Questions and answers

W jaki sposób prawidłowo sformułować informację o zakresie obowiązków pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

W jaki sposób wyksięgować z ewidencji wierzytelność niepodlegającą zapłacie na mocy wyroku sądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Za ile dni obowiązkowej kwarantanny przysługuje pracownikowi zasiłek chorobowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Nieaktualne

Za jaki okres obowiązkowej kwarantanny przysługuje pracownikowi wynagrodzenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 czerwca 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy § 273 r.w.t. ma zastosowanie przy budynku usytuowanym na jednej działce, a drugim na dwóch?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2020 r., Prochera Witold | Aktualne

Czy bez uzyskania zgody na zmianę lasu na użytek rolny aktualizacja ewidencji gruntów jest możliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy elektronarzędzia zasilane bateriami podlegają okresowym przeglądom?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2020 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy można wypłacić wynagrodzenia jak za godziny ponadwymiarowe za konsultacje online z maturzystami?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy zamurowanie okna w budynku usługowym wymaga decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Do której grupy zagrożeń biologicznych zalicza się SARS-Cov-2?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna przeprowadzania w podmiotach leczniczych tzw. ankiet covidowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać pracownik, który załącza trafostację zdalnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2020 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Od kiedy należy wyrejestrować stronę z opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne przy zasiłku stałym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Od kiedy należy zmienić odpłatność za pobyt w DPS mieszkańcowi, który otrzymał świadczenie uzupełniające?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 czerwca 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Czy budowa zewnętrznej toalety, tzw. wychodka będzie wymagać zgłoszenia lub pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy istnieje prawna możliwość wyeksmitowania syna dewelopera z lokalu za pośrednictwem wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy może zakończyć staż nauczyciel, który nie złożył dyrektorowi planu rozwoju zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Walczak Sylwia | Aktualne

Czy można wypłacić nagrodę jubileuszową pracownikowi, który przechodzi na świadczenie kompensacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy naprawa gzymsów w budynku zabytkowym wymaga uzyskania pozwolenia, opinii konserwatora zabytków?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Suchy Jonasz | Aktualne

Czy odległości od granicy lasu obowiązują dla budynku gospodarczego w zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy osoba pobierająca zasiłek dla bezrobotnych ma prawo do jednoczesnego pobierania zasiłku stałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy VAT od darowizny wyrobów gotowych powinien być naliczany od ceny sprzedaży, czy od kosztu wytworzenia wyrobu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak dokonać korekty VAT, jeżeli umorzenie czynszu nastąpiło na wniosek najemcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie są formy ochrony osoby, która przekaże głównemu najemcy środki pieniężne na wykup mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Słomka Kinga | Aktualne

Jak liczyć bieg terminów w związku z odwieszeniem terminów administracyjnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Jeżeli organ uzna, że podmiot wnoszący podanie posiada przymiot strony, w jaki sposób ma włączyć ten podmiot do postępowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Nieaktualne

Od kiedy wstrzymać zasiłek okresowy osobie, która podjęła zatrudnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Co należy zrobić z uczniami szkoły, która z końcem roku szkolnego zakończy funkcjonowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy budowę nowego kotła można traktować jako rozbudowę istniejącej elektrociepłowni?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy czasowa rejestracja pojazdu wywołuje skutki w podatku od środków transportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy drzwi dymoszczelne, znajdujących się na drodze ewakuacyjnej, należy jakoś oznaczyć?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dzierżawa gruntu rolnego na cele fotowoltaiki podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Czy jeśli z klasy w ciągu roku odejdą uczniowie, należy zaprzestać dzielenia jej na grupy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy komornik może stosować podatek liniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy możliwe jest wprowadzenie przestoju ekonomicznego i obniżenie wynagrodzenia w trakcie miesiąca?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Dąbrowska Paula | Nieaktualne

Czy można zatrudniać nowych pracowników w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Nieaktualne

Czy nienależne świadczenie generują przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne