Czy spółka może być zwolniona z opodatkowania VAT, jeśli uczestnicząc w szkoleniach płaci środkami pozyskanymi ze środków... - OpenLEX

Czy spółka może być zwolniona z opodatkowania VAT, jeśli uczestnicząc w szkoleniach płaci środkami pozyskanymi ze środków publicznych?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 8 kwietnia 2015 r.
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2012 r.

PYTANIE

Województwo pomorskie powołało jednoosobową spółkę do realizacji projektu - Pomorską Kolej Metropolitalną S.A. Kapitał zakładowy Spółki pokryty jest w całości ze środków województwa. Spółka w okresie inwestycji nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, w związku z czym nie osiąga żadnych przychodów z działalności operacyjnej, jedynie finansowe w postaci odsetek z tytułu lokowania środków pieniężnych. Spółka podpisała umowę o dofinansowanie w ramach PO Infrastruktura i Środowisko. Przyznana wysokość dofinansowania wynosi 85% poniesionych wydatków kwalifikowanych. Do wydatków kwalifikowanych spółki zaliczyć można m.in. roboty budowlane, wydatki związane z funkcjonowaniem spółki: koszty wynagrodzeń, szkoleń itp. Na dzień dzisiejszy wydatki ponoszone przez Spółkę (w tym na szkolenia) nie są finansowane ze środków unijnych, spółka ubiega się o ich refundację. Z dniem 1 stycznia 2011 r. zmianie uległy zasady opodatkowania niektórych usług edukacyjnych, a ściślej ograniczono możliwość zwolnienia tych usług z opodatkowania VAT. Od dnia 1 stycznia 2011 r., zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku od towarów i usług, zwolnieniu z VAT podlegają usługi kształcenia zawodowego, inne niż wymienione w pkt 26:

1)

prowadzone w formach i na zasadach przewidzianych w odrębnych przepisach,

2)

świadczone przez podmioty, które uzyskały akredytację w rozumieniu przepisów o systemie oświaty,

3)

finansowane w całości ze środków publicznych.

Z kolei w myśl § 13 ust. 1 pkt 19 oraz 20 Rozporządzenia MF z dnia 22 grudnia 2010 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się z opodatkowania usługi w zakresie kształcenia inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy o podatku od towarów i usług, usługi kształcenia zawodowego, pod warunkiem ich finansowania ze środków publicznych, w co najmniej 70%. Spółka w całości finansuje swoje wydatki z wpływów z dokapitalizowania oraz z tytułu odsetek od lokat bankowych od tych środków.

Czy w związku z powyższym można uznać, że wydatki ponoszone przez spółkę na usługi kształcenia zawodowego pracowników są finansowane ze środków publicznych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?