Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Pacholak Mariola
Odpowiedzi udzielono: 26 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 58 ust. 2 ustawy z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293) – dalej u.p.z.p. PKP S.A. jako użytkownik wieczysty zwróciło się do gminy z wnioskiem o wykup nieruchomości, która w ewidencji gruntów zapisana jest jako grunt orny. Działka ta faktycznie przez PKP nie jest użytkowana, gdyż zlokalizowana jest w sąsiedztwie nieruchomości, stanowiącej własność gminy, tj. drogi mającej status drogi gminnej (droga asfaltowa od 1978 r.). Przez teren nieruchomości PKP przebiega częściowo utwardzona droga, która jest od lat 90, w pozostałej jej części znajduje się rów odprowadzający wodę z drogi. Z drogi przebiegającej częściowo przez teren nieruchomości PKP korzystają mieszkańcy. Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W 2019 r. została wydana przez wójta decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotycząca inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej. W decyzja tej wyszczególniona została też działka, w stosunku do której PKP wystąpiło do gminy z roszczeniem o wykup. Zgodnie z dokumentacją bieg drogi ma być pozostawiony w starym śladzie wraz z rowami, istniejącym od 1978 r., tak więc PKP w żaden sposób z tego nie korzysta. Przed wydaniem decyzji celu publicznego nie wydano decyzji o warunkach zabudowy na przedmiotową nieruchomość.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi, czy w świetle art. 36 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. PKP przysługuje roszczenie z tego przepisu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?