Questions and answers

Jak powinien brzmieć wzór polityki ochrony danych w punkcie przedszkolnym przy szkole podstawowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy budowa ściany oporowej na granicy dwóch działek oraz schodów terenowych wymaga odstępstwa od warunków technicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy od zakupu kwiatów dla poprawy wystroju biura można odliczyć VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak oznaczyć w nowym JPK sprzedaż oleju silnikowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jakie jednostki mają obowiązek składania CIT-TP/PIT-TP?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy za 2018 r. należy złożyć CIT-TP czy CIT-TP/R?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy świadcząc usługi opiekuńcze na rzecz osób prywatnych w Niemczech obowiązuje limit do kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak należy rozliczyć na gruncie VAT działalność w zakresie świadczenia usług dziennej opieki nad dziećmi do lat 3?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy kara za ponadstandardowe zużycie urządzeń podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy firmie przysługuje prawo odliczenia VAT z tytułu zakupu przyczepy ciężarowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 października 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Od kiedy uwzględnić dochód uzyskany przez stronę z tytułu zakończenia urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy dochód z tytułu renty należy przyjąć osiągnięty za miesiąc następujący po miesiącu, w którym został uzyskany?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy staż finansowany z funduszy europejskich dolicza się do dochodu rodziny (zasiłek rodzinny)?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy w zaświadczeniu ze szkolenia bhp można uwzględnić różne formy realizacji szkolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Jakie środki ochrony indywidualnej należy zapewnić pracownikom w biurze rachunkowym, w związku z pandemią?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy przenoszenie pacjenta między oddziałami wymaga powiadomienia sądu o przyjęciu pacjenta do szpitala psychiatrycznego bez jego zgody?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy e-receptę na surowiec recepturowy narkotyczny można realizować częściowo?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy pracodawca może we własnym zakresie przetłumaczyć deklarację zgodności?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Kto powinien wystawić deklarację zgodności UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Piętka Małgorzata | Nieaktualne

Czy w związku z wypadkiem śmiertelnym pracownika pracodawca składa do ZUS jakieś dokumenty?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy OPS powinien przedłużyć zasiłek stały na podstawie art. 15h specustawy koronawirusowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy wezwanie z art. 64 k.p.a. (braki formalne) wstrzymuje bieg terminów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Czy istnieją odstępstwa od 11 godzin nieprzerwanego wypoczynku po dyżurze nocnym nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy ulgę inwestycyjną w podatku rolnym zaokrągla się do pełnych złotych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaka powinna być podstawa wystawienia zwolnienia chorobowego dla nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy wypłacać wynagrodzenie nauczycielowi, który dostarczył nowe świadectwa pracy do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy przepisy regulują bhp dla kabin motorniczego i kierowcy autobusu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Z jakiego przepisu wynika fakt, że odsetek od błędów i omyłek w deklaracji nie nalicza się po dwóch latach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy prawidłowo sprostować pracownikowi świadectwo pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Jak dokonać poprawnie sprostowania świadectwa pracy na podstawie orzeczenia sądu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy spółka będzie zobowiązana do zapłaty podatku od nieruchomości od budynku opisanego w pytaniu od dnia zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak ustalić kwotę odszkodowania z tytułu umowy o zakazie konkurencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jak wyliczyć urlop pracownicy, której zmieniał się wymiar etatu w ciągu roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy ratownikowi medycznemu pracującemu na izbie przyjęć należy się dodatek do wynagrodzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Kałuża Małgorzata | Aktualne

Czy pracownik, który zawarł porozumienie z pracodawcą o rozwiązaniu umowy o pracę, ma prawo do odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne

Kiedy można rozwiązać umowę o pracę w trybie art. 53 § 1 pkt. b k.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy rada nadzorcza może wpływać na politykę kadrową i wymuszać zwolnienie określonych grup pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Jak wyliczyć wynagrodzenie za godziny nadliczbowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy opiekunem stażu może być nauczyciel spoza szkoły, w której pracuje dany nauczyciel?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy pracownicy Lasów Państwowych, Nadleśnictwa w miejscowości X, są pracownikami administracji publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jak rozliczyć urlop doktorski?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Jaka jest procedura wykonania testu na COVID-19 przed przyjęciem pacjenta do ZOL?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 października 2020 r., Twarowski Adam | Nieaktualne

Czy organ właściwy wierzyciela jest uprawniony do dochodzenia zasądzonych w wyroku należności w postępowaniu egzekucyjnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jaki sposób należy umieścić informacje o realizowanych doraźnych zastępstwach w świadectwie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Od kiedy uwzględnić utratę dochodu z tytułu obniżenia wynagrodzenia z powodu przeciwdziałania COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy przyznać urlop nauczycielowi szkoły podstawowej, który obejmuje stanowisko dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy w przypadku jeżeli szkoła funkcjonuje normalnie uczeń, który ma nauczanie indywidualne, może mieć nauczanie zdalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Kto powinien wypłacić odprawę emerytalną nauczycielce, która przebywa na zwolnieniu lekarskim i przechodzi na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy obliczyć ekwiwalent dla nauczycielki, która po urlopie dla poratowania zdrowia chce przejść na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy szkoła ma obowiązek informowania w ustalonym w statucie terminie o tym, że uczeń może być nieklasyfikowany?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak i do kiedy należy udzielić urlopu wypoczynkowego dyrektorowi szkoły feryjnej

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Ile dni ma nauczyciel na zapoznanie się z projektem oceny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Czy dyrektor na prośbę rodzica powinien wydać mu kopię zgłoszenia dziecka na policję przez nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy długotrwała nieobecność w pracy nauczyciela wydłuża jego czas oceny pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak należy przedłużyć staż nauczycielce po urlopach związanych z rodzicielstwem?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Jak uśrednić godziny pracy nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czym skutkuje brak zwrotu porozumienia zmieniającego umowę o pracę przez nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 października 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne