Decyzja 2006/59 zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2006.245.5

Akt jednorazowy
Wersja od: 3 czerwca 2006 r.

DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 59/2006
z dnia 2 czerwca 2006 r.
zmieniająca załącznik IX (Usługi finansowe) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, dalej zwane "porozumieniem", w szczególności jego art. 98,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik IX do porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 33/2006 z dnia 10 marca 2006 r(1).

(2) W porozumieniu należy uwzględnić dyrektywę 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniającą dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a także dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE(2),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł  1

W załączniku IX do porozumienia wprowadza się następujące zmiany:

1.
Po pkt 7a (dyrektywa Rady 92/49/EWG) dodaje się punkt w brzmieniu:

"7b. 32005 L 0068: dyrektywa 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie reasekuracji oraz zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 92/49/EWG, a także dyrektywy 98/78/WE i 2002/83/WE (Dz.U. L 323 z 9.12.2005, str. 1).

Do celów porozumienia przepisy tej dyrektywy odczytuje się z następującymi dostosowaniami:

W załączniku I dodaje się, co następuje:

»- Księstwo Liechtensteinu: 'Aktiengesellschaft', 'Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea)', 'Genossenschaft';

- Królestwo Norwegii: 'aksjeselskaper', 'allmennaksjeselskaper', 'gjensidige selskaper';

- Republika Islandii: 'hlutafélög', 'gagnkvæm félög'.«"

2.
W pkt 2 (pierwsza dyrektywa Rady 73/239/EWG), 7a (dyrektywa Rady 92/49/EWG), 11 (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/83/WE) oraz 12c (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/78/EWG) dodaje się tiret w następującym brzmieniu:

"- 32005 L 0068: dyrektywa 2005/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 listopada 2005 r. (Dz.U. L 323 z 9.12.2005, str. 1).".

Artykuł  2

Teksty dyrektywy 2005/68/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2006 r. pod warunkiem, że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 porozumienia(*).

Artykuł  4

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w sekcji EOG i w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 czerwca 2006 r.
W imieniu Wspólnego Komitetu EOG
Przewodniczący
R. WRIGHT

______

(1) Dz.U. L 147 z 1.6.2006, str. 50.

(2) Dz.U. L 323 z 9.12.2005, str. 1.

(*) Wskazano wymogi konstytucyjne.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.