Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 4 września 2014 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 8 września 2011 r.

PYTANIE

Do starostwa zwróciła się z wnioskiem firma o przeniesienie na nią praw i obowiązków w trybie art. 190 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. - pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych i odprowadzanie do rowu oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, z zakładu, który kupiła. Nowy właściciel - spółka z o.o., na podstawie umowy kupna - sprzedaży przejmuje zakład będący w stanie likwidacji. Masą upadłościową zakładu zarządzał przed kupnem syndyk masy upadłościowej. Czy w takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 2 października 2009 r. Prawo upadłościowe i naprawcze - dalej u.p.u.n.? W akcie kupna - sprzedaży znajduje się zapis, że nowa spółka z o.o. przejmuje wszystko, co wchodziło w skład upadłej spółki: koncesje licencje i zezwolenia.

Czy w opisanej sytuacji decyzję - pozwolenie wodnoprawne na pobór wód podziemnych i odprowadzanie wód opadych i roztopowych do rowu dla zakładu będącego w stanie likwidacji - należy traktować jako obowiązującą?

Czy po spisaniu aktu notarialnego możliwe jest przeniesienie praw i obowiązków na nowy zakład, który nabył zakład będący w stanie upadłości likwidacyjnej?

Czy też pozwolenie wodnoprawne wydane dla zakładu, który został postawiony w stan upadłości likwidacyjnej wygasło i w związku z tym, nowa spółka, która zakład zakupiła, musi starać się o wydanie dla niej nowego pozwolenia wodnoprawnego?

Czy mają w takiej sytuacji zastosowanie zapisy art. 193 ust. 1 pkt 2 p.o.ś. i art. 135 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne – dalej pr. wod., które świadczą o tym, że pozwolenie przedmiotowe wygasło?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?