Decyzja 1/2018 (2020/554) w sprawie zmiany dodatku 6 do załącznika 11 do umowy

Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.127.26

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 1/2018 WSPÓLNEGO KOMITETU WETERYNARYJNEGO USTANOWIONEGO NA MOCY UMOWY MIĘDZY WSPÓLNOTĄ EUROPEJSKĄ A KONFEDERACJĄ SZWAJCARSKĄ DOTYCZĄCEJ HANDLU PRODUKTAMI ROLNYMI
z dnia 12 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany dodatku 6 do załącznika 11 do umowy [2020/554]

WSPÓLNY KOMITET WETERYNARYJNY,

uwzględniając Umowę między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącą handlu produktami rolnymi 1 , w szczególności art. 19 ust. 3 załącznika 11 do tej umowy,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Umowa między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotycząca handlu produktami rolnymi (zwana dalej "umową rolną") weszła w życie z dniem 1 czerwca 2002 r.

(2) Zgodnie z art. 19 ust. 1 załącznika 11 do umowy rolnej Wspólny Komitet Weterynaryjny ustanowiony na mocy umowy rolnej (zwany dalej "Wspólnym Komitetem Weterynaryjnym") jest odpowiedzialny za badanie wszelkich spraw odnoszących się do tego załącznika i do jego wprowadzania w życie oraz za zadania, które ten załącznik przewiduje. Zgodnie z art. 19 ust. 3 załącznika 11 Wspólny Komitet Weterynaryjny jest upoważniony do wprowadzania zmian w dodatkach do tego załącznika, w szczególności w celu ich dostosowania i aktualizacji.

(3) Dodatki 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 11 do załącznika 11 do umowy rolnej zmieniono po raz pierwszy decyzją nr 2/2003 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego 2 .

(4) Dodatki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 i 11 do załącznika 11 do umowy rolnej zmieniono ostatnio decyzją nr 1/2015 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego 3 .

(5) Przez kilka kolejnych okresów Szwajcaria korzystała z możliwości odstąpienia od badania mającego na celu wykrycie obecności włosieni (Trichinella) w tuszach i mięsie świń domowych przeznaczonych do tuczu i uboju w rzeźniach o niewielkich mocach produkcyjnych. Od ponad 50 lat w Szwajcarii nie wykryto ani jednego przypadku wystąpienia włosieni (Trichinella). W Szwajcarii istnieje ponadto sprawdzony program wykrywania i państwo to zobowiązuje się do każdorazowego uzależnienia wprowadzenia mięsa świń domowych do obrotu w Unii Europejskiej od badania mającego na celu wykrycie obecności włosieni (Trichinella) w tuszach i mięsie świń domowych. Można zatem zakończyć tymczasowy charakter odstępstwa.

(6) Aby nie dopuścić do zaprzestania istniejących i dobrze działających praktyk oraz aby zapewnić ciągłość prawną, która nie spowoduje jakichkolwiek przewidywalnych negatywnych skutków, właściwe jest stosowanie niniejszej decyzji ze skutkiem wstecznym od dnia 1 stycznia 2017 r.

(7) Niniejsza decyzja powinna wejść w życie z dniem jej przyjęcia.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek 6 do załącznika 11 do umowy rolnej,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W dodatku 6 do załącznika 11 do umowy rolnej wprowadza się następujące zmiany:

1)
pkt 4-6 rozdziału "Warunki szczególne" otrzymują brzmienie:

"4) Władze Szwajcarii zobowiązują się do zapewnienia, aby tusze i mięso świń domowych wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej były poddawane badaniu mającym na celu wykrycie obecności włosieni (Trichinella).

5) Metody wykrywania opisane w załączniku I rozdziały I i II do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1375 * stosuje się w Szwajcarii w ramach badań mających na celu wykrycie obecności włosieni (Trichinella).

6) Zgodnie z przepisami art. 8 (ust. 1 lit. a) i ust. 3) rozporządzenia DFI z dnia 23 listopada 2005 r. dotyczącego higieny podczas uboju zwierząt (OhyAb; RS 817.190.1) oraz art. 10 (ust. 8) rozporządzenia DFI z dnia 16 grudnia 2016 r. o środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (RS 817.022.108) tusze wieprzowe i mięso świń domowych przeznaczonych na tucz i do uboju, a także przetwory mięsne, produkty mięsne oraz przetworzone produkty mięsne, które nie są przeznaczone na rynek Unii Europejskiej, posiadają specjalny znak jakości zdrowotnej zgodnie ze wzorem określonym w ostatnim ustępie załącznika 9 do rozporządzenia DFI z dnia 23 listopada 2005 r. dotyczącego higieny podczas uboju zwierząt.

Produkty te nie mogą być przedmiotem handlu z państwami członkowskimi Unii Europejskiej zgodnie z przepisami art. 10 rozporządzenia DFI z dnia 16 grudnia 2016 r.";

2)
skreśla się pkt 7.
Artykuł  2

Niniejszą decyzję, sporządzoną w dwóch egzemplarzach, podpisują współprzewodniczący lub inne osoby upoważnione do działania w imieniu Stron umowy rolnej.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Niniejszą decyzję stosuje się ze skutkiem wstecznym od dnia 1 stycznia 2017 r.

Sporządzono w Bernie dnia 12 czerwca 2018 r.
W imieniu Unii EuropejskiejW imieniu Konfederacji Szwajcarskiej
Koen VAN DYCKHans WYSS
Szef delegacjiSzef delegacji
1 Dz.U. L 114 z 30.4.2002, s. 132.
2 Decyzja nr 2/2003 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie zmiany dodatków 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 11 do załącznika 11 do umowy (Dz.U. L 23 z 28.1.2004, s. 27).
3 Decyzja nr 1/2015 Wspólnego Komitetu Weterynaryjnego ustanowionego na mocy Umowy między Wspólnotą Europejską a Konfederacją Szwajcarską dotyczącej handlu produktami rolnymi z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany dodatków 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 oraz 11 do załącznika 11 do umowy (Dz.U. L 337 z 23.12.2015, s. 128).
* Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1375 z dnia 10 sierpnia 2015 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (Trichinella) w mięsie (Dz.U. L 212 z 11.8.2015, s. 7).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.