Monitor Polski

M.P.1952.A-78.1251

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 1952 r.
§  3. Stosowanie wymienionych zwolnień w stosunku do członków spółdzielni zawiązanej w formie zrzeszenia uprawy ziemi uzależnia się od warunku przyjęcia przez te spółdzielnie formy trwałej gospodarki zespołowej w obiekcie gospodarczym, w którego skład wchodzą przedmioty opodatkowania. Spełnienie tego warunku ustala właściwy organ finansowy, przed wydaniem decyzji, na podstawie orzeczenia prezydium powiatowej rady narodowej (wydział rolnictwa i leśnictwa).