Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W sprawozdaniach PRTR, o których mowa w art. 236b ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) 166/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 18.01.2006 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń i zmieniającego dyrektywę Rady 91/689/EWG i 96/61/WE (Dz.U. UE L. 33 z 4.02.2006 r., s. 1, z późn. zm) - dalej rozporządzenie 166/2006, należy określić, czy dane dotyczące uwolnień (m.in. do powietrza) są oparte na pomiarze, obliczeniach lub szacowaniu. W przypadku konkretnej instalacji spalania paliw uwolnienia substancji innych niż objęte obligatoryjnym monitoringiem ciągłym (SO2, NOx, CO, pył) i obligatoryjnym pomiarem okresowym (rtęć) są określane w oparciu o okresowy pomiar emisji wykonywany przez akredytowane laboratorium raz na kilka lat (stosowane metodyki pomiaru zgodne z normami CEN/ISO). W wyniku tego pomiaru okresowego (wykonywanego raz na kilka lat) uzyskiwane są wskaźniki dla poszczególnych substancji wyrażone w mg/m3 ref spalin. Roczne ładunki poszczególnych substancji wprowadzanych do powietrza (innych niż SO2, NOx, CO, pył i Hg) są określane w oparciu o odpowiedni wskaźnik (określony raz na kilka lat pomiarowo) oraz ciągły monitoring przepływu spalin (przepływomierze systemu AMS nadzorowanego zgodnie z PN-EN 14181).

Czy w opisanym przypadku w sprawozdaniach PRTR dotyczących lat, w których nie jest wykonywany ww. pomiar okresowy i korzysta się tylko z danych z ostatniego tego typu pomiaru oraz danych z AMS dotyczących pomiaru przepływu spalin, należy w opisie metody pozyskania informacji o emisji (substancje inne niż SO2, NOx, CO, pył i Hg) wybrać opcję "pomiar" czy "obliczenia"?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?