Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina X, będąca czynnym podatnikiem VAT, zleciła do wykonania roboty uzupełniające prace:

1)

zabezpieczenie płytami żelbetowymi kanału deszczowego w ulicy,

2)

wycinkę i karczowanie drzew.

Wyżej wymieniony zakres prac wykonany jest w ramach zadania "Przebudowa ulicy z budową rond i niezbędnej infrastruktury w miejscowości X", współfinansowanego przez UE ze środków EFRR. Wykonaną usługę wykonawca udokumentował fakturą VAT na Urząd Miasta w kwocie łącznej, za całość wykonanych prac - roboty uzupełniające na zadaniu "Przebudowa ulicy z budową rond i niezbędnej infrastruktury w miejscowości X". Szczegółowy zakres prac i elementy składowe wynagrodzenia netto określone są w protokole odbioru wykonanych robót i w świadectwie płatności na roboty uzupełniające. Drewno pozyskane z wycinki drzew zostało sprzedane wykonawcy. Na podstawie wyceny brakarskiej Urząd Miasta obciążył wykonawcę fakturą VAT na wartość drewna uzyskanego z wycinki. Należność za sprzedane drewno została potrącona z płatności wynikającej z faktury wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

Czy w tej sytuacji gmina może odliczyć podatek naliczony od zakupu zleconej usługi, a jeśli tak, to w jaki sposób?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?