Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy możemy przyjąć informację o zmianach danych ujętych w zgłoszeniu, jeżeli zaznaczono w niej, że zmiana nie jest istotna bez załączonego sprawozdania z pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych wykonanego na podstawie przepisów wykonawczych obowiązujących od 2020 r. - zgodnie z aktualnym zapisem art. 152 ust. 2 pkt 9 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) – dalej p.o.ś.?

Przedmiotowy artykuł brzmi następująco: Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1 (usunięto zapis "lub 2"). W aktach przedmiotowego zgłoszenia, wszystkie sprawozdania z pomiarów wykonane były zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 30.10.2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. z 2003 r. nr 192 poz. 1883). Biorąc powyższe pod uwagę poprzednie pomiary nie mają odniesienia do aktualnej wartości dopuszczalnej, ani też do aktualnych sposobów sprawdzania ich dotrzymania.

Czy mamy przyjąć bez zastrzeżeń informację o zmianie w zgłoszeniu instalacji, do której doinstalowano kilkanaście nowych anten, jednocześnie znacznie wzrosła moc izotropowa i z pewnością wartość natężenia promieniowania elektromagnetycznego, bez załączonego sprawozdania z pomiarów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?