnianej dyrektywie w świetle tendencji gospodarczych i pieniężnych we Wspólnocie;

do chwili obecnej Rada, zgodnie z art. 53 ust. 2 dyrektywy 78/660/EWG, dokonała dwukrotnie zmiany wspomnianych kwot za pomocą dyrektyw 84/569/EWG(4) i 90/604/EWG(5);

trzeci okres pięcioletni dobiegł końca dnia 24 lipca 1993 r., co uzasadnia konieczność ponownej zmiany tych kwot;

w ciągu ostatnich pięciu lat ecu utraciło część swej wartości realnej; biorąc pod uwagę tendencje gospodarcze i pieniężne we Wspólnocie, konieczne jest podwyższenie kwot wyrażonych w ecu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł  1
1.
W art. 11 dyrektywy 78/660/EWG wprowadza się następujące zmiany:

– w tiret pierwszym wyrazy "suma bilansowa: 2.000.000 ECU" zastępuje się wyrazami "suma bilansowa: 2.500.000 ECU",

– w tiret drugim wyrazy "obrót netto: 4.000.000 ECU" zastępuje się wyrazami "obrót netto: 5.000.000 ECU".

2.
W art. 27 dyrektywy 78/660/EWG wprowadza się następujące zmiany:

– w tiret pierwszym wyrazy "suma bilansowa: 8.000.000 ECU" zastępuje się wyrazami "suma bilansowa: 10.000.000 ECU",

– w tiret drugim wyrazy "obrót netto: 16.000.000 ECU" zastępuje się wyrazami "obrót netto: 20.000.000 ECU".

3.
Zmiana powyższych kwot wyrażonych w ecu stanowi trzecią pięcioletnią zmianę określoną w art. 53 ust. 2 dyrektywy 78/660/EWG.
Artykuł  2

Równowartość ecu w walucie narodowej ustala się według kursu z dnia 21 marca 1994 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł  3
1.
Państwa Członkowskie, które zamierzają skorzystać z możliwości przewidzianej w art. 11 i 27 dyrektywy 78/660/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywą, wprowadzą w życie środki niezbędne do wdrożenia niniejszej dyrektywy w dowolnym czasie po jej opublikowaniu. Niezwłocznie powiadomią o tym Komisję.
2.
Wspomniane środki powinny zawierać odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie to powinno towarzyszyć ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie.
3.
Państwa Członkowskie przekażą Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą.
Artykuł  4

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie w dniu jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Artykuł  5

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 marca 1994 r.
W imieniu Rady
Y. PAPANTONIOU
Przewodniczący

______

(1) Dz.U. L 222 z 14.8.1978, str. 11. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 90/605/EWG (Dz.U. L 317 z 16.11.1990, str. 60).

(2) Dz.U. L 193 z 18.7.1983, str. 1.

(3) Dz.U. L 126 z 12.5.1984, str. 20.

(4) Dz.U. L 314 z 4.12.1984, str. 28.

(5) Dz.U. L 317 z 16.11.1990, str. 57.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.