Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zamiana nieruchomości dokonana pomiędzy gminą a powiatem będzie podlegała opodatkowaniu VAT?

Gmina i powiat zamierzają dokonać zamiany nieruchomości w trybie art. 14 ust. 3. ustawy o gospodarce nieruchomościami, tzn. bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości. Po stronie Gminy do zamiany przeznaczona została nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym, który jest użytkowany przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej działające w ramach Powiatowego Zespołu Szkół. Nieruchomość została nabyta na własność Gminy w 1991 r. na podstawie decyzji Wojewody wydanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych. Nieruchomość w latach ubiegłych była oddana w nieodpłatne użytkowanie, obecnie zaś jest użytkowana bezumownie. Gminie nie przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponadto Gmina nie ponosiła wydatków na ulepszenie nieruchomości. Po stronie Powiatu do zamiany został przeznaczony udział wynoszący 1/3 prawa własności nieruchomości stanowiącej kompleks 15 działek zabudowanych budynkami Zespołu Szkolno Przedszkolnego oraz infrastrukturą towarzyszącą, którą stanowią: droga dojazdowa asfaltowa, boisko sportowe utwardzone ze sztuczną nawierzchnią, boisko do piłki siatkowej plażowej, plac zabaw, budynek mieszkalny z lokalami służbowymi zajmowanymi przez nauczycieli, budynek użytkowy z siedzibą Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli. Powiat nabył udział w nieruchomości w 2002 r. na podstawie decyzji Wojewody wydanej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Powiat nie przekazał prawa do dysponowania swoim udziałem w nieruchomości na rzecz żadnej osoby fizycznej lub prawnej, na podstawie czynności podlegającej opodatkowaniu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?