Decyzja EBC/2022/37 (2022/2128) zmieniająca decyzję (UE) 2019/1311 w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2019/21)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2022.285.15

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 listopada 2022 r.

DECYZJA EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2022/2128
z dnia 27 października 2022 r.
zmieniająca decyzję (UE) 2019/1311 w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2019/21) (EBC/2022/37)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze,

uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności art. 3 ust. 1 tiret pierwsze, art. 12 ust. 1, art. 18 ust. 1 tiret drugie oraz art. 34 ust. 1 tiret drugie,

uwzględniając wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (Wytyczne w sprawie dokumentacji ogólnej) (EBC/2014/60) 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 1 ust. 4 wytycznych (UE) 2015/510 (EBC/2014/60) Rada Prezesów EBC może w dowolnym czasie zmieniać narzędzia, instrumenty, wymogi, kryteria i procedury realizacji operacji polityki pieniężnej Eurosystemu.

(2) W dniu 22 lipca 2019 r., zmierzając do realizacji celu w postaci utrzymania stabilności cen poprzez utrzymanie korzystnych warunków udzielania kredytów bankowych, a tym samym wsparcie akomodacyjnego nastawienia w polityce pieniężnej, Rada Prezesów przyjęła decyzję Europejskiego Banku Centralnego (UE) 2019/1311 (EBC/2019/21) 2 . Decyzja ta przewiduje przeprowadzenie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO-III) w okresie od września 2019 r. do marca 2021 r.

(3) Od czasu przyjęcia decyzji (UE) 2019/1311 (EBC/2019/21) parametry i warunki TLTRO-III zostały kilkakrotnie ponownie skalibrowane w sposób uznany za konieczny i właściwy w świetle istniejących wówczas zagrożeń dla stabilności cen, mechanizmu transmisji polityki pieniężnej oraz perspektyw gospodarczych w strefie euro. Korekty te miały miejsce w warunkach dezinflacyjnych, co wymagało wysoce akomodacyjnego nastawienia polityki pieniężnej w celu zapewnienia stabilności cen w średnim okresie. W szczególności, w dniu 12 września 2019 r. - aby utrzymać korzystne warunki udzielania kredytów bankowych, zapewnić sprawną transmisję polityki pieniężnej w państwach członkowskich, których walutą jest euro, oraz aby wesprzeć akomodacyjny nastawienie polityki pieniężnej - Rada Prezesów podjęła decyzję o zmianie niektórych parametrów TLTRO-III, w tym o wydłużeniu terminu zapadalności wszystkich operacji z dwóch do trzech lat oraz zapewnieniu obniżenia mających zastosowanie stóp procentowych. W dniu 12 marca 2020 r., w celu wsparcia kredytowania podmiotów najbardziej dotkniętych rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej koronawirusem (COVID-19), w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw, Rada Prezesów podjęła decyzję o zmianie niektórych parametrów TLTRO-III, w tym o zwiększeniu limitu zadłużenia. Ponadto w dniu 30 kwietnia 2020 r., w celu dalszego wspierania udzielania kredytów gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom w obliczu powszechnych zakłóceń gospodarczych i zwiększonej niepewności, Rada Prezesów podjęła decyzję o wprowadzeniu pod pewnymi warunkami dodatkowego tymczasowego obniżenia stóp procentowych stosowanego do wszystkich TLTRO-III 3 . 10 grudnia 2020 Rada Prezesów zdecydowała o ponownej rekali- bracji warunków TLTRO-III, zmierzającej do utrzymania korzystnych warunków finansowania w okresie pandemii i przez to wsparcia dopływu kredytów do wszystkich sektorów gospodarki w celu pobudzenia aktywności gospodarczej i ochrony średniookresowej stabilności cen. W szczególności Rada Prezesów podjęła decyzję o przedłużeniu okresu, w którym obowiązywać będą znacznie korzystniejsze warunki, do czerwca 2022 r., o przeprowadzeniu trzech dodatkowych operacji między czerwcem a grudniem 2021 r. oraz o zwiększeniu całkowitej kwoty, jaką kontrahenci Eurosystemu będą mogli pożyczyć w ramach TLTRO-III. W tamtym momencie Rada Prezesów wskazała, że jest nadal gotowa odpowiednio dostosowywać wszystkie swoje narzędzia, żeby sprawić - w zgodzie z zadeklarowanym dążeniem do symetrii - że inflacja będzie stabilnie zmierzać do docelowego poziomu 4 .

(4) Operacje TLTRO-III, skorygowane w uzasadnionych przypadkach, odegrały zatem kluczową rolę w utrzymywaniu stabilności cen, w szczególności w dotkliwej fazie pandemii, poprzez zachowanie korzystnych warunków finansowania w warunkach dezinflacyjnych i wspieranie akomodacyjnego kursu polityki pieniężnej niezbędnego do przeciwdziałania poważnym zagrożeniom dla gospodarki i stabilności cen. W tym okresie Europejski Bank Centralny (EBC) przyznał wyjątkowo korzystne warunki finansowania uczestniczącym instytucjom kredytowym za pośrednictwem TLTRO-III w celu utrzymania kredytowania gospodarki realnej w warunkach skrajnych.

(5) Szybki i nieoczekiwany wzrost inflacji do bezprecedensowego poziomu od czasu wprowadzenia euro, głównie z powodu niespodziewanie wysokich kosztów energii i braków w dostawach, a także znaczna korekta w górę perspektyw inflacji w średnim okresie od końca 2021 r., wymagają ponownego przeprowadzenia gruntownej oceny odpowiedniego kursu polityki pieniężnej. Ceny energii i surowców gwałtownie wzrosły po rosyjskiej inwazji na Ukrainę i wynikające z niej zakłócenia w handlu pogłębiły wąskie gardła w dostawach, zwiększyły niepewność i presję inflacyjną w różnych sektorach. Tak drastycznej zmiany okoliczności nie dało się przewidzieć ani w momencie ustanowienia TLTRO-III, ani w momencie rekalibracji ich warunków, ponieważ wynikała ona w znacznym stopniu ze wstrząsów zewnętrznych. Ta nieoczekiwana i bezprecedensowa zmiana okoliczności, zaostrzona przez skutki gospodarcze rosyjskiej inwazji na Ukrainę, wymaga dostosowania nastawienia polityki pieniężnej i przekalibrowania wszystkich instrumentów polityki pieniężnej, w tym TLTRO-III. W szczególności Rada Prezesów rozpoczęła przyspieszoną i intensywną na wstępie ścieżkę normalizacji polityki pieniężnej, aby zapewnić stabilizację inflacji na poziomie 2 % w średnim okresie, zgodnie z mandatem EBC w zakresie stabilności cen. Rada Prezesów podjęła decyzję o zaprzestaniu od grudnia 2021 r. zakupu aktywów netto w ramach programu zakupu aktywów i tymczasowego nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii, a następnie o podwyższeniu podstawowych stóp procentowych EBC do chwili obecnej o łącznie 200 punktów bazowych.

(6) Chociaż transmisja wzrostu kluczowych stóp procentowych na gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa w strefie euro przebiega jak dotąd bez zakłóceń, obecne okoliczności wymagają dalszego przyspieszenia transmisji polityki stóp procentowych na warunki finansowania w szerszym ujęciu. Aktualne zasady oprocentowania TLTRO-III oznaczają, że przed dwoma okresami specjalnej stopy procentowej od 24 czerwca 2020 r. do 23 czerwca 2022 r. i po tych okresach mająca zastosowanie stopa procentowa jest powiązana ze stopą depozytu w banku centralnym lub stopą podstawowych operacjach refinansujących przez cały okres trwania danej operacji. Spowalnia to normalizację warunków udzielania kredytów przez banki i ogranicza zdolność EBC do realizacji jego mandatu w zakresie stabilności cen. W rzeczywistości dostosowanie stopy TLTRO-III przebiega bardziej stopniowo niż wzrost stóp procentowych. Obecne warunki TLTRO-III oferują zatem bardzo niewiele zachęt dla uczestniczących instytucji kredytowych do wcześniejszej spłaty pozostających do spłaty kwot TLTRO-III. Obecne warunki TLTRO-III przyczyniają się również do utrzymania wyższej kwoty bilansu Eurosystemu, co z kolei stoi w sprzeczności z zamierzoną normalizacją polityki pieniężnej. Wynika to z faktu, że wielkość bilansu banku centralnego jest kluczowym sygnałem świadczącym o stopniu dostosowania polityki pieniężnej do gospodarki i bezpośrednio wpływa na koszty płynności na rynku. Dostosowanie warunków TLTRO-III, usuwające efekt odstraszający uczestników od przedterminowej spłaty pozostających do spłaty kwot TLTRO-III, sprzyjałoby zatem również zmniejszeniu bilansu Eurosystemu, dostosowując go w większym stopniu do obecnego kursu polityki pieniężnej. W związku z tym dostosowanie warunków TLTRO-III ma na celu utrzymanie stabilności cen poprzez przyspieszenie normalizacji warunków finansowania i zmniejszenie bilansu Eurosystemu.

(7) W dniu 27 października 2022 r. Rada Prezesów podjęła decyzję [o przyjęciu dodatkowych środków polityki pieniężnej mających na celu zapewnienie terminowego powrotu inflacji do średniookresowego celu EBC wynoszącego 2 %. Rada Prezesów uważa, że pełen zakres środków przyjętych 27 października 2022 r. jest konieczny i proporcjonalny do wdrożenia nastawienia polityki pieniężnej, które jest odpowiednie do przywrócenia stabilności cen w średnim okresie. W ramach tego pakietu Rada Prezesów podjęła decyzję, że stopę procentową, która ma być stosowana do każdej pozostającej do spłaty TLTRO-III, należy obliczyć w następujący sposób: począwszy od 23 listopada 2022 r. do terminu zapadalności lub terminu wcześniejszej spłaty każdej pozostającej do spłaty TLTRO-III stopa procentowa powinna być indeksowana do mających zastosowanie średnich podstawowych stóp procentowych EBC za ten okres (a nie za okres trwania danej TLTRO-III), tym samym przyczyniając się do ogólnej normalizacji polityki pieniężnej.

(8) Uważa się, że powiązanie stopy procentowej TLTRO-III ze średnią stopą depozytu w banku centralnym lub średnią stopą podstawowych operacji refinansujących dla pozostałego terminu zapadalności danej TLTRO-III jest odpowiednie, aby przyspieszyć normalizację warunków finansowania i zmniejszyć bilans Eurosystemu, tak aby osiągnąć cel, jakim jest utrzymanie stabilności cen. Oczekuje się, że środek ten zwiększy koszty finansowania ponoszone przez banki, przyczyniając się w ten sposób do szybkiego przywrócenia stabilności cen w obecnej sytuacji inflacyjnej. Ponadto oczekuje się, że wzrost kosztów finansowania banków wynikający z ponownej kalibracji warunków TLTRO-III będzie miał istotny wpływ na oprocentowanie kredytów. Oczekuje się, że wynikające ze zmian warunków TLTRO-III podwyższenie oprocentowania kredytów bankowych będzie miało znaczący wpływ na spadek inflacji w średnim okresie. Ponadto oczekuje się, że zmiany warunków TLTRO-III wyeliminują czynniki zniechęcające do wcześniejszej spłaty niespłaconych TLTRO-III przez uczestniczące instytucje kredytowe, zmniejszając tym samym bilans Eurosystemu i przyczyniając się do ogólnej normalizacji polityki pieniężnej.

(9) Powiązanie stopy procentowej TLTRO-III ze średnią stopą depozytu w banku centralnym lub średnią stopą podstawowych operacji refinansujących dla pozostałego terminu zapadalności danej TLTRO-III nie wykracza poza to, co jest konieczne. Nie istnieją mniej inwazyjne, a jednocześnie równie skuteczne środki polityki pieniężnej służące osiągnięciu celu, jakim jest zarówno normalizacja warunków finansowania, jak i zmniejszenie bilansu Eurosystemu. Ponadto pożądany postęp w kierunku zaostrzenia warunków monetarnych i finansowych, które może zostać osiągnięte dzięki korekcie oprocentowania TLTRO-III, nie mógłby zostać skuteczniej osiągnięty w drodze podwyżek stóp procentowych.

(10) Wszelkie potencjalne niekorzystne skutki, jakie proponowane zmiany mogą mieć dla uczestniczących instytucji kredytowych, są łagodzone poprzez utrzymanie obowiązującego obecnie korzystnego oprocentowania do dnia 22 listopada 2022 r., poprzez wprowadzenie dodatkowych terminów wcześniejszej spłaty, w których instytucje te mogą spłacić pozostające do spłaty kwoty TLTRO-III, poprzez zapewnienie instytucjom wystarczającego czasu na ponowne rozważenie swojego koszyka finansowania przed wejściem w życie proponowanych zmian, oraz poprzez dalsze oferowanie stopy procentowej dla TLTRO-III, która nawet po zmianie jest korzystna w porównaniu z rynkowymi wariantami finansowania. Należy zatem utrzymać istniejący sposób obliczania stóp procentowych przez okres od daty rozliczenia danej TLTRO-III do dnia 22 listopada 2022 r. Ponadto należy wprowadzić trzy dodatkowe terminy dobrowolnej przedterminowej spłaty, tak aby zapewnić uczestnikom TLTRO-III dodatkowe możliwości wypowiedzenia lub zmniejszenia kwoty odpowiedniej TLTRO-III przed terminem zapadalności.

(11) Biorąc pod uwagę znaczenie celu, jakim jest utrzymanie stabilności cen, zmiana oprocentowania TLTRO-III tak szybko, jak to możliwe, oraz bez środków przejściowych, ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia zamierzonych celów polegających na przyspieszeniu normalizacji warunków finansowania i zmniejszeniu bilansu Eurosystemu. Przyjęcie środków przejściowych sprawiłoby, że zmiany zmierzające do normalizacji warunków udzielania kredytów byłyby mniej skuteczne, utrzymałoby warunki zniechęcające do wcześniejszych dobrowolnych spłat oraz groziłoby rozmyciem przekazywanego sygnału co do kierunku prowadzonej polityki. Niniejsza decyzja powinna zatem wejść w życie w trybie pilnym.

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję (UE) 2019/1311 (EBC/2019/21),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zmiany

W decyzji (UE) 2019/1311 (EBC/2019/21) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 1 wprowadza się następujące zmiany:
a)
skreśla się pkt 23);
b)
dodaje się następujące punkty:

"29) »okres poprzedzający okres specjalnej stopy procentowej« - okres od dnia rozliczenia danej TLTRO-III do dnia 23 czerwca 2020 r., tj. okres stopy procentowej bezpośrednio poprzedzający okres specjalnej stopy procentowej;

30) »okres następujący po dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej« - okres od dnia 24 czerwca 2022 r. do wcześniejszej z następujących dat: 22 listopada 2022 r. lub, w stosownych przypadkach, terminu przedterminowej spłaty danej TLTRO-III, tj. okres stopy procentowej następujący bezpośrednio po dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej;

31) »podstawowy okres stopy procentowej« - okres od daty rozrachunku danej TLTRO-III do wcześniejszej z następujących dat: 22 listopada 2022 r. lub, w stosownych przypadkach, dnia wcześniejszej spłaty danej TLTRO-III, tj. okres obejmujący: okres poprzedzający okres specjalnej stopy procentowej, okres specjalnej stopy procentowej, dodatkowy okres specjalnej stopy procentowej oraz okres następujący po dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej;

32) »ostatni okres stopy procentowej« - okres od 23 listopada 2022 r. do wcześniejszej z następujących dat: terminu zapadalności danej TLTRO-III lub daty wcześniejszej spłaty danej TLTRO-III.";

2)
art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 5

Stopa procentowa

1. Stopę procentową mającą zastosowanie do kwot pożyczonych w ramach pierwszych siedmiu TLTRO-III przez uczestników, których kwota netto kwalifikowanych kredytów w czasie specjalnego okresu referencyjnego nie jest niższa niż ich referencyjna kwota kredytów netto oraz których kwota netto kwalifikowanych kredytów w czasie dodatkowego specjalnego okresu referencyjnego jest niższa niż ich referencyjna kwota kredytów netto, oblicza się - z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 6 ust. 3a - w następujący sposób:

a) w czasie okresu specjalnej stopy procentowej stopa procentowa jest równa średniej stopie depozytu w banku centralnym w czasie tego okresu minus 50 punktów bazowych. Tak otrzymana stopa procentowa nie może być wyższa niż minus 100 punktów bazowych;

b) w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej stopa procentowa jest niższą wartością spośród:

(i) średniej stopy procentowej podstawowych operacji refinansujących w tym okresie minus 50 punktów bazowych;

(ii) średniej stopy depozytu w banku centralnym w podstawowym okresie stopy procentowej danej TLTRO-III;

c) w czasie okresu poprzedzającego okres specjalnej stopy procentowej i okresu następującego po dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej danej operacji TLTRO-III stopa procentowa jest równa średniej stopie depozytu w banku centralnym w podstawowym okresie stopy procentowej danej TLTRO-III;

d) w ostatnim okresie stopy procentowej danej TLTRO-III stopa procentowa jest średnią stopą procentową depozytu w banku centralnym w tym okresie.

2. Stopę procentową mającą zastosowanie do kwot pożyczonych w ramach pierwszych siedmiu TLTRO-III przez uczestników, których kwota netto kwalifikowanych kredytów w czasie specjalnego okresu referencyjnego oraz dodatkowego specjalnego okresu referencyjnego jest niższa niż ich referencyjna kwota kredytów netto, ale których kwota netto kwalifikowanych kredytów w czasie drugiego okresu referencyjnego jest wyższa niż ich referencyjna kwota kredytów netto, oblicza się w następujący sposób:

a) w okresie specjalnej stopy procentowej stopa procentowa jest niższą wartością spośród:

(i) średniej stopy procentowej podstawowych operacji refinansujących w tym okresie minus 50 punktów bazowych;

(ii) stopy procentowej obliczonej w zależności od odchylenia od niespłaconej kwoty odniesienia, jak określono w lit. c);

b) w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej stopa procentowa jest niższą wartością spośród:

(i) średniej stopy procentowej podstawowych operacji refinansujących w tym okresie minus 50 punktów bazowych;

(ii) stopy procentowej obliczonej w zależności od odchylenia od niespłaconej kwoty odniesienia, jak określono w lit. c);

c) w czasie okresu poprzedzającego okres specjalnej stopy procentowej i okresu następującego po dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej danej operacji TLTRO-III stopa procentowa jest niższa od średniej stopy procentowej podstawowych operacji refinansujących w podstawowym okresie stopy procentowej danej TLTRO-III i może zejść do poziomu średniej stopy podstawowych operacji refinansujących w podstawowym okresie stopy procentowej danej TLTRO-III, w zależności od odchylenia od niespłaconej kwoty odniesienia;

d) w ostatnim okresie stopy procentowej danej TLTRO-III stopa procentowa jest niższa od średniej stopy procentowej podstawowych operacji refinansujących w tym okresie i może zejść do poziomu średniej stopy depozytu w banku centralnym w tym okresie, w zależności od odchylenia od niespłaconej kwoty odniesienia.

3. Stopę procentową mającą zastosowanie do kwot pożyczonych w ramach pierwszych siedmiu TLTRO-III przez uczestników, których kwota netto kwalifikowanych kredytów w czasie drugiego okresu referencyjnego, specjalnego okresu referencyjnego oraz dodatkowego specjalnego okresu referencyjnego jest niższa niż ich referencyjna kwota kredytów netto, oblicza się w następujący sposób:

a) w czasie okresu specjalnej stopy procentowej stopa procentowa jest równa średniej stopie podstawowych operacji refinansujących w czasie tego okresu minus 50 punktów bazowych;

b) w czasie dodatkowego okresu specjalnej stopy procentowej stopa procentowa jest równa średniej stopie podstawowych operacji refinansujących w czasie tego okresu minus 50 punktów bazowych;

c) w czasie okresu poprzedzającego okres specjalnej stopy procentowej i okresu następującego po dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej danej operacji TLTRO-III stopa procentowa jest równa średniej stopie podstawowych operacji refinansujących w podstawowym okresie stopy procentowej danej TLTRO-III;

d) w ostatnim okresie stopy procentowej danej TLTRO-III stopa procentowa jest średnią stopą procentową podstawowych operacji refinansujących w tym okresie.

3a. Stopę procentową mającą zastosowanie do kwot pożyczonych w ramach pierwszych siedmiu TLTRO-III przez uczestników, których kwota netto kwalifikowanych kredytów w czasie dodatkowego specjalnego okresu referencyjnego jest co najmniej równa ich referencyjnej kwocie kredytów netto, oblicza się w następujący sposób, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 6 ust. 3b:

a) w czasie okresu poprzedzającego okres specjalnej stopy procentowej danej TLTRO-III stopę procentową oblicza się zgodnie z ust. 1 lit. c), ust. 2 lit. c) lub ust. 3 lit. c), stosownie do okoliczności;

b) w okresie specjalnej stopy procentowej stopę procentową oblicza się zgodnie z ust. 1 lit. a), ust. 2 lit. a) lub ust. 3 lit. a), stosownie do okoliczności;

c) w czasie dodatkowego okresu specjalnej stopy procentowej stopa procentowa jest równa średniej stopie depozytu w banku centralnym w czasie tego okresu minus 50 punktów bazowych. Tak otrzymana stopa procentowa nie może być wyższa niż minus 100 punktów bazowych;

d) w czasie okresu następującego po dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej danej operacji TLTRO-III stopa procentowa jest równa średniej stopie depozytu w banku centralnym w podstawowym okresie stopy procentowej danej TLTRO-III;

e) w ostatnim okresie stopy procentowej danej TLTRO-III stopa procentowa jest średnią stopą procentową depozytu w banku centralnym w tym okresie.

3b. Stopę procentową mającą zastosowanie do kwot pożyczonych w ramach ósmej lub kolejnych TLTRO-III przez uczestników, których kwota netto kwalifikowanych kredytów w czasie dodatkowego specjalnego okresu referencyjnego jest co najmniej równa ich referencyjnej kwocie kredytów netto, oblicza się w następujący sposób, z zastrzeżeniem warunków określonych w art. 6 ust. 3b:

a) w czasie dodatkowego okresu specjalnej stopy procentowej stopa procentowa jest równa średniej stopie depozytu w banku centralnym w czasie tego okresu minus 50 punktów bazowych. Tak otrzymana stopa procentowa nie może być wyższa niż minus 100 punktów bazowych;

b) w czasie okresu następującego po dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej danej operacji TLTRO-III stopa procentowa jest równa średniej stopie depozytu w banku centralnym w podstawowym okresie stopy procentowej danej TLTRO-III;

c) w ostatnim okresie stopy procentowej danej TLTRO-III stopa procentowa jest średnią stopą procentową depozytu w banku centralnym w tym okresie.

3c. Stopę procentową mającą zastosowanie do kwot pożyczonych w ramach ósmej lub kolejnych TLTRO-III przez uczestników, których kwota netto kwalifikowanych kredytów w czasie dodatkowego specjalnego okresu referencyjnego jest niższa niż ich referencyjnej kwocie kredytów netto, oblicza się w następujący sposób:

a) w czasie dodatkowego okresu specjalnej stopy procentowej stopa procentowa jest równa średniej stopie podstawowych operacji refinansujących w czasie tego okresu minus 50 punktów bazowych;

b) w czasie okresu następującego po dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej danej operacji TLTRO-III stopa procentowa jest równa średniej stopie podstawowych operacji refinansujących w podstawowym okresie stopy procentowej danej TLTRO-III;

c) w ostatnim okresie stopy procentowej danej TLTRO-III stopa procentowa jest średnią stopą procentową podstawowych operacji refinansujących w tym okresie.

4. Szczegółowe informacje dotyczące obliczania stopy procentowej zawarte są w załączniku I. Ostateczne stopy procentowe oraz dane dotyczące ich obliczenia podlegają przekazaniu uczestnikom zgodnie z orientacyjnym kalendarzem TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC.

5. Odsetki są regulowane z dołu, odpowiednio, w momencie wymagalności danej operacji TLTRO-III lub w momencie wcześniejszej spłaty przewidzianej w art. 5a.

6. Jeżeli w związku z zastosowaniem środków, którymi dysponuje KBC na podstawie postanowień umownych lub normatywnych, uczestnik jest zobowiązany do spłaty niespłaconych kwot wynikających z jednej z pierwszych siedmiu TLTRO-III przed przekazaniem temu uczestnikowi danych o odsetkach odnoszących się do drugiego i specjalnego okresu referencyjnego, stopa procentowa mająca zastosowanie do kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach każdej z pierwszych siedmiu TLTRO-III i podlegających obowiązkowym spłatom, jest równa:

a) w okresie specjalnej stopy procentowej - średniej stopie podstawowych operacji refinansujących w czasie tego okresu minus 50 punktów bazowych;

b) w okresie specjalnej stopy procentowej - średniej stopie podstawowych operacji refinansujących w czasie tego okresu minus 50 punktów bazowych; oraz

c) w czasie okresu poprzedzającego okres specjalnej stopy procentowej - średniej stopie podstawowych operacji refinansujących w podstawowym okresie stopy procentowej danej TLTRO-III do daty, w której KBC zażądał spłaty. Jeżeli taka spłata jest wymagana po przekazaniu uczestnikowi danych dotyczących odsetek za drugi i specjalny okres referencyjny, ale przed przekazaniem uczestnikowi danych dotyczących odsetek za dodatkowy specjalny okres referencyjny, stopę procentową mającą zastosowanie do kwot pożyczonych przez uczestnika w ramach każdej z pierwszych siedmiu TLTRO-III i które podlegają obowiązkowej spłacie, ustala się zgodnie z ust. 1-3. Jeżeli taka spłata jest wymagana po przekazaniu uczestnikowi danych dotyczących odsetek za dodatkowy specjalny okres referencyjny, stopę procentową mającą zastosowanie do wymaganych kwot spłaty pożyczonych przez tego uczestnika w ramach każdej z pierwszych siedmiu TLTRO-III ustala się zgodnie z ust. 1-3a.

Jeżeli w związku z zastosowaniem środków, którymi dysponuje KBC na podstawie postanowień umownych lub normatywnych, uczestnik jest zobowiązany do spłaty niespłaconych kwot wynikających z ósmej lub kolejnych TLTRO-III przed przekazaniem temu uczestnikowi danych dotyczących odsetek za dodatkowy specjalny okres odniesienia, stopę procentową mającą zastosowanie do kwot pożyczonych przez tego uczestnika na podstawie ósmej lub kolejnych TLTRO-III, które podlegają obowiązkowym spłatom, ustala się zgodnie z ust. 3c. Jeżeli taka spłata jest wymagana po przekazaniu uczestnikowi danych dotyczących odsetek za dodatkowy specjalny okres referencyjny, stopę procentową mającą zastosowanie do wymaganych spłat kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach ósmej lub kolejnych TLTRO-III, które podlegają obowiązkowym spłatom, ustala się zgodnie z ust. 3b i 3c.

7. Jeżeli kontrahenci dobrowolnie spłacą wcześniejsze kwoty pożyczone w jednej z pierwszych siedmiu TLTRO-III zgodnie z art. 5a przed przekazaniem im danych dotyczących odsetek za dodatkowy specjalny okres referencyjny, stopę procentową dla dodatkowego okresu specjalnej stopy procentowej oblicza się zgodnie z ust. 1 lit. b), ust. 2 lit. b) i ust. 3 lit. b).";

3)
w artykule 5a dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Oprócz opcji przedterminowej spłaty, o których mowa w ust. 1, uczestnicy mają również możliwość wypowiedzenia lub zmniejszenia kwoty danej TLTRO-III przed terminem zapadalności w dowolnym z następujących dodatkowych terminów wcześniejszej spłaty:

a) 23 listopada 2022 r.;

b) 25 stycznia 2023 r.;

c) 22 lutego 2023 r.

Do celów akapitu pierwszego lit. a) oraz w drodze odstępstwa od ust. 3 i 4 w odniesieniu do terminów powiadamiania o planowanej przedterminowej spłacie i jej mocy wiążącej, w przypadku gdy uczestnik wypowiada lub zmniejsza kwotę TLTRO-III w dniu 23 listopada 2022 r., powiadamia właściwy KBC na co najmniej tydzień przed dodatkowym terminem wcześniejszej spłaty o swoim zamiarze dokonania wcześniejszej spłaty w tym terminie w ramach procedury wcześniejszej spłaty. Powiadomienie takie staje się wiążące dla uczestnika na tydzień przed tą datą wcześniejszej spłaty.";

4)
w art. 7 w ust. 1 pkt f) oraz g) otrzymują brzmienie:

"f) w przypadku nieprzekazania przez uczestnika właściwemu KBC danych dotyczących trzeciego sprawozdania lub oceny biegłego rewidenta dotyczącej tych danych w odpowiednim terminie określonym w orientacyjnym kalendarzu TLTRO-III opublikowanym na stronie internetowej EBC, stosuje się następujące zasady:

(i) jeżeli właściwy KBC otrzyma dane dotyczące trzeciego okresu referencyjnego lub wyniki oceny tych danych dokonanej przez biegłego rewidenta w terminie 14 dni kalendarzowych rozpoczynającym się w dniu następującym po upływie odpowiedniego terminu, za każdy dzień aż do dnia otrzymania uczestnik ponosi karę w wysokości łącznej pozostającej do spłaty kwoty pożyczonej przez uczestnika w ramach TLTRO-III, podzielonej przez 1 000 000 (jeżeli kwota ta jest niższa niż 1 000 EUR, kara wynosi 1 000 EUR za każdy dzień aż do dnia otrzymania). Kary nakładane w ujęciu dziennym są sumowane i nakładane na uczestnika przez właściwy KBC po otrzymaniu wszystkich danych dotyczących trzeciego sprawozdania lub wyników oceny tych danych dokonanej przez biegłego rewidenta. Właściwy KBC przekazuje uczestnikowi dane dotyczące stóp procentowych odnoszące się do drugiego okresu referencyjnego w dniu piątek, 1 lipca 2022 r.;

(ii) jeżeli właściwy KBC nie otrzyma danych dotyczących trzeciego sprawozdania lub wyników oceny tych danych dokonanej przez biegłego rewidenta w terminie 14 dni kalendarzowych, o którym mowa w ppkt (i), w czasie dodatkowego okresu specjalnej stopy procentowej do kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach tych operacji TLTRO-III zastosowanie ma stopa procentowa obliczona zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. b), art. 5 ust. 2 lit. b) lub art. 5 ust. 3 lit. b) (jeżeli uczestnik uczestniczył już w jednej z pierwszych siedmiu TLTRO-III) lub zgodnie z art. 5 ust. 3c lit. a) (jeżeli uczestnik uczestniczy w ósmej lub kolejnych TLTRO-III). W czasie okresu następującego po dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej stopę procentową oblicza się zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. c) lub art. 5 ust. 2 lit. c), art. 5 ust. 3 lit. c) lub art. 5 ust. 3c lit. b), stosownie do przypadku. W czasie ostatniego okresu stopy procentowej danej TLTRO-III stopę procentową oblicza się zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. d) lub art. 5 ust. 2 lit. d) lub art. 5 ust. 3 lit. d) lub art. 5 ust. 3c lit. c), stosownie do przypadku. Jeżeli właściwy KBC nie otrzymał danych dotyczących trzeciego sprawozdania w terminie 14 dni kalendarzowych, o którym mowa w ppkt (i), uczestnik ponosi również karę w wysokości 5 000 EUR, którą właściwy KBC obciąża uczestnika po otrzymaniu wszystkich danych dotyczących trzeciego sprawozdania;

g) w przypadku niezastosowania się przez uczestnika do innych wymogów przewidzianych w art. 6 ust. 6, art. 6 ust. 7 lub art. 6 ust. 8a, zastosowanie do kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach TLTRO-III ma oprocentowanie na poziomie średniej stopy podstawowych operacji refinansujących w podstawowym okresie stopy procentowej danej TLTRO-III, za wyjątkiem okresu specjalnej stopy procentowej oraz dodatkowego okresu specjalnej stopy procentowej, kiedy to zastosowanie ma średnia stopa podstawowych operacji refinansujących w każdym z tych okresów minus 50 punktów bazowych, oraz za wyjątkiem ostatniego okresu stopy procentowej danej TLTRO-III, kiedy to zastosowanie ma średnia stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących w ostatnim okresie stopy procentowej danej TLTRO-III;";

5)
załącznik II podlega zmianie zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.
Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2022 r.

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem dnia 27 października 2022 r.

ZAŁĄCZNIK

W załączniku I do decyzji (UE) 2019/1311 (EBC/2019/21) wprowadza się następujące zmiany:

Sekcja 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Obliczanie stopy procentowej

A. Przyjmijmy, że NLSpecialokreśla kwotę netto kwalifikowanych kredytów w specjalnym okresie referencyjnym od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2021 r.

NLSpecial= NLMar 2020 + ... + NLMar 2021

B. Przyjmijmy, że NLADSpecialokreśla kwotę netto kwalifikowanych kredytów w specjalnym okresie referencyjnym od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

NLADSpecial= NLOct 2020 + ... + NLDec 2021

C. Przyjmijmy, że NSMar 2021 określa kwotę uzyskaną przez zsumowanie kwoty netto kwalifikowanych kredytów z okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2021 r. oraz kwoty kwalifikowanych kredytów niespłaconych na dzień 31 marca 2019 r; oblicza się to jako:

NSMar 2021 = OLMar 2019 + NLApr 2019 + ... + NLMar 2021

Przyjmijmy następnie, że EX oznacza odchylenie procentowe NSMar 2021 od niespłaconej kwoty odniesienia w okresie od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2021 r., to jest,

EX zaokrągla się do 15 miejsc po przecinku. W przypadku gdy OAB równa się zero, EX uznaje się za równe 1,15.

E. Przyjmijmy, że kpreokreśla okres poprzedzający okres specjalnej stopy procentowej od dnia rozliczenia danej TLTRO-III do dnia 23 czerwca 2020 r., kspecialokreśla okres specjalnej stopy procentowej od 24 czerwca 2020 r. do 23 czerwca 2021 r., kadspecialokreśla dodatkowy okres specjalnej stopy procentowej od 24 czerwca 2021 r. do 23 czerwca 2022 r., kpostokreśla okres następujący po dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej od 24 czerwca 2022 r. do wcześniejszej z następujących dat: 22 listopada 2022 r. lub daty wcześniejszej spłaty danej TLTRO-III, kmainokreśla podstawowy okres stopy procentowej od daty rozliczenia danej TLTRO-III do wcześniejszej z następujących dat: 22 listopada 2022 r. lub daty wcześniejszej spłaty danej TLTRO-III, a klastokreśla okres stopy procentowej od 23 listopada 2022 r. do wcześniejszej z następujących dat: terminu zapadalności danej TLTRO-III lub daty wcześniejszej spłaty danej TLTRO-III.

Przyjmijmy, że jest średnią stopy podstawowej operacji refinansującej mającą zastosowanie w okresie specjalnej stopy procentowej od 24 czerwca 2020 r. do 23 czerwca 2021 r. operacji TLTRO-III k, wyrażoną jako roczna stopa oprocentowania, oraz przyjmijmy, że jest średnią stopy depozytu w banku centralnym mającą zastosowanie w okresie specjalnej stopy procentowej od 24 czerwca 2020 r. do 23 czerwca 2021 r. operacji TLTRO-III k, wyrażoną jako roczna stopa oprocentowania, to jest:

W powyższych równaniach nkspecial określa liczbę dni okresu kspecialoperacji TLTRO-III k oraz, jeżeli podstawowa operacja refinansująca jest przeprowadzana z pełnym przydziałem w trybie przetargu kwotowego (po stałej stopie), MROk,t określa stopę mającą zastosowanie do podstawowej operacji refinansującej w dniu t okresu kspecialoperacji TLTRO-III k, lub, jeżeli podstawowa operacja refinansująca jest przeprowadzana w trybie przetargu procentowego, MROkspecial,t określa minimalną oferowaną stopę procentową mającą zastosowanie do podstawowej operacji refinansującej w t-tym dniu okresu kspecial operacji TLTRO-III k, każdorazowo wyrażoną jako roczna stopa oprocentowania. W powyższych równaniach DFkspecial,t wyraża stopę mającą zastosowanie do depozytu w banku centralnym w t-tym dniu okresu kspecialoperacji TLTRO-III k, wyrażoną jako roczna stopa oprocentowania.

Przyjmijmy, że jest średnią stopy podstawowej operacji refinansującej mającą zastosowanie w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej od 24 czerwca 2021 r. do 23 czerwca 2022 r. operacji TLTRO-III k, wyrażoną jako roczna stopa oprocentowania, oraz przyjmijmy, że jest średnią stopy depozytu w banku centralnym mającą zastosowanie w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej od 24 czerwca 2021 r. do 23 czerwca 2022 r. operacji TLTRO-III k, wyrażoną jako roczna stopa oprocentowania, to jest:

W powyższych równaniach, nkadspecial określa liczbę dni okresu kadspecialoperacji TLTRO-III k oraz, jeżeli podstawowa operacja refinansująca jest przeprowadzana z pełnym przydziałem w trybie przetargu kwotowego (po stałej stopie), określa stopę mającą zastosowanie do podstawowej operacji refinansującej w dniu t okresu kadspecaoperacji TLTRO-III k, lub, jeżeli podstawowa operacja refinansująca jest przeprowadzana w trybie przetargu procentowego, określa minimalną oferowaną stopę procentową mającą zastosowanie do podstawowej operacji refinansującej w t-tym dniu okresu kadspecial operacji TLTRO-III k, każdorazowo wyrażoną jako roczna stopa oprocentowania. W powyższych równaniach wyraża stopę mającą zastosowanie do depozytu w banku centralnym w t-tym dniu okresu kadspecialoperacji TLTRO-III k, wyrażoną jako roczna stopa oprocentowania.

Przyjmijmy, że stanowi średnią stopy podstawowych operacji refinansujących mającą zasatosowanie od dnia rozliczenia TLTRO-III k do wcześniejszej z następujących dat: 22 listopada 2022 r. lub daty wcześniejszej spłaty TLTRO-III k, wyrażoną jako roczna stopa oprocentowania, oraz przyjmijmy, że , stanowi średnią stopy depozytu w banku centralnym mającej zastosowanie od daty rozliczenia TLTRO-III k do wcześniejszej z następujących dat: 22 listopada 2022 r. lub daty wcześniejszej spłaty TLTRO-III k, wyrażoną jako roczna stopa oprocentowania, to jest:

W powyższych równaniach, nkmai, określa liczbę dni okresu kmai, operacji TLTRO-III k oraz, jeżeli podstawowa operacja refinansująca jest przeprowadzana z pełnym przydziałem w trybie przetargu kwotowego (po stałej stopie), , określa stopę mającą zastosowanie do podstawowej operacji refinansującej w dniu t okresu kmai, operacji TLTRO-III k, lub, jeżeli podstawowa operacja refinansująca jest przeprowadzana w trybie przetargu procentowego, określa minimalną oferowaną stopę procentową mającą zastosowanie do podstawowej operacji refinansującej w t-tym dniu okresu kmai, operacji TLTRO-III k, każdorazowo wyrażoną jako roczna stopa oprocentowania. W powyższych równaniach , wyraża stopę mającą zastosowanie do depozytu w banku centralnym w t-tym dniu okresu kmai, operacji TLTRO-III k, wyrażoną jako roczna stopa oprocentowania.

Przyjmijmy, że MROklast stanowi średnią stopy podstawowych operacji refinansujących mającą zastosowanie od 23 listopada 2022 r. do wcześniejszej z następujących dat: terminu zapadalności TLTRO-III k lub daty wcześniejszej spłaty TLTRO-III k, wyrażoną jako roczna stopa oprocentowania, oraz przyjmijmy, że DFklast stanowi średnią stopy depozytu w banku centralnym mającą zastosowanie od 23 listopada 2022 r. do wsześniejszej z następujących dat: terminu zapadalności TLTRO-III k lub daty wcześniejszej spłaty TLTRO-III k, wyrażoną jako roczna stopa oprocentowania, to jest:

W powyższych równaniach nklast określa liczbę dni okresu klast operacji TLTRO-III k oraz, jeżeli podstawowa operacja refinansująca jest przeprowadzana z pełnym przydziałem w trybie przetargu kwotowego (po stałej stopie), określa stopę mającą zastosowanie do podstawowej operacji refinansującej w dniu t okresu klast operacji TLTRO-III k, lub, jeżeli podstawowa operacja refinansująca jest przeprowadzana w trybie przetargu procentowego, określa minimalną oferowaną stopę procentową mającą zastosowanie do podstawowej operacji refinansującej w t-tym dniu okresu klast operacji TLTRO-III k, każdorazowo wyrażoną jako roczna stopa oprocentowania. W powyższych równaniach wyraża stopę mającą zastosowanie do depozytu w banku centralnym w t-tym dniu okresu klast operacji TLTRO-III k, wyrażoną jako roczna stopa oprocentowania.

F. Przyjmijmy że - w odpowiednich przypadkach - korzystne dostosowanie stopy procentowej oznacza się iri i mierzy się jako ułamek średniego korytarza pomiędzy:

i) w czasie podstawowego okresu stopy procentowej danej TLTRO-III; lub

ii) w czasie ostatniego okresu stopy procentowej danej TLTRO-III.

G. Przyjmijmy, że stopę procentową mającą zastosowanie w czasie trwania TLTRO-III k (ostateczna stopa procentowa), wyrażoną jako roczna stopa oprocentowania, oznacza się jako rk. Przyjmijmy, że stopa procentowa mająca zastosowanie w okresie kj, with j = pre, special, adspecial, post lub last, w odniesieniu do TLTRO-III k, wyrażona jako roczna stopa oprocentowania, jest oznaczona jako rkj.

H. Stopa procentowa rk jest definiowana jako:

W powyższym równaniu nkpre oznacza liczbę dni okresu kpre danej TLTRO-III k a nkpost oznacza liczbę dni okresu kpostdanej TLTRO-III k.

Stopę procentową mającą zastosowanie do każdej TLTRO-III k oblicza się w następujący sposób:

1) Dla kwot pożyczonych w ramach pierwszych siedmiu operacji, to znaczy jeżeli k = 1,...,7:

(a) Jeżeli uczestnik osiąga lub przekracza swoją referencyjną kwotę kredytów netto w specjalnym okresie referencyjnym oraz w dodatkowym specjalnym okresie referencyjnym, stopa procentowa stosowana do kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach TLTRO-III:

(i) w okresie specjalnej stopy procentowej - jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w tym okresie minus 50 punktów bazowych, ale nie może przekraczać minus 100 punktów bazowych, to jest:

(ii) w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej - jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w tym okresie minus 50 punktów bazowych, ale nie może przekraczać minus 100 punktów bazowych, to jest:

(iii) w czasie okresu poprzedzającego okres specjalnej stopy procentowej i okresu następującego po dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej danej operacji TLTRO-III - jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w podstawowym okresie stopy procentowej danej TLTRO-III, to jest:

(iv) w czasie ostatniego okresu stopy procentowej danej TLTRO-I - jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w czasie ostatniego okresu stopy procentowej danej TLTRO-III, to jest:

(b) Jeżeli uczestnik osiąga lub przekracza swoją referencyjną kwotę kredytów netto w okresie specjalnej stopy procentowej, ale nie osiąga ani nie przekracza swojej referencyjnej kwoty kredytów netto w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej, stopa procentowa stosowana do kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach TLTRO-III:

(i) w okresie specjalnej stopy procentowej - jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w tym okresie minus 50 punktów bazowych, ale nie może przekraczać minus 100 punktów bazowych, to jest:

jeżeli NLSpecial ≥ NLB,

wówczas

(ii) w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej - jest niższą wartością spośród: średniej stopy podstawowych operacji refinansujących w tym okresie minus 50 punktów bazowych oraz średniej stopy depozytu w banku centralnym w podstawowym okresie stopy procentowej danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli NLSpecjal ≥ NLB oraz NLADSpecjal < NLB,

wówczas

(iii) w czasie okresu poprzedzającego okres specjalnej stopy procentowej i okresu następującego po dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej danej operacji TLTRO-III - jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w podstawowym okresie stopy procentowej danej TLTRO-III, to jest:

(iv) w czasie ostatniego okresu stopy procentowej danej TLTRO-I - jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w czasie ostatniego okresu stopy procentowej danej TLTRO-III, to jest:

(c) Jeżeli uczestnik nie osiąga lub nie przekracza swojej referencyjnej kwoty kredytów netto w okresie specjalnej stopy procentowej, ale osiąga lub przekracza swoją referencyjną kwotę kredytów netto w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej oraz przekracza swoją niespłaconą kwotę odniesienia kwalifikowanych kredytów w drugim okresie referencyjnym o co najmniej 1,15 %, stopa procentowa stosowana do kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach TLTRO-III:

(i) w okresie specjalnej stopy procentowej - jest niższą wartością spośród: średniej stopy podstawowych operacji refinansujących w tym okresie minus 50 punktów bazowych oraz średniej stopy depozytu w banku centralnym w podstawowym okresie stopy procentowej danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli NLSpecjal < NLB oraz EX ≥ 1,15,

wówczas

(ii) w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej - jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w tym okresie minus 50 punktów bazowych, ale nie może przekraczać minus 100 punktów bazowych, to jest:

jeżeli NLADSpecjal ≥ NLB, NLSpecjal < NLB oraz EX ≥ 1,15,

wówczas

(iii) w czasie okresu poprzedzającego okres specjalnej stopy procentowej i okresu następującego po dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej danej operacji TLTRO-III - jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w podstawowym okresie stopy procentowej danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli NLSpecjal < NLB, NLADSpecjal ≥ NLB oraz EX ≥ 1,15,

wówczas

(iv) w czasie ostatniego okresu stopy procentowej danej TLTRO-I - jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w czasie ostatniego okresu stopy procentowej danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli

(d) Jeżeli uczestnik nie osiąga lub nie przekracza swojej referencyjnej kwoty kredytów netto w okresie specjalnej stopy procentowej, nie osiąga i nie przekracza swojej referencyjnej kwoty kredytów netto w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej, ale przekracza swoją niespłaconą kwotę odniesienia kwalifikowanych kredytów w drugim okresie referencyjnym o co najmniej 1,15 %, stopa procentowa stosowana do kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach TLTRO-III:

(i) w okresie specjalnej stopy procentowej - jest niższą wartością spośród: średniej stopy podstawowych operacji refinansujących w tym okresie minus 50 punktów bazowych oraz średniej stopy depozytu w banku centralnym w podstawowym okresie stopy procentowej danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli NLSpecial < NLB oraz EX ≥ 1,15,

wówczas

(ii) w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej - jest niższą wartością spośród: średniej stopy podstawowych operacji refinansujących w tym okresie minus 50 punktów bazowych oraz średniej stopy depozytu w banku centralnym w podstawowym okresie stopy procentowej danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli NLADSpecial < NLB, NLSpecial < NLB oraz EX ≥ 1,15,

wówczas

(iii) w czasie okresu poprzedzającego okres specjalnej stopy procentowej i okresu następującego po dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej danej operacji TLTRO-III - jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w podstawowym okresie stopy procentowej danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB oraz EX ≥ 1,15,

wówczas

(iv) w czasie ostatniego okresu stopy procentowej danej TLTRO-I - jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w czasie ostatniego okresu stopy procentowej danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB oraz EX ≥ 1,15,

wówczas

(e) Jeżeli uczestnik nie osiąga lub nie przekracza swojej referencyjnej kwoty kredytów netto w okresie specjalnej stopy procentowej, ale osiąga lub przekracza swoją referencyjną kwotę kredytów netto w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej oraz przekracza swoją niespłaconą kwotę odniesienia kwalifikowanych kredytów w drugim okresie referencyjnym o mniej niż 1,15 %, stopa procentowa stosowana do kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach TLTRO-III:

(i) w czasie okresu poprzedzającego okres specjalnej stopy procentowej danej TLTRO-III - jest stopą procentową, która podlega liniowej gradacji, w zależności od odsetka, o jaki dany uczestnik przekracza swoje niespłacone kwoty odniesienia, to jest

jeżeli NLSpecial < NLB oraz 0 < EX < 1,15,

wówczas

(ii) w okresie specjalnej stopy procentowej - jest niższą wartością spośród: średniej stopy podstawowych operacji refinansujących w tym okresie minus 50 punktów bazowych oraz stopy procentowej obliczonej zgodnie z pkt (i), to jest:

jeżeli NLSpecial < NLB oraz 0 < EX < 1,15,

wówczas

(iii) w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej - jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w tym okresie minus 50 punktów bazowych, ale nie może przekraczać minus 100 punktów bazowych, to jest:

jeżeli wówczas

(iv) w czasie okresu następującego po dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej danej TLTRO-I - jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w czasie podstawowego okresu stopy procentowej danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB oraz 0 < EX < 1,15,

wówczas

(v) w czasie ostatniego okresu stopy procentowej danej TLTRO-I - jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w czasie ostatniego okresu stopy procentowej danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli NLSpecial < NLB, NLADSpecial ≥ NLB oraz 0 < EX < 1,15,

wówczas

(f) Jeżeli uczestnik nie osiąga lub nie przekracza swojej referencyjnej kwoty kredytów netto w okresie specjalnej stopy procentowej, nie osiąga i nie przekracza swojej referencyjnej kwoty kredytów netto w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej, ale przekracza swoją niespłaconą kwotę odniesienia kwalifikowanych kredytów w drugim okresie referencyjnym o mniej niż 1,15 %, stopa procentowa stosowana do kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach TLTRO-III:

(i) w okresie specjalnej stopy procentowej - jest niższą wartością spośród: średniej stopy podstawowych operacji refinansujących w tym okresie minus 50 punktów bazowych oraz stopy procentowej obliczonej zgodnie z pkt (iii), to jest:

jeżeli NLSpecial < NLB oraz 0 < EX < 1,15,

wówczas

(ii) w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej - jest niższą wartością spośród: średniej stopy podstawowych operacji refinansujących w tym okresie minus 50 punktów bazowych oraz stopy procentowej obliczonej zgodnie z pkt (iii), to jest:

jeżeli NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB oraz 0 <EX < 1,15,

wówczas

(iii) w czasie okresu poprzedzającego okres specjalnej stopy procentowej i okresu następującego po dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej danej TLTRO-III - jest stopą procentową, która podlega liniowej gradacji, w zależności od odsetka, o jaki dany uczestnik przekracza swoje niespłacone kwoty odniesienia, to jest

jeżeli NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB oraz 0 <EX < 1,15,

wówczas

(iv) w czasie ostatniego okresu stopy procentowej danej TLTRO-III - jest stopą procentową, która podlega liniowej gradacji, w zależności od odsetka, o jaki dany uczestnik przekracza swoje niespłacone kwoty odniesienia, to jest

jeżeli NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB oraz 0 <EX < 1,15,

wówczas

(g) Jeżeli uczestnik nie osiąga lub nie przekracza swojej referencyjnej kwoty kredytów netto w okresie specjalnej stopy procentowej, nie przekracza swojej niespłaconej kwoty odniesienia w drugim okresie referencyjnym, ale osiąga lub przekracza swoją referencyjną kwotę kredytów netto w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej, stopa procentowa stosowana do kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach TLTRO-III:

(i) w czasie okresu poprzedzającego okres specjalnej stopy procentowej danej TLTRO-I - jest średnią stopy podstawowych operacji refinansujących w czasie podstawowego okresu stopy procentowej danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli

(ii) w czasie okresu specjalnej stopy procentowej - jest równa średniej stopie podstawowych operacji refinansujących w czasie tego okresu minus 50 punktów bazowych, to jest:

jeżeli

(iii) w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej - jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w tym okresie minus 50 punktów bazowych, ale nie może przekraczać minus 100 punktów bazowych, to jest:

jeżeli NLADSpecial ≥ NLB, NLSpecial < NLB oraz EX ≤ 0

wówczas

(iv) w czasie okresu następującego po dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej danej TLTRO-I - jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w czasie podstawowego okresu stopy procentowej danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli

(v) w czasie ostatniego okresu stopy procentowej danej TLTRO-I - jest średnią stopy depozytu w banku centralnym w czasie ostatniego okresu stopy procentowej danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli

(h) Jeżeli uczestnik nie osiąga lub nie przekracza swojej referencyjnej kwoty kredytów netto w okresie specjalnej stopy procentowej, nie osiąga lub nie przekracza swojej referencyjnej kwoty kredytów netto w dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej oraz nie przekracza swojej niespłaconej kwoty odniesienia w drugim okresie referencyjnym, stopa procentowa stosowana do kwot pożyczonych przez tego uczestnika w ramach TLTRO-III:

(i) w czasie okresu specjalnej stopy procentowej - jest równa średniej stopie podstawowych operacji refinansujących w czasie tego okresu minus 50 punktów bazowych, to jest:

jeżeli

(ii) w czasie dodatkowego okresu specjalnej stopy procentowej - jest równa średniej stopie podstawowych operacji refinansujących w czasie tego okresu minus 50 punktów bazowych, to jest:

jeżeli NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB oraz EX ≤ 0,

wówczas

(iii) w czasie okresu poprzedzającego okres specjalnej stopy procentowej i okresu następującego po dodatkowym okresie specjalnej stopy procentowej danej operacji TLTRO-III - jest średnią stopy podstawowych operacji refinansujących w podstawowym okresie stopy procentowej danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB oraz EX ≤ 0,

wówczas

(iv) w czasie ostatniego okresu stopy procentowej danej TLTRO-I - jest średnią stopy podstawowych operacji refinansujących w czasie ostatniego okresu stopy procentowej danej TLTRO-III, to jest:

jeżeli NLSpecial < NLB, NLADSpecial < NLB oraz EX ≤ 0,

wówczas