Questions and answers

New Jaką kategorię obiektu budowlanego powinien posiadać kontener handlowo-usługowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

New Jaką stawkę VAT zastosować do nauki pływania i organizowania imprez na basenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

New Jakie decyzje powinna uzyskać firma która chce odzyskiwać w procesie R12 gumę arabską?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

New Jakie kroki powinien podjąć PINB w celu wykonania obowiązku zabezpieczenia otworów okiennych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

New Jakie skutki podatkowe ma sprzedaż środka trwałego - nieruchomości położonej w innym kraju UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

New Jak należy interpretować kondygnację podziemną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Prochera Witold | Aktualne

New Jak refakturować usługę wykonywaną od maja do sierpnia, jeśli podatnik otrzymał fakturę już w maju?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

New Jak uzupełnić decyzję administracyjną wydaną bez daty?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

New Kiedy wspólnota mieszkaniowa nie ma możliwości odzyskania ani odliczenia podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

New Komu należy wypłacić odprawę pośmiertną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

New Na jakich zasadach pracodawca może wprowadzić pracę zmianową?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

New Na kogo powinny być wystawione paragony fiskalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

New W jaki sposób działacz opozycyjny lub osoba represjonowana może udokumentować prawo do dodatkowego urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

New Z jakim dniem rozwiązuje się umowa na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

New Co powinno być zapisane w regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych w szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

New Czy jest możliwość rozpoczynania nowego okresu rozliczeniowego od marca?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

New Czy przyznać zasiłek pielęgnacyjny z tytułu ukończenia 75 lat od dnia ukończenia wieku?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

New Czy uchylić prawo do świadczeń z pomocy społecznej od dnia faktycznego umieszczenia w zakładzie karnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

New Czy wicedyrektorowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia przysługuje dodatek funkcyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

New Jaka powinna być dalsza forma kształcenia ucznia, który nie uzyskał promocji do kolejnej klasy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

New Jak należy wydłużać staż nauczyciela o czas trwania nieobecności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

New Jak należy wyznaczyć datę końcową stażu nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

New Jak należy wyznaczyć moment, w którym umowa nauczyciela przekształci się w mianowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

New Jak należy zakwalifikować różnicę pomiędzy kwotami dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

New Jak prawidłowo naliczyć wypłacone wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego nauczycieli?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

New Który zakład pracy powinien wypłacić nagrodę jubileuszową pracownikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

New Od kiedy zgłosić do ubezpieczenia społecznego w ZUS uprawnioną do świadczenia pielęgnacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

New Za ile miesięcy należałoby wypłacić pracodawcy dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2021 r., Wojtczak Bogusława | Aktualne

New Za jaki okres nauczyciel powinien napisać sprawozdanie cząstkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2021 r., Chojnacki Jan | Aktualne

New Z którego miesiąca uwzględnić kwotę zasiłku chorobowego przyznając pomoc w miesiącu maju?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

New Czy apteka szpitalna może zaopatrywać w leki podmioty lecznicze?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

New Czy dodając do nazwy szkoły numer, należy zmieniać akt założycielski?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

New Czy do projektu zagospodarowania wymagana jest mapa do celów projektowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

New Czy formy doskonalenia nauczycieli również muszą być określone w uchwale organu prowadzącego?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

New Czy gmina może dofinansować radę rodziców przedszkola?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

New Czy i na jakiej podstawie pacjent ma prawo zakwestionować noszenie maseczki na terenie przychodni?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

New Czy inwestor jest zobligowany do odprowadzenia wód opadowych ze wszystkich elementów drogi?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

New Czy mąż może zatrudnić żonę na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

New Czy można wydać warunki zabudowy na rozbudowę budynku będącego w trakcie budowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

New Czy można wystąpić o zwrot VAT za okresy wsteczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

New Czy należy rozpoznać WDT w związku z przemieszczeniem towarów z Polski do Niemiec do magazynu Amazonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Kowalski Artur | Aktualne

New Czy należy zmienić decyzję środowiskową, jeżeli zmianie ulega tylko nazwa inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

New Czy nauczyciela można zwolnić dyscyplinarnie z powodu porzucenia przez niego pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

New Czy nauczyciel ma prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe za uczestnictwo w egzaminie ósmoklasisty?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

New Czy nauczyciel może odmówić sporządzenia planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 4 czerwca 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne